is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 15, 14-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoomtram-Maatschapplj Breskens—Maldeghem.

De financieele resultaten van het bedrijf oyer het afgeloopen jaar zijn gunstig. Was in het eerste halfjaar eene slapte in het goederenvervoer te constateeren, zoodat de resultaten van dit vervoer, niettegenstaande een groot beetwortelenvervoer en abnormaal groot vervoer van andere goederen in het tweede halfjaar plaats vond, laelangrijk minder zijn dan die in het voorafgaande jaar; toch is het totaalcijfer der ontvangsten van het bedrijf belangrijk hooger dan in de voorgaande jaren. Deze stijging van ontvangsten is te wijten aan den grooten vooruitgang van het personenvervoer, dat zijn oorzaak vindt in het vervoer van militairen, vervoer van tijdelijk gevestigde gegoede vreemdelingen en van in de eerste maanden van den oorlogstoestand reizende betalende uitgewekenen.

Wij hebben gemeend sinds het begin van den oorlogstoestand on- en minvermogende vluchtelingen gratis te vervoeren.

Geeft de financieele uitkomst reden tot tevredenheid, toch moet niet uit het oog worden verloren, dat vele bezwaren voor onze onderneming aanwezig zijn. De verbindingen met België zijn alle verbroken. Op 13 October j.l. werd Maldeghem door de Duitsche troepen bezet en voófzichtigheidshalve werden onze treinen op Nederlandsch grondgebied gehouden.

Inmiddels werd op 10 November vanwege de Duitsche militaire autoriteit de brug over het Leopoldkanaal opgeblazen, waardoor de hervatting van den dienst op dat gedeelte onzer lijn onmogelijk werd.

De verbinding met Brugge en de Belgische kustplaatsen via Sluis werd verbraken lolp 3 November en die via Aardenburg—Brugge op 8 November d.a. v. Waar vóór den oorlog in deze grensstreek veel verkeer met België werd onderhouden, is het nu uitsluitend met ons land mogelijk, zoodat nagenoeg het geheele verkeer op Breskens is aangewezen. Heeft die concentratie van

Uitgegeven. Exploitatie 1914. Ontvangen. Uniformen ƒ 486,22 Brievenvervoer .... J 2585,18 Assurantie „ 452,89 Annonces Ontrevallen-verzekeringf... „ 1237,67 Personenvervoer 66922,45 Gemeenschapp.dienst S.S. ., 627,98 Boodschappen Onderhoud van Gebouwen ,. 204,56= Goederenvervoer .... „ 39804,14 Belasting „ 350,12 MaterieelS.S. „ 20,70 \ Onderh. v.Weg en Werken „ 10393,01= \ Inventaris „ 939,76= \ Drukwerken „ 617,35 \ Olie en Smeer „ 1875,18= \ Cokes en Hout „ 8870,86 \ Materialen „ 4259,64 \ Verlichting enVerwarming „ 1418,07 \ „ 310,25= „ 27279,20 \ Salarissen Werkplaats „ 6282,23= \ Oamionnage „ 675,05 Onderhoud van Eqtuigen en Wagens „ 962,54= \ Provisie „ 2501,22 Onkosten „ 2156,.'^9= \ Premiegelden „ , 778,75 Waterber.orging „ 406,88 \ Betaalde Huur „ 1921,20 Onderhoud van de Tele „ 15,41= „ 34903,79= Saldo ƒ 109947,17 ƒ 109947,17

het vervoer naar één punt nadeelen, toch is hieraan voor onze onderneming het voordeel verbonden, dat over langere afstanden vracht wordt ontvangen.

Verloren. Winst en Verlies 1914. Gewonnen. Rente „ 9707,43^ Waarborgkapitalen „ 1299,72® Afschrqv. Disagio ƒ 576,— „ Gebouwen „ 275,28 }» Weg en Werken „ 14000,— „ Wateiboring „ 513,27 „ Locomotieven ,, 4975,62 „ Riituigen en Wagens „ 1698,46 Afschrijv. Machinerieën . „ 35^,80 „ Telefoon „ 112,20 Reserve Koersverschil ... „ 125,— Saldo „ 2444,32 Winstsaldo vorig jaar. Ontvangen Huur Exploitatie .... f 1065,51 .... „ 116,80= .... „ 34903,79= \ f 36086,11 ƒ 36086,11

Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd.

V,an de aandeelen no. 530 en 589 werd het dividendbewijs no. 27 nog niet ter betaling aangeboden. 4 pCt. Ob 1 iga tiele e n i n g A°. 1912. Op deze leening werd voor de 2e maal ƒ 5000 afgelost. Reserve- en Vernieuwingsfonds. Op de balans per 31 December 1913 kwam dit fonds voor met een bedrag van ƒ 104.500.625.

Ondersteuning s- en Uitkeeringsfonds. In 1914 werd uit dit fonds wegens ziekte en onderstand betaald f 628,24 tegen ƒ 977,19 in 1913. De bezittingen van het fonds bedroegen op 31 December 1914 / 4614,81 tegen / 4535,68 in het voorafgaande jaar.

Financieele resultaten der Exploitatie. Ontvangsten. De uit de exploitatie verkregen ontvangsten waren de volgende: Personenvervoer ƒ 72.753,54 Abonnements-personenvervoer „ 1.627,071/2

Goederenvervoer „ 55.126,90 Huishuren „ 809,50 Postvervoer „ 5-30°;— Buitengewone ontvangsten „ 4.160,281/2 Totaal f 139-777,30

zijnde f 9,30 per dagkilometer tegen / 8,321/2 in 1913. De opbrengst van het personenvervoer is / 17.278,30 ger dan in 1913. Was tengevolge van den ingetreden oorlogstoestand het vervoer van badgasten zeer gering, daarentegen werd in de maanden September, October en November zeer druk per tram gereisd. Tal van uitgewekenen uit Oe streken van Luik en Antwerpen reisden voornamelijk over Sluis naar de Belgische kustplaatsen, terwijl later, tijdens het Vqiortruklmn der Duitsche troepen naai' èruggê éh dë‘ißelgi'siche/khstj' van daar'een''gfoóte uittocht naar onze streek en verder over Breskens naar Vlissingen enz. plaats had. Duizenden, die niet of maeielijk konden betalen, werden op onze lijnen gratis vervoerd. Overigens heeft het vervoer van militairen en de aanwezigheid van een groot aantal gegoede Belgen in dorpen langs onze lijn bijgedragen tjot de stijging der ontvangsten. In de le klasse reisden 21.381, in de 2e 275.437 personen. In 1913 waren deze cijfers respectievelijk 19.930 en 230.253. Er wera door 38.492 reizigers van couponboekjes gebruik gemaakt, waarvan 6420 in de le klasse en 32.072 in de 2e klasse. In 1913 bedroegen deze cijfers 8107 in dc le en 38.624 in de 2e klasse. Als gewoonlijk werden gezelschapskaarten afgegeven en kaarten in rechtstreeks verkeer met de Staatsspoorwegen en met den Provincialen Stoombootdiensf.

Het abonnement s-personenvervoer ging f 160,401/2 terug. Het Goederenvervoer bracht ƒ2.288,66 minder op dan in 1913. De totale opbrengst is f 55.126,90 met een vervoerd gewicht van 55.415,71 K.G.

De opbrengst van het vervoer in doorgaand vetkeer met de lijn Sluis—Brugge—Heijst bedroeg f 2.906,891/2 tegen f 4975 in 1913. Exploitatie-rekenin!g over 1914. Algemeene dienst f i4-945>62V2

Belastingen, diverse verpachtingen enz. „ 837,-1/2 Tractie ) „ 18.298,111/2 Mouvement » 10.416,871/2 Werkplaats ~ i5450,'87V2

Onderhoud Hjn en telefoon i, 8.212,24 Onderhoud gebouwen en kunstwerken „ 512,361/2 Onderhoud van Waterstations ~ 2,65 Totaal / 68.675,75