is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 3, 17-01-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCDMDTIEF

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN

ORGAAwN VAIM

d.e Nedeplandschie A/fepeeniging voop Locaalspoopwegen en Tramwegen Administpateup:

de N.V; Centi=aal E)U.p>eai_i <deT3 Ned. Ven voop Loc. en Tpamwegen. Dipecteoin

AMSTERDAM TEL.Z.2B3S

Ip. D. H. STIGTER.

RC.MOOFTSTRAA.T SÖ

No. 3.

Woensdag 17 Januari 1917.

Jaargang.

INHOUD;

N.V. „Centraal Bureau” der Nederlandsche Vereeniging- voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. Rijtijdmeter. üildag. De watersnood van 14 Januari 1916 en de Noord-Hollandsche Tram. De Postchèque-en Girodienst. De wrijvings-coëfficiënt bij rust tusschen wiel en rail. Verschillende Mededeelingen. Advertentiën. •

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij Nijgh &" Van DitmaVs Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers tijdelijk f 2,— franco per post. Advertentieprijs van i tot 6 regels f 1,30, verder 20 ets. per regel.

Maandelijksche opgave?i van de opbrengsten te zenden aan de Redactie' F. C. Hooftstraat 58, Tel. Z. 2835, te Amsterdam. Advertentien aan de Wijnhaven iii—113, Rotterdam.

N-V. „Centraal Bureau” der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

RÜtüdmeter.

Naar aanleiding van het artikel neer Huizinga ~Stroombesparing bij electrische trambedrijven”, verschenen in ~De Locomotief” no. 52 van den 3451011 jaargang en neus. I t|n 2 van den 3551011 jaargang, brengt ondergeteekende ter kennis, dat de in dat artikel beschreven rij tijdmeters thans verkrijgbaar zijn bij net Centraal Bureau.

Gaarne; zullen electrische ondernemingen, die de invoering van dergelijke meters overwegen, in de gelegenheid gesteld worddn, nader kennis te nemen van deze nuttige instrumenten en zoO’ gewenscht onder nader te bepalen voorwaarden proefmetcrs te ontvangen. Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne, verstrekt.

Oildag.

"Van de eerste partij oildag. die het Centraal Bureau uit het buitenland heeft aangevoerd, is nog een kleine hoeveelheid beschikbaar voioir hen, die een proefneming met deze kunstmatige grafietoJie willen doen of. uitbreiden.

De miOieilijkheden, aan den aan voer van dit artikel verbonden, zijn zoodanig, dat minstens drie maanden tusschen bestelling ’cn aanvoer verloopen. Het Centraal Bureau zal tOit de bestelling van een tweede, zoio noodig grootjere partij overgaan, indien eenige zekerheid bestaat, dat geregelde afname door de leden te verwachten is. Indien men dus besloten is, oildag reigelmatig te gebruiken, zoo gelieve men hiervan kennis te geven met opgave van de maandelijksche hoieveelheid, die men verlangt. Dan zal tijdig zorg gedragen worden, dat de verlangde hoieveelheid ook inderdaad geleverd zal kunnen worden.

DE DIRECTEUR.

De watersnood van 14 Januari 1916 en de Noord-Holiandsche Train.

V. Nabetrachting. Verdere herstellingen en onderh O' u d. Gelde I ij k e beschouwingen,

Verschillende gebeurtenissen, die met den Watersnood in verband stoinden, dienen thans vermeld te worden.

Op den lod™ April werd in Hotel Krasnapoilsky te Amsterdam eene vergadering van belanghebbenden gehouden, welke overgingen tot de stichting van de Vereeniging „Waterland Vooruit ' onder het bestuur van de heeren Reinders Folmer te Amsterdam, voorzitter, Korthals Altes, lid der Provinciale Staten te Zandvoort 'en 13 andere afgevaardigden uit de dorpen van Waterland. Deze vereeniging, waartoe de Noordhollandsche Tnun ook als lid toetrad, heeft ten doel de belangen te behartigen van grondeigenaren, huis- en fabriekseigenaren en pachters in Waterland, de daarin gelegen polders, alsmede den polder Oostzaan. Zij geeft een orgaan uit, dat om de maand ongeveer verschijnt en wekelijks houden vciorzitter en secrotaris te Amsterdam spreekuur, waarop' belanghebbende leden raad komen vragen over aangelegenheden, den Watersnood betreffende. Daarop worden zoowel de oplossingen van moeilijkheden besproken, die op het gebied van het recht zijn gerezen, als raadgevingen verstrekt aangaande de behandeling van landerijen, verandering van hare bestemming en andere cultuurvraagstukken. Zelfs wordt door het bestuur de mogelijkheid onderzocht van een collectieve verzekering tegen de gevolgen van toekomstige waterrampen.

De behartiging van andere belangen, welke meer tot het gebied van ~Heemschut” moeten worden gerekend, was in goede handen bij eene ,\dvies-Commissie voor den herbouw in de overstroomde gedeelten van Noord-Holland, waarvan de heeren Irs. I.eliman en Keppler resp. als voorzitter en secretaris optraden. Na voeling gehouden te hebben met autoriteiten en instellingen, richtte deze commissie te Broek c:ene tentoonstelling in. waarvan vooral de bedoeling was het publiek te doordringen van de noodzakelijkheid, de streek in de toekomst te behoeden voor het verrijzen van bouwwerken, die het eigenaardige karakter ervan ernstig zouden schaden. Later werden met name te Nieuwendam, Buiksloot, Broek en op het Eiland Marken, verscheidene adviezen gegeven en zelfs was voor deze commissie een architect als tijdelijk ambtenaar werkzaam. Dat mijne M.aatschappij ook aan dit shreven, hetwelk zoo nauw verband hield met de bevordering van het vreemdelingenverkeer, steun verleende, laat zich \ erklaren.

Van meer direct belang voor ons waren de voorstellen, die in April door de Electrische Spoorwegmaatschappij tot ons gericht werden en inhielden de tijdelijko overname van een aantal rijtuigen, waarvoor in den eersten tijd bij ons