is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIGNET BOVEN HET TWEEDE BEDRIJF VAN AUGUST HEYTING’S „ZONDEVAL”

H. V. O. STOK.

Over maskers

Er wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over het gebruik van maskers op het tooneel. Wij weten allen, hoe de heer Van Dalsum een belangrijke proef nam met een maskerspel, waarbij hij een onzes inziens, minder gelukkige inleiding hield, die wij hier buiten bespreking zullen laten. De belangrijkheid van de proef lijkt ons moeilijk te betwisten. Waarmede wij niet willen zeggen, dat de uitkomst bevredigend en geheel aanmoedigend was. De proef bewees, dat het instellen van het spel op de maskerdracht een mooiere, meer elementaire stileering gaf van gebaar en actie. Doch er kwamen drie groote, betreurenswaardige fouten naar voren. Ie: Het masker paste zich niet aan bij de groote wisseling van gevoelens der personen.

2e: Het masker maakte waterhoofden, de schoone verhouding van het hoofd tot het menschelijk lichaam werd verbroken.

3e: De stemklank werd door het masker zeer verdoft, zoodat reeds op korten afstand de woorden niet meer verneembaar waren.

Gaan we nu na, hoe de Grieken het masker aanwendden, dan bemerken we, dat deze fouten bij hen werden vermeden. De Grieksche spelers im-