is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 14, 1940-1941, no 7, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan breidde ik beide armen wijd en deed de ademen der hemelorgels machtig zwellen om met stijgende muzieken het heelal te overwelven als een cathedraal.

Mijn vlakke palmen keerde ik naar den transparanten meridiaan, waar 't koor der verten langs de transen zong:

El minghadóm.

En toen ik 't magisch teeken van den vierden verticaal beschreef, hoorde ik het antwoord van het wederkeer, dat zong:

El minghadóm at monda.

En in dit uiterste geluk van inspiratie en van bovenmenschelijke macht schiep uit materielooze massa dirigeerend ik de zuilen, bogen, wanden, muren eener stad van templen en paleizen tot ontzag'lijke architectuur.

En hooger, hooger nog klom de muziek.

Tot ik mijn armen opwaarts strekte en de toppen mijner vingers aan elkander raken deed in 't kernpunt van het Zelf, waardoor een alomvattend slotaccoord de koepels stralend oversloot en torens kroonde in volmaakten vorm.

El minghadóm!

Eén opperst oogenblik van eeuwigheid droeg ik in godd'lijk evenwicht mijn schepping in volkomenheid voltooid.

El minghadóm at monda!

En wist mijn werk volbracht.

Dan stortte 't donker mij in 't grondloos onbewuste

Hier hield Yokita op. Zijn oogen waren donker en omfloerst. Geen onzer stoorde hem.

Het duurde lang voor hij weer sprak: „In het gewone leven herontwaakt, heeft de herinn'ring aan dien scheppingsdroom mijn geest in d' eenzaamheid doorschenen door de jaren heen en 't scheppend werk bezield.

Ik heb geen schoener vrijheid ooit doorleefd, en somtijds bij mijn arbeid hoor ik nog haar stem: „EI minghadóm", en wordt het scheppen mij bevrijding en geluk.

Bevrijding is het éénzijn met het scheppende beginsel van het Zijn, de inspiratie tot het schoone voor den kunstenaar, de inspiratie tot het ware voor den wijsgeer, de inspiratie tot het goede voor het menschelijke hart.

Ons leven zij een weg tot die bevrijding, tot die inspiratie, mijn genooten.

November 1940. HEIN VON ESSEN