is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 1, 15-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lmsllian^el

illS

Noordeinde 148 Den Haag

★ OUDE EN MODERNE SCHILDERIJEN

C. Marto • Park in Parijs

(fkCo^^^clTcn

Orgaan van de Ne(h*rlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren ..Die C onstghesellen ★

Secretariaat: A. Scheen. Zeestraat 50 s-Gravenhage. lelefuon 111705

★ Hoofdredacteur: L. M van Breen [Redacteuren: P. A. Scheen en N. Verbnagcn *

Redactie en Administratie: Muoglands Periodieken Koornmarkt 60. Delft Telefoon 690. Giro 45562 (Incasso Bank) ★

Verscliijnt maamlelijks Abonnementsprijs f 12. per jaar Losse nummers f 1.20 Voor België: N.V. l.)e NedeflanJscbe Boekhandel St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen Abonnementsprijs per lia!f)aar fr. 100 per iaar fr. 200. losse nummers fr. 20 y

I IV H O U D

Een onbekend huitenlafereel van Willem Buytewech door D. IJyttenlioelc pag. 3 Ithell Colquhoun door Antliony Bosman. pag. 6

De kunstschilder en teekcnaar C. Koppenol door Joan van Aalst . . pag* 8 Limhurgsche Kunstkeramiek door Joseph .... pag. 10

Glasmozaïek pag- 1 I Schilders van de Veluwezooni door .1. M. van Lier. . • . pag. 12 Charles Kemper pag- 18 Picasso door Anthony Bosman ..... pag. 19

Japansche schilderijen over den oorlog . Over het hegrip Cirafiek door \V. J. Rozentlaal . . pag. 20 Bespiegelingen over hel interieur .... pag. 22 Van de eene tentoonstelling naar de andere pag. 24 Waar was het straatje van Vermeer? door Jan H. Oosterloo . . . pag. 26

SchiUers In Canada pög. 27 Een vroege Jacol) Maris door fd. P. Bremmer pag. 28 Oe maagd en het kind pag. 30