is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 5, 15-11-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolg van pagina 157

paj)ier hierdoor te wit van kleur, dan kan, terwijl hel nog vochtig is, een had van thee uitkomst brengen. De plaat lijkt dan wel wat te hruin, maar dit kleurt weer hij. Men kan dit procédé zonder noemen3waardig risico zelf toepassen.

Vraag: In mijn l)Ozit zijn twee paneeltjes res pectievelijk lezende man hij kaarslicht en een koo})vrouw hij lanij)licht. Het eerste is gesigneerd J. C. en het tweede H. Vaarherg. Wie waren deze heide schilders?

Antiv.: Vaar!>erg, Johannes Christoffel, geh. te Weesp. 8 December 1825, overleden te Amsterdam 11 Mei 1871. Hij was waarschijnlijk leerling van de Anistcrdamsche Academie. Voornamelijk schilderde hij historische onderwerpen en genrestukken (meestal hij kaars- of lamplicht). Zijn werk kwam voor o.a. op de tentoonstellingen te Den Haag in 1859, te Leeuwarden in 1868, te Rotterdam in 1864 en te Amsterdam in 1871, men zag daar o.ni. van zijn hand: een wapensmid in 17deeenwsche kleederdracht; een koopvrouw hij kaarslicht; een markt ]>ij avond. In het Museum Paul Tetar van Elven te Delft bevindt zich van hem: een koopvrouw hij kaarslicht. In Netlerlands Geschiedenis en volksleven door Mr. J. van Lennep, Prof, W. Moll en J. te Gauw (Historische Galerij deel I en 11), Leiden 1878, 1880, staat in deel 11, hlz. 211 van hem afgeheeld een 17de-eeuwsch interieur met figuren: voorstellende ~De Liefderijke ontvangst der uit Frankrijk gevluchte Hiigenootcn te Amsterdam.

Tevens meen ik te mogen opmerken dat beide paneeltjes door J. C. Vaarberg zijn gemaakt. Bedoelde kunstenaar had de gewoonte, heel fijn te signeeren. b.v. J. C. Vaarberg, waardoor dikwijls den indruk gewekt wordt, althans bij niet objectieve beschouwing der signatuur, dat er H. Vaarberg zou staan. Het is mij bij onderzoek gebleken. dat iïi het laatst der vorige eeuw een H. Vaarberg niet geleefd heeft. P. A. SCHEEN, Den Haag.

N.B. Vragen voor deze rubriek gelieve men te zenden aan de Redactie, Koornmarkt 69, Delft.. Wenscht men persoonlijk antwoord, dan postzegel insluiten. Bij heantw'oording in deze rubriek wordt

den iiaam van den vrager niet vermeld. De antwoorden worden verstrekt door de redactie of door anderen, in het laatste geval onder vollen naam.

Materialenschaarschte

In ons Angustnsiiiinimer maakten wij de opmerking, dat van overheidswege niets gedaan wordt om de schilders aan materiaal te lielpen. Wij haseerden onze meening op de menigvnildige klachten, die ons van de zijde der schilders hereikten. Intiisschen verklaart men hij het De[)artemenl van O. K. en W.. dat men daar het cultureele helang van een goede materiaalvoorziening volkomen inziet. zoodat men dan ook tracht, in samenwerking met andere departementen die uiteraard minder gevoelig zijn voor de wenschen der kunstenaars zooveel mogelijk materialen in te voeren. Het teere punt vormen natimrlijk de deviezen. Andere tegenwerkende factoren zijn o.a. naar de meening van het Departement: laksheid hij de importfirnia’s en de schildersorganisaties zelf, die verzuimen hun wenschen gedetailleerd kenhaar te maken. De Federatie, die 60 i>rocenl van de heschikhare materialen ontvangt het aantal aangesloten schilders en heeldhonwers wordt geschat op 60 procent van het totale aantal – schijnt ook niet bijzonder actief te zijn hij de verdeeling. Zoo ontstaat onnoodig stagnatie.

Het is overigens juist, dat hejjaalde henoodigdheden heel moeilijk te krijgen zijn, zooals spieranieii. goede penseelen en teini>eraverf. Het Rijkshureau voor Hout is niet gemakkelijk van de nrgenlie der aankoopen te overtuigen.

Aan een aantal firma’s in den lande worden maandelijks bepaalde hoeveelheden materiaal toegewezen. Linnen hv. wordt regelmatig verstrekt (tot ongeveer drie vierde van de tegenwoordige l)ehoefle). De andere materialen zijn schaarscher, maar komen toch ook zoo nu en dan in den handel. Beeldhouwers, die een o[)dracht hebben uit te voeren, kunnen zich tot het Departement wenden voor de henoodigde huitenlandsche steen. Voor helangliehhenden ligt op de Redactie een lijst van de bedoelde firma’s ter inzage.

„L'AMOUR DE L ART'^

nieesl Lekende kunsUijdsclirift. met een keur van volmaakt yeillus- treerde artikelen en een i»root aantal l)ijdrag(;n van kunstenaars van nanni, is vanaf lieden we<’r L'verLaar voor Nederland. * Meer dan ooit Leslaat tlians aanleiding II Lij de over de geLeele wereld verspreide kunstminnende lezerskring te voegen.

* ~rAmour tie 1 art verschijnt maandelijks en kost per jaar ƒ 36.

Cieeft D cils alïonné op l)ij :H. C 3. tïeisterkainp Co., '2, Anistcrclani C.

nRUKK€RU HOOGLAND • OELFT