is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 8, 23-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D€ COCOmOCIEF.

g--? WEEKBLAD

gewijd aan de belangen van SPOOR- en TRAMWEGEN.

□ Tevens Advertentieblad voor Aanbestedingen, Verkoopingen, Verpachtingen en alle Artikelen van Nijverheid. □ □

van de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwrgen ec Tramwegen.)

iJe Locomotief versoliiiiit eiken Woenada}' oij Nijgh <fc van Ditmar's te Rotterdam

Abonnementsprgs per 3 maanden of 13 nommers f 1.50, franco per post. Advertentieprijs van 1 tot 6 regels ƒ 1.30, verder 20 ets, per regel.

Voorts wordt een gedeelte van den tekst, onder voorbehoud van bekorting, kosteloos opengesteld voor hen, die zioh voor een geheel jaar verbonden hebben tot het plaatsen hunner Advertentien ; clichés worden tevens gratis opgenomen, mits van niet te grooten omvang. Voor heUj die in de plaatsing hunner Advertentiën vrg wenschen te blijven en eenig artikel met of zonder clichés in deze rubriek wenschen aan te bevelen, is de prgs 35 cents per regel, of de ruimte daarvan. Maandelpksche opgaven van de opbrengsten der Spoor- en Tramwegen, Ingezonden stukken, Bpdragen, Geïllustreerde Prospectussen en alle andere stukken, het Secretariaat der Vereeniging betreffende, te zenden aan de Redactie, P* C. Kooftstraat 58, Tel. Z. 2835, te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Wijnhaven 113, Rotterdam. Administrateur der Nederlandsche Vereeniging: D. H. STIQT£R>, P. C. Hooftstraat 58, Amsterdam.

No. 8.

Woensdag 23 Februari 1916.

34® Jaargang.

INHOUD.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaaispoor- en Tramwegen. Railsaankoop 1916. Nederlandsche Vereeniging voor Locaaispoor- en Tramwegen. Aanbiedingen. Nederlandsche Vereeniging voor Locaaispoor- en Tramwegen. Kennisgeving betreffende inning van de extra bijdrage over 1916. Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden Januari igi6 en 1915. Diesel-Electrische Motorwagens. 11. Advertentiën.

Xederlandsche Vereeniging voor Locaalspoor- en Tramwegen.

Railsaankoop 1916.

In den aanvang van Maart a.s. zal een genieenseliappelijke aankoop van Standaardrails met laschplateu en onderlegplaten protil 26 K.G. en 23,5 K.G. worden voorbereid, waarvan de levering gedeeltelijk zoo spoedig mogelijk, gedeeltelijk in den loop van het jaar 1916 zal moeten geschieden.

Het is van heel veel belang voor de deelnemers, dat deze gezamenlijke bestelling zoo groot mogclijk zij, waarom men wordt uitgenoodigd, aan den ondergeteekende zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 5 Maart a.s. op te geven, voor welke hoeveelheid dezer standaardvormen men prijsopgave wenscht te ontvangen.

DE ADMINISTRATEUR.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoor- en Tramwegen.

Aanbiedingren.

De ondergeteekende bericht dat bij hem- zijn ingekomen eenige aanbiedingen voor de ievering van de volgende artikelen:

a. Beukenhouten dwarsliggers. Mededeelingen van gewenschte hoeveelheid, afmetingen en levertijd gelieve men nader op te geven. h. Gord ij n-r ing e n.

• Ter vervanging van koperen ringen worden aangeboden bruine houten ringen van 4 mIM. dik en 28 m.M. ope- 3 hi!.M. dik en 39 m.M. opening alsmede wit beenen ringen van 5 'm'.M. dik en 27 m.M. opening. DE ADMINISTRATEUR.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaaispoor- en

Tramwegen.

Kennisgeving betreffende inning van de extra bedrage over 1916

In April of Mei a.s. zal over de door een aantal tramlwegondernemmgen toegezegde extra-bijdrage op de gebruikelijke wijze worden beschikt. Daarbij zal de onderstaande lijst gevolgd worden, tenzij opmerkingen daarover tijdig inkomen en gegrond bevonden worden. Belanghebbenden, gelieven het voor hen uitgetrokken bedrag thans na te zien.

Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij / 68,07 Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij „ '224,44 Eerste Ned. Electr. Tram Maatschappij „ 20,^40

Electrische Spoorweg Maatschappij „ 56,40 GeMersch Overijsselsche Stoomtram Maatschappij 52,48 Gooische Stoomtram „ 73, Haagsche Tramweg Maatschappij ' 134^92 Nederlandsche Tramweg Maatschappij' ’’ 425H7 Tweede Noord-Holl. Tramweg Maatschappij 112’

Noord-Zuid-Holl. Tramweg Maatschappij ~ 147 33 Nijmeegsche Tramweg Maatschappij ” Stoomtram Maas en Waal . ", 50^24

Ooster Stoomtram Maatschappij 151,32 Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij' 95,90 Stoomtramweg Maatschappij- Antwerpen—Bergenop-Zoom-—Tholen 49,41 Stoomtramweg Maatschappij Oldambt—Pekela ’’ 48’— N.V. Tramweg Maatschappij de Graafschap „ 21,91

Tramweg Maatschappij de Meijerij 189,65 Tram\veg Maatschappij Zutphen—Emm’erik 59,42 Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij „ 99,28

Zuidcr Stoomtramweg Maatschappij 60,80 Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij 146,72 Rotterdamsche Tramweg Maatschappij „ 415,89 Maatschappij tot ExplO'itatie van Tramwegen ~ 36,03 Maatschappij tc>t Exploitatie van Staatsspoorwegen „ 23,67 N. V. Stoomtramweg Maatschappij Venlo—Maasbree—Helden 32,32 Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij „ 37,20

Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij „ 72,— StO'cmtramweg Maatschappij ’s-Bosch—Helmond 124,06

Stoomtramweg Maatschappij' Oostelijk Groningen „ 67,90

De Secretaris-Penningmeester.