is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 13, 27-03-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vicTona

Biscuits-chocola

ZEGT BABY,

Daar is die zachte Adelaar-kinderzeep weer. Als andere Mammies er nu ook maar aan denken, dat zij vóór 31 Maart hun „H"zeepbon inleveren bij hun leverancier, dan krijgen zij nog oude kwaliteit Adelaar-kinderzeep of toiletzeep, zoolang de voorraad strekt, want de Adelaar Zeepfabrieken kunnen den leverancier er nog aan helpen.

WORMER VEER

'n ADELAAR-PRODUCT . . . DUS EEN GOED PRODUCT!

Zooals de kanarie en kip op gezette tijden in den rui-tijd komen of de pip krijgen, zoo is ook de Hollandsche Huisvrouw onderhevig aan een chronische seizoenkwaal, een kwaal, waar geen dokter, geen specialist, geen professor, ja zelfs geen „belezer" uitkomst voor weet; een kwaal, die al zoo oud is als de goede Moeder Aarde zélf, een kwaal, die in de geleerde wereld „boenitis" en in goed Nederlandsch „schoonmaakwoede" heet. Dat de ziekte zwaar besmettelijk is, staat wetenschappelijk al lang vast, maar éven vast staat het, dat 't zelfs den grootsten en scherpsten microscoopkijker nog niet gelukt is om de ziektekiemdragende bacil te ontdekken, terwijl ook niemand weet, hoe hij van de ééne huisvrouw op de andere óverspringt. En zoolang wij dat niet weten, hoe zullen we die bacillenfamilie dan kunnen verdelgen?

Daar komt nog tot overmaat van ramp bij, dat de aangetaste vrouwspersonen niet de geringste medewerking voor haar genezing geven en ook geen enkele poging doen, om de kwaal te ontloopen. Stérker nog: als haar buurvrouw al zwaar besmet is en zij zélf nog niet, voelt ze zich te kort gedaan en ze is niet eerder tevreden, vóórdat ze zelf óók van onder tot boven en van binnen en van buiten vol ragebollodweilocythen zit.

Mijne mede-mannen! Verzet U niet, want het helpt U niet. Als de ziekte uw huis eenmaal is binnengedrongen, tracht haar dan niet te bestrijden, want U krijgt, letterlijk en figuurlijk, geen voet aan den grond; want ook het gezichts- en onderscheidingsvermogen van uw vrouw is tijdelijk aangetast. Zij heeft geen oog, geen oor, geen gevoel voor U; gij zijt in uw eigen huis niet gewenscht, hóógstens wordt gij er geduld als een noodzakelijk

kwaad; de werkster is de eeregast, uw Vrouw is de generaal van 'n triumpheerend amazone-leger, dat zich onder woeste krijgsgezangen om het vaandel, eenige gaten met dweil er om heen, geschaard heeft. En de vijand is denkbeeldig.

Wéér gaat zich 't oer-instinct der

[Vrouw

In al zijn ielheid uiten;

Wéér krijgt 't gezond verstand een

[knauw. De waanzin treedt naar buiten. Wéér wordt 't een massa-motten[moord

Op motjes, pas ontloken.

Wéér gaan ze een onzichtb're spin En stofloos stof bestoken.

Wéér zien zij plekjes op 't behang. Waar héél geen plekjes zitten.

Wéér moet de witter met wit wit Wat wit is witter witten.

Wéér de gordijnen één voor éen Behoedzaam van hun stangen. Wéér worden ze, net als voorheen. Behoedzaam opgehangen.

Wéér komt de werkster in ons huis Ons met haar zang verblijden: 'Een non-stop-zang, die slechts verstomt

Op thee- en koffietijden.

Wéér staat een nijv're schilders[knecht

Al fluitende te verven.

Wéér valt een oud familiestuk Van porcelein in scherven.

Wéér zijn papa's papieren zoek Plus ook zijn brievenweger.

Wéér gaf mama zijn liev'lingsbroek Den goeden schoorsteenveger. Die liev'lingsbroek, die étl dien tijd Zoo zuinigjes bewaard is,

Is een teer punt. daar er géén punt Meer op Pa's puntenkaart is.

Wéér speelt de milde Noordenwind Door gangen en vertrekken.

Wéér zitten man en vrouw en kind Met hoest en stijve nekken.

Wéér waait de vuile-stofdoek-vlag. Wéér riekt de soep naar boenwas. Wéér doen ze. of de bellenknop Eén groot stuk kopergroen was. Wéér leest Pa in elk vrouwenoog: Loop mij niet voor de beenen.

Wéér zorgen emmers op de trap Voor blauw geschaafde schenen. Wéér blijkt, dat bezems, ragebol Geen ijdel machtsvertoon zijn: Een goede huisvrouw moet, van

[ouds.

Beslist vóór Paschen „schóón" zijn.

e k$ti i£U defyett?

Goed bedoeld. — Ik kan mij uw handelwijze en ook uw reactie daarop best voorstellen en ik geloof, dat ik net zoo gedaan zou hebben; alleen zou ik eerst even aan den dokter hebben gevraagd, wat die van het gebrek dacht, want het is heelemaal niet uitgestoten, dat hierin met den loop der jaren verbetering komt. Zou U het alsnog niet de moeite waard vinden, om zijn advies in te winnen?

Tweestrijd. — U hebt het in deze rubriek al dikwijls kunnen lezen: in dergelijke gevallen als het uwe kan géén vreemde U raad geven; alléén uw hart kan uw betrouwbare raadsman zijn.

Scheiden doet lijden te U. — Afwachten, of hij weer bij U terugkomt; als hij dat gedaan heeft, ernstig met hem over uw verdere verhouding