is toegevoegd aan uw favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 2, 1933, no 11, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de tanks te transporteeren en een derde om de ruwe asphaltaarde direct naar het schip te brengen. De wagens gaan met acht tegelijk naar de tankvulling en bij het laden van een schip bestaat een trein uit vier wagens. De beweging van de kipwagens geschiedt met trekkabels. Op de landingspier bevindt zich een eindlooze kabel en de lorries zijn van een inrichting voorzien, dat zij aan dezen loopenden kabel kunnen worden opgehangen. De treinen, die voor het laden van de tanks bestemd zijn wisselen. Terwijl de eene trein ter lediging naar de fabriek wordt opgetrokken, loopt de tweede voor te vullen naar het meer omlaag.

Het voortbewegen naar de tanks geschiedt uitsluitend met een trekkabel, welke deze trein tegen de steile helling naar de tank optrekt. Nadat de wagens geledigd zijn, loopt de trein door eigen gewicht naar het meer terug en trekt dan den kabel met zich mede. Wanneer de trein op het meer aan komt, wordt de kabel afgekoppeld en aan de inmiddels geladen tweeden trein bevestigd en zoo herhaalt zich dit voortdurend.

lederen avond blijven talrijke breede geulen in het meer achter, waar overdag de pek uitgehaald werd. Deze openingen worden langzamerhand vanzelf weer vol en na korten tijd is er niets meer van te zien. Dat herhaalt zich maand na maand en jaar na jaar. De natuur vult den voorraad asphalt geregeld aan, al naar gelang van de internationale vraag naar straatbedekkingsmateriaal, resp. de industrie-behoefte naar Trinidad asphalt is.

Sir Waker Raleigh kon nauwelijks geweten hebben, toen hij dit asphalt ~een zeer bijzondere stof” noemde, welke bijzondere eigenschappen de natuur aan dit asphalt geschonken heeft. Er was, zooals ook hij opmerkte slechts een klein verschil tusschen Trinidad Asphalt en de ~Noorweegsche pek , een materiaal, dat hun als zeeman bekend was.

Diep in den schoot der aarde is de fabriek van de natuur aan het werk. Daar onder wordt het asphalt door een emulsieproces van geweldige afmetingen vermengd met een zoo fijn poeder, dat dit zelfs door het beste hltreerpapier, hetwelk voor analyse-doeleinden gebezigd wordt, heen loopt. Deze stof van vulcanischen oorsprong heeft een zoodanige affiniteit voor asphalt, dat het een deel van de massa vormt en in asphalt bij alle temperaturen volkomen zwevende blijft. Physisch beteekent deze minerale asch (die in Trinidad Asphalt gevonden wordt) een vergroote oppervlaktespanning, zoowel ten opzichte van het binden van steen als andere materialen, welke voor bouwstoffen gebezigd worden, doch ook een verhoogd weerstandsvermogen tegen invloeden van klimatischen en mechanischen aard.

Wij meenen inderdaad, dat deze plaats, die een onuitputtelijken bron vormt van een product met zulke goede en steeds gelijkmatige hoedanigheden, als een wereldwonder mag gelden.

Uit: „VERF EN KLEUR”.