is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 3, 15-03-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een jonge schilderin

Een klassieke wenscli voor een schilder; een atelier te bezitten in het hart van Oud-Delft, waar de grpoten der Delftsche School geleefd, en gewerkt hebben, ondanks Van Meegeren.

Men moet er niet tegen opzien een flink aantal traptreden te beklimmen, om op het hooggelegen atelier van den jongen Delftschen schilder en graficus Gilles van Oosten te komen. Hooggelegen, met een uitzicht op het oer-oude stukje stad ..achter ’t Stadhuis”, met uitzicht op den prachtigen toren, op den straatkronkel voor de antieke Korenbeurs, met een geestig hoven-aanzicht oj) de plechtstatige Delvenaars, die langs dat typische stukje oude gracht „naast Unger”. van en naar Markt. Koornmarkt of Wijnhaven

schrijden. Wie Delft kennen, weten dat men zich als schilder met zulk een hèst-gelegen atelier tevreden kan achten.

En het interieur? Het typeert den jongen artist die hier woont en werkt, door zijn keurigheid en preciesheid. Niets van de vaak eenigszins hysterisch aandoendé hohcniien-wanorde. Alles heeft zijn plaats, een goedgekozen plaats, als nitgehalanceerd in de ruimte; nergens doet iets aan als vlak of doodsch. Hier, in deze bescheiden schilders-werkplaats treft men de sfeer aan, die het oeuvre van dezen jongen teekenleeraar kenmerkt.

Maar een teekenleeraar die toch in de eerste plaats schilder is, schilder bij de gratie van een onverbiddelijke roeping. In alles beheerscht: zijn niet zoo omvangrijke productie teekeht dezen artist tot iemand, die aan het goe- de de voorkeur geeft hoven het vele. Precies en précieus in zijn werk. als de menschen in het oude stadje nu eenmaal zijn, doch hij alle stiptheid en nauwkeurigheid steeds bezield en levend blijvend. Een wild. spontaan en hartstochtelijk schilder is Van Oosten in geenen deele; zijn i)assie is als een stil, van binnen gloeiend vuur dal den beschouwer van zijn weri eerst geleidelijk, maar dan ooi diej) doordringt.

Gilles van Oosten, „Interieur” (Interior)

De voornaamste specimina van zijn kunst vindt men in het portret en het stilleven. Het is niet geniakkelijk te zeggen, in welk van beide genre’s hij domineert; de portretten zijn van een voortreffelijke gelijkenis, hetgeen in een tijd zóó cliché-matig als de onze nog steeds als een nadeel schijnt te gelden, zonderling genoeg! een gelijkenis evenwel, niet verkregen door de nauwkeurige nabootsing van het uiterlijk der modellen, doch veeleer door het innerlijk contact ontstaan, dat lusschen den schilder en object groeit, naarmate hij voorwerkt aan de conceptie. Voor een jongen schilder mag dit werk als rijp. voldragen gelden, als een bewijs voorts, dat hij mettertijd nog zal kunnen doordringen tot het diepste geheim van