is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 11, 1937-1938, no 2, 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoon verschijnsel in die dagen. Zijn wapen bestaat uit een schuinbalk, waarop drie bollen en vergezeld in den linkerbovenhoek van één en in den rechterbenedenhoek van twee vogels, de een schuin boven den ander.

Na 1800 komen uithangende waszegels nog slechts zelden vóór, bijvoorbeeld bij vorsten, universiteiten, studentencorpsen. Het gebruik van opgedrukte lakzegels, dat in de 18de eeuw reeds veelvuldig voorkwam, is dan algemeen geworden. Deze zegels zijn klein en worden vervaardigd met een zegelring of door middel van een cachet, dat aan een horlogeketting kon worden gedragen.

Wie zich bij de lectuur van het bovenstaande teveris in de plaatjes heeft verdiept, dien zullen behalve voor de historische en sphragistische bizonderheden de oogen zijn opengegaan voor veel schoonheid. Het ware ondoenlijk over al de hier afgjebeelde zegels aesthetische beschouwingen te houden. Mogen wij er mede volstaan, den lezer nog eens afzonderlijk te wijzen op de zeer bizondere schoonheid van het zegel van bisschep Jan van Virneburg (afb. 3). De gratie van dit volmaakte kunstwerk roept herinneringen op aan Würzburg en Bamberg, maar welk een bizondere, intiemere bekoring verleenen hier formaat en materiaal. De ruiterzegels van graaf Floris V en heer Dirk van Wassenaer (afb. 8 en 19) zijn, al heeft dezelfde compositie blijkbaar in veel gevallen gediend, fijn, scherp en geenszins mat gesneden. Bij het zegel van Karei van Egmond behoeft men de détails niet waar te nemen, om te worden getroffen door de meesterlijke wijze, waarop de figuren in speelsche ongedwongenheid het vlak vullen. Enkhuizen (afb. 16) geeft minder grootsch ook zulk een lijnenspel te zien. Dit is slechts een greepl

Moge het gebodene ook bij den lezer eenige belangstelling hebben wakker geroepen voor deze „beeldjes", waaruit het verleden tot hem spreekt.

WILH. E. SMELT

ELISABETH C. M. PRINS.

Voornaamste geraadpleegde litteratuur: De Nederlandsche Leeuw, Maandblad V h Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht – en Wapenkunde. Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht (verschillende uitgaven)

P A de Lange, Serie-uitgave Noordhollandsche Gemeentezegels. Heiloo 1934. Thr Dr W. A. Beelaeits van Blokland (t), Jhr. Mr. D. P. M. Graswlnckel, Mr E. C. M. Prins, P. Daim. van Heel, 0.F.M,, Nederlandsche Kloosterzegels voor 1600. 's-Gravenhage 1935.