is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de eerste helft der 1 7de eeuw vinden wij hier te lande naast de gegoten en met behulp van stempels vervaardigde penningen, de gegraveerde medailles, die meest familiegebeurtenissen (huwelijk, doop en overlijden) herdenken.

Tusschen 1650 en 1675 verschijnen hier de zoo fraaie gegoten portretpenningen door Pieter van Abeele en Wouter Muller, beiden te Amsterdam werkzaam. Vooral de fraaie portretpenningen dezer beide verdienstelijke kunstenaars van onze stadhouders en admiralen zijn bekend. In het midden der gouden eeuw begon ook de liefhebberij voor het verzamelen van penningen toe te nemen, naast de antieke munten werden ook historische pennnigen verzameld, deze en de penningen ter herdenking van familiegebeurtenissen gaven met de officieele door de Staten of stadsregeering toegekende belooningspenningen den medailleurs volop werk. Deze penningen waren verdienstelijk gemodelleerd, megst van hooger relief en artistieker uitvoering, dan de vroegere door de stempelsnijders aan de Munt-ateliers verbonden. Zoo zijn b.v. de talrijke zee- en veldslagen in de 1 7de eeuw uit onze oorlogen met Frankrijk en Engeland door zeer bekwame medailleurs, wij noemen slechts Chr. Adolphi, R. Arondeaux, J. Boskam, J. van Dishoecke, J. Luder en J. Smeltzing, door artistieke penningen met smaakvolle symbolische voorstellingen op metaal herdacht.

De stempelsnijders Maarten en Johan George Holtzhey, vader en zoon te Amsterdam bijna een eeuw werkzaam, hebben talrijke gebeurtenissen tijdens het bestuur onzer stadhouders Willem IV en V voorgevallen en misschien nog talrijker familiegebeurtenissen in duurzaam metaal vereeuwigd. Van hunne tijdgenooten vermelden wij slechts J. Drapentier, de Wijs, N. van Swinderen, B. C. van Calker, Theod. van Berckel en J. H. Schepp. Vooral aan de beide laatste medailleurs danken wij fraaie penningen, die door artistieke teekening uitmunten.

In den aanvang der 1 9de eeuw waren het voornamelijk de stempelsnijders aan ’s Rijks Munt te Utrecht werkzaam, die de belangrijkste (en ook zeer onbelangrijke!) gebeurtenissen hier te lande voorgevallen in metaal herdachten.

David van der Keilen, zijn gelijknamige zoon en zijn kleinzoon J. Philips van der Keilen, hebben een reeks zeer verdienstelijke medailles vervaardigd, die bij hunne tijdgenooten zeer gezocht waren en dan ook grif koopers gevonden hebben. Ook de penningen van J. P. Schouberg, J. Ph. en J. Ph. M. Menger en W. J. Schammer, eveneens aan ’s Rijks Munt verbonden, werden bij hunne tijdgenooten gewaardeerd. Vermelden wij ten slotte nog de goedgelijkende portretpennengen van S. C. en J. Elion, die te Amsterdam werkzaam waren.

Ongeveer 1880, als in Frankrijk de penningkunst begint te herleven en de