is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 28, 11-07-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

Verlies. WINST- EN VERLIESREKENING. Winst. ƒ 46.883,94 „ • 22.444,796 „ 64.244,556 „ 6.240,006 „ 14.412,94 „ 9.031,506 „ 1.454,586 „ 2.419,21» „ 16.000,— „ 24 939.47^ Personenvervoer f 130.807,30 71.158,33 „ 2.900,— „ 2.739,856 „ 465,53 Goederenvervoer Postvervoer Diverse ontvangsten Koersverschillen Onkosten rekening Recognitiën Buitengewone Uitgaven Afschrijvingen Aan Vernieuwingsfonds f 208.071,016 f 208.071,016

Het jaar 1916 was voor de Maatschapp'ij een zieer belangrijk jaar in verband met het tot stand komen eener belangengemeenschap tusschen de Nederliandsche Spoorweg-Maatschappijen.

De desbetreffende regelingen en statutenwijzigingen zijn goedgekeurd door de Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 25 Novemlber 1916. Zij brengen ejene ingrijpende wijziging in de onderlinge verhouding der Maatschappijen en vormen een mijlpaal in de geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen.

De vordering, krachtens art. 50 der spoorwegwet, van het gebruik van alle door de Maatschappij op Nederlandsch grondgebied geëxploiteerde spoorwegen en van het materieel, aan de Maatschappij toebehoorende, voor ’s Rijks dienst in het belang der landsverdediging, bleef gedurende het geheele jaar 1916 van kracht.

De ter zake met den Minister van Oorlog getroffen regeling, welke in de Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 4 Februari 1916 werd goedgekeurd, behoeft echter voor zooveel den waarborg van den Staat voor 4 pCt. van het op de aandeelen gestort kapitaal betreft, over 1916 geen toepassing te vinden, dank zi) de gunstigte uitkomsten der exploitatie.

Het door de Maatschappij geëxploiteerde spoor- en tramwegnet onderging in 1916 geen wijziging.

De lengte van het net bleef mitsdien op 31 December 1916; 1.499.050 K.M. hoofdspoorweg, 364.306 K.M. locaalspoorweg en 11.800 K.M. stoomtramw., te zamen 1.875.156 K.M.

Met inbegrip van de 135.433 K.M. waarvan onze Maatschappij het medegebruik had, bedroeg op 31 December igi6 de totale lengte 2.010.589 K.M. Het baanvak Elten—Emmerik werd ook in 1916 tijdelijk door de K. E. D. Essen geëxploiteerd.

De bruto-'Opbrengsten der verschillende lijnen bedroegen in het afgeloopen jaar / 51.194.992,41 tegen / 45.231.170,83 in 1915 en vermeerderden derhalve met f 5.963.821,58 of 13,18 p'Ct.

De opbrengst van het reizigersvervoier steeg van / 21.849.678,77 op / 24.295.644,21 dus met f 2.445.965,44 of 11,19 pCt. en die van het goederen vervoer van / 20.729.550,741/2 op f 23.870.421,831/2, derhalve met / 3.140.871,09 pf 15,15 pCt.

Naar den maatstaf van de lengte der lijnen in beheer bij ,I'de Maatschappij (over 1916 en 1915 gemiddeld 1.875.156 K.M.) bedroeg de geheele opbrengst van het vervoer / 27.301,72 per jaarkilometer of f 74,59 per dagkilometer tegen ƒ 24.121,28 resp. / 66,081/2 in 1915.

Naar denzelfden ma.atstaf Bedroeg de opbrengst van het reizigersvervoer ,/ 12.956,59 per jaarkilom'eter of f 35,40 per 'dagkilomcter tegen f 11.652,19 resp. / 31,92 in 1915 en die van het goederenvervoer f 12.729,83 per jaarkilometer of f 34,78 per dagkilometer tegen / 11.054,84 resp. / 30,281/2 in 1915.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar Hoofdstuk 11.

De exploitatieko-sten bedroegen volgens de Exploitatierekening van 1916 f 34.822.909,241/2 tegfen f 29.256.522,39 in 1915, zijnde eene vermeerdering van 19,02 pCt. Per dagkilomctcr bedroegen de -exploitatiekosten in 1916 f 5°,73’/2 tegen / 42,741,2 in 1915, alzo-o eene vermeerdering van 18,70 pCt.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar Hoofdstuk V. Ontvangsten. In 1916 bedroegen de ontvangsten op het geheele net f 5.963.821,58 meer dan in 1915. Behalve voor betreft „Telegraaf” waarvan de opbrengst ƒ 48,66 lager was, waren de uitkomsten van alle bronnen van ontvangst gunstiger dan in 1915.

Nog steeds was een deel van het rollend materieel voor militaire doeleinden aan den gewonen dienst onttrokken. Hierdoor moest de dienst der reizigerstreinen beperkt blijven; in de tweede helft van het jaar nooidzaakte de voortdurend verminderende aanvoer van steenkolen een verdere inkrimping van den dienst voor te bereiden, welke in de maand Januari 1917 tot uitvoering kwam.

Daar bij den groot en omvang van het reizigersverkeer en' van het vervoer van militairen de beschikbare plaatsruimte bij den beperkten dienst nauwelijks voldoende was gebleken, stemde de Minister van Waterstaat in met eene verhooging van 20 pCt. op alle reizigerstarieven behalve militaire, welke verhooging bij de verdere inkrimping van den dienst in 1917 toepassing Zou vinden en waarmede men vertrouwde den toeloop eenigszins te verminderen.

De werking en invloed van deze maatregelen vallen echter geheel buiten het verslagjaar.

Voor de verschillende rubrieken was de vermeerdering van opbrengst als vollgt:

Reizigers f 2.445.965,44 Bagage „ 71.872,221/2

Levende dieren, enz. „ 108.168,911/2 Goederen „ 3.140.871,09

Buitengewone Ontvangsten „ 196.992,57 Om tegemoet te koimen aan de sterk verhoogde kosten van brandstoffen en andere verbruiksmaterialen stond de Minister van Waterstaat een extra-heffing van 10 pCt. op alle goederenvrachten toe. Deze werd 20 April 1916 van kracht en droeg tot een bedrag van / 1.513.000,— bij in de hoogere opbrengbt van het vervoer van levende diereive n goederen.

Reizigers. Onder de cijfers betreffende gewone kaarten is begrepen de opbrengst van het vervoer van alleen reizende militairen op vervoerbewijzen tot een drag van / 4.836.206,— tegen / 5.382.972,— in 1915 of minder / 546.766,—. Door de vier Maatschappijen werden uitgegeven:

Kilo me t er bipiek j es. iGoo K.M. '5OO K.M.

IC klasse 32.365 stuks 14.418 stuks 20 „ 64.250 ~ 69.068 „

3e „ 31156 » 77.569 »

Totaal 127.771 stuks 161.055 stuks dus te zamen 288.826 stuks of 32.009 stuks- meer dan in 1915.

Kilomet lef r" kaarten.

le klasse 13.498 stuks

2e „ 62.417

3 e „ 113-297

Totaal 189.212 stuks

of 31.129 stuks moer dan in 1915.

De gezamenlijke opbrengst dezer kilometerboekjes en kilom-eterkaarten bedroeg f 5.892.113,561/2 -of / 879.832,991/2 meer dan in 1915.

Goederen. Tot de vermeerdering van de opbrengst uit het binncnlandsche goederenvervoer droeg het Lim-