is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 47, 21-11-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111. Verslag der commissie tot nazien der Rekening 1916.

Op verzoek va,n den voorzitter brengt de heer Wa 11 e r mede namens den heer W. J. B u r g e r s d ij k verslag uit van het onderzoek. Blijkens dit onderzoek is alles in orde bevonden en wordt voorgesteld den administrateur voor zijn beheer te déchargeeren. Spreker wil aan dit verslag een beschouwing vastknoopen over de financiën van Vereeniging doch op verzoek van den voorzitter wordt dit uitgesteld tot behandeling van volgende punten. De heer Van Geuns vraagt toelichting omtrent de post diversen groot f 10.364.84. De Administrateur licht toe dat deze post bestaat grootendeels ten eerste uit een bedrag van ruim f 5800,— voor den aankoop van zes aandeelen obligatie-leening der Provincie Noord-Holland 1916 (4 pCt.) alsmede een bedrag van ruimi f 3900,— door de Nederlandsche Vereeniging uitgekeerd aan het Centraal Bureau, ingevolge het besluit van de jaarvergadering 1916. Dat zoo belangrijke posten niet afzonderlijk in de rekening zijn opgenomen, is te wijten aan de inrichting der boeken, waarin de uitgaven over een bepaald aantal hoofden worden verdeeld. Op voorstel van den voorzitter wordt de commissie dank gezegd voor het uitgebrachte verslag en de administrateur onder dankzegging gedéchargeerd voor zijn beheer.

Benoeming van een commissie tot nazien der Rekening 1917.

De algemeene Vergadering benoemt daartoe de heeren Roë 11 en Weijer m a n. die deze benoeming aanvaarden. Op voorstel van den heer Burgersdijk wordt, alvorens tot vaststelling der begrooting 1918 over te gaan, punt 5 der Agenda aan de orde gesteld. V. Herziening Contributie r e g e 1 i n g.

De voorzitter zegt dat dit punt op de Agenda is geplaatst omdat blijkens de boeken en de mededeelingen van den administrateur niet langer evenwicht bestaat tusschen de inko*msten en de uitgaven der Vereeniging. Dit onaangename feit is in ’t algemeen gesproken veroorzaakt door de uitbreiding der bemoeiingen van de Nederlandsche Vereeniging. Een vast terugkeerelnde vermeerdering van uitgaven wordt veroorzaakt door de aanstelling van een rechtskundig raadsman der Vereeniging, doch ook andere werkzaamheden, die de Nederlandsche Vereeniging blijvend tot haar taak zal moeten rekenen veroorzaken geregeld terugkeerende, zij ’t ook wisselende uitgaven.

Wel verre, dat in de toekomst vermindering is te verwachten, mag aangenomen worden, dat de Vereeniging zich steeds meer zaken van allerlei aard zal moeten aantrekken. Wil zij daartoe in staat blijven, dan is een blijvende vermeerdering der inkomsten noodig, immers het bestuur is van 'meening, dat het aan tasten van het kapitaal der Vereeniging ten sterkste ontraden moet worden. Het bestuur stelt daarom voor. voor de gewone leden (tramwegondernemingen) de thans bestaande oontributie van / 25,— te verhoogen en in verband te brengen met de bruto-ontvangsten der betreffende ondernemingen. Voorgesteld wordt de contributie te bepalen op:

/30,— voor ondern. m. bruto-ontv. beneden /100.000 p. j. „40,— „ „ „ „ van „ 100.000 tot/200.000 per jaar „ 60, „ „ „ „ „ „ 200.000 „ „ 300.000 „ „ „Bo, „ „ „ „ „ „300.000 „ „400.000 „ „ „100,— „ „ „ „ voor meer dan ƒ400.000 per jaar.

Het is de bedoeling de bepaling der bruto-ontvangsten te doen geschieden aan de hand van de Rijks-Statistiek.

De heer Waller kan thans terugkomen op zijn voorstel tot contributie-verhooging, dat hij heeft opgemaakt, nadat hij als lid van de Commissie tot nazien der rekening 1916 op de hoogte kwam van den huidigen financieelen toestand. Hij zou willen voorstellen, dat de contributie wordt bepaald op Vr per mille van de bruto-ontvangsten met

een maximum van ƒ 200,—. De heer B u r ge r s d ij k heeft dit voorstel z.i. vereenvoudigd. Blijkens rijn, als commissielid, opgedane ervaringen moeten de inkomsten zeer aanzienlijk worden verhoogd. Zijn voorstel luidt f 30,— voor hen dié bruto-ontvangsten tot / 100.000,— per jaar hebben, voor elke / 50.000,— bruto-ontvangsten meer, f 10,— contributie meer, met een

maximum van f 200,—. Volgens dit voorstel zouden de inkomsten uit contributiën ruim ƒ 4000,— worden, dus / 2400,— meer dan thans. Dit bedrag acht spreker evenals de heer Wal ler zeker noodig en hij wijst in verband hiermede ook op de wenschelijkheid ~De Locomotief” als het orgaan der Tramwegen te verbeteren, w.aar eveneens geld voor noodig is. Evenals spreker is ook de beer W.aller overtuigd, dat deze contributie-verhooging zonder bezwaar door de leden zal worden aanvaard en spreker meent dus op grond daarvan, dat zijn voorstel boven dat van het bestuur te verkiezen is. Nadat de voorzitter heeft opgemerkt, dat den Tramwegman als algemeen verschijnsel bekend is, dat tariefsverhooging, passagiers doet verliezen en dat er kans bestaat, dat de verhoogde contributie tot gevolg kan hebben, dat enkele leden van de Vereeniging zullen bedanken en nadat de heer Weijer m a n als zijn meening had kenbaar gemaakt, dat' op' dit oogenblik volstaan kan worden met een contributie-verhooging, waarbij de inkomsten juist groot genoeg zijn om de uitgaven te dekken en de administrateur daarop opmerkte, dat elk oogenblik bijzondere maatregelen noodig kunnen zijn, waardoor dit geraamd evenwicht op onvoorziene wijze gestoord wordt, w,ordt het voorstel van den heer Burger s d ij k in stemming gebracht. Het voorstel wordt verworpen met zeven stemmen voor. Het bestuursvoorstel wordt daarop in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen.

IV. Vaststelling der Begroeting 1918.

Ingevolge de aanname tot wijziging van de contributie wmrdt de gepubliceerde begrooting 1918 thans in ontvangsten en uitgaven vastgesteld f 9930,—. De post contributiën wordt gebracht op / 3050,—. De post nadeelig banksaldo verdwijnt en daarvoor in de plaats treedt een post baitig banksaldo tot een bedrag van f 530,—.

VI. Voorziening in Bestuursvacaturen.

De voorzitter herinnert er aan, dat de aftredende heer C. F. Doder gemeend heeft zich niet meer herkiesbaar te moeten stellen, terwijl hij zelf wel herkiesbaar is en de heer Bouwens heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. De heer Doder zal weldra zijn functie als directeur van de Zuider Stoomtramweg-Mij. neerleggen, terwijl ook de heer Bo u. wens zich langzamerhand uit het 'bedrijf terugtrekt. Spreker meent de motieven tot aftreding der heeren te moeten eerbiedigen en brengt den beiden aftredenden bestuursleden met eenige hartelijke woorden 'dank der Vereeniging, voor hunne bestuurswerkzaamheden gedurende tal van jaren verricht. Met een welgemeend applaus stemt hiermede de vergadering in.

Als stembureau treden thans op de 'Van Loc khorst en v. d. V egt. Op voorstel van den heer Burg e r s d ij k herkiest de vergadering met algemeene stemmen den heer Van ’t Hoogerhuys als bestuurslid. De schriftelijke stemming omtrent de be'stuurs,aanvulling met twee leden heeft het resultaat:

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 21

Volstrekte meerderheid 11

Uitgebracht op de heeren Van der Vegt 19, Van Geuns 18, Burgersdijk 2, Waller i, Roëll i. Van Lockhorst i, zoodat gekozen zijn de heeren Van Geuns en Van der Vegt, die beide de benoeming aanvaarden. De voorzitter wenscht de benoemde heeren geluk en verklaart zijnerzijds gaarne zijn herbenoeming te aanvaarden.

VIL Jaarverslag van den administrateur.

De administrateur brengt dit jaarverslag, waarvan I exemplaar aan deze notulen is gehecht 1), uit, welk jaarverslag door de vergadering voor kennisgeving wordt aanvaard en voor het uitbrengen waarvan den administrateur dank wordt gezegd. ,

VIII. Best u ur s m'e ded ee lin ge n inzake het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 9 Juli 1910.

De voorzitter memoreert den buidigen stand van zaken. In het gewijzigde ontwerp' is op enkele punten tegemoet gekomen aan de door de Vereeniging gemaakte be-

i) Gepubliceerd in „De Locomotief” No. 44> ran 31 Oct. 1917-