is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 3, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde factor is, wij weten het niet. Maar dit lijkt zeker, dat het zich hoofdzakelijk uit als rhythme”.

Sprekend over een uitlating van Severini over Cézanne zegt de Gruyter: ~Wat in Cézanne verworpen wordt, maakt juist zijn grootheid uit: de intuïtie, die zich niet behoeft te binden aan getallen en maten en een leer van ~eeuwig” geldende proporties, daar zij in staat stelt het Goddelijke rechtstreeks in het voorhandene te aanschouwen en te ervaren. De theorieticus Severini blijkt te zeer bezeten van den drang. Onzen Lieven Heer wiskundig op te lossen; zijn opmerking over Cézanne’s ~vagues notions générales” klinkt eenigermate als het oordeel van den schoolvos, die in een welgemeenden ijver het ongrijpbare van al wat leeft, al wat wonderlijk is of geniaal, voorbij ziet”.

Het is méér dan een ~knap” boek. Men kan er dankbaar voor zijn.

HEIN VON ESSEN.

KRONIEK

DELFT

Onder groote belangstelling, vooral van de zijde der professoren der Technische Hoogeschool, directies en besturen van kunstinstellingen, tal van kunstenaars en anderen, werd Zondag 24 Nov. de expositie-inrichting ~Huize O.D. 62” te Delft in gebruik gesteld en de eerste tentoonstelling, omvattende werken van de Delftsche kunstenaars C. J. Mension en H. J. Etienne, geopend.

~Huize O.D. 62” is een instelling van de Stichting ~De Delver” waarvan ook dit tijdschrift uitgaat. Om te voorzien in de steeds grooter wordende behoefte, in Delft een geschikte expositieruimte te hebben, welke regelmatig ter beschikking gesteld kan worden voor tentoonstellingen op het gebied van vrije en toegepaste kunst, is de Stichting overgegaan deze inrichting open te stellen, waarmee den kunstenaars gelegenheid geboden wordt, daar hun werk te exposeeren en te verkoopen. In dien geest sprak de Heer Dr. F. van Thienen, die namens het bestuur der Stichting de aanwezigen welkom heette en in het kort doel en streven der Stichting, die uit idealistische motieven geboren is, uiteenzette. Met vertrouwen op de symphathie en medewerking der Delftsche burgerij en met de beste wenschen voor het welslagen der onderneming stelde Dr. van Thienen de lokaliteiten in gebruik en gaf hij het woord aan Prof. Huib Luns om de eerste tentoonstelling te openen.