is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 51, 18-12-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor hij mannen, die den openbaren dienst mqgelijk maken, die het openbaar verkeer verzorgen, zeer zou steunen, en waardoor hij op hun oprechtein dank aanspraak zou hebben.

(Wordt vervolgd.)

Jaarverslagen 1917.

Gemeentetram Amsterdam.

Mededeelingen van Algemeenen aard. Het verslag over het jaar 1917 kan niet beginnen, zonder dat eenigc woorden worden gewijd aan een v'oor het trambedrijf belangrijke gebeurtenis.

De directeur J. H. Neiszen, die het bedrijf voor de Gemeente van de A. O. M. op i Januari 1900 ha.d overgenomen en onder wiens leiding de groote ontwikkeling van deze onderneming tot stand kwam, heeft om gezondr heidsrcdenen ontslag gevraagd. Op 28 November werd hem dit door den gemeenteraad op de meest eervolle wijze verleend. Tegelijkertijd wera de onderdirecteur I. E. van Putten tot directeur benoemd.

De steeds toenemende moeilijkheden, ook ons land door den oorlog wordt gebracht, gaven in het afgeloopen jaar voor het trambedrijf aanleiding tot zeer bijzondere maatregelen.

De stijgende kosten maakten het noodig, dat het m 1913 ingevoerde 5 cents-tarief werd verlaten. Bij besluit van den gemeenteraad van ii Juli werd het tarief bepaald op 6 cent. Dit tarief werd ingevoerd op 15 Juli. Door de abnormale stijging der kolenkosten, moest de prijs der electrische energie belangrijk worden verhoogd. Ook het 6 cents-tarief was nu niet voldoende, zoodat bij besluit van den Raad van 28 November de prijs van den gewonen rit werd vastgesteld op 7V2 cent. Dit tarief werd ingevoerd I December.

Gelijktijdig met de wijziging van de prijzen voor den gewonen rit, zijn ook alle andere tariefprijzen gewijzigd met uitzondering van die der vroegrit- en vroegritretom kaaten, die onveranderd 3 cent en 6 cent zijn gebleven. Door het niet verhoogcn van de prijzen der vroegritten, wordt hierop een verlies geleden. De 3 tarieven, die in 1917 hebben gegolden, zijn de volgende:

Gewone rit 5 ct., 6 ct., 75 et. Speciale trajecten 2| ct., 3 ct., 4 ct. Netabonnement f 7,—, f 8.50, f 10. per mnd. Lijnabonnement „ 3-50 i 4-25 i >: 5- >’ Scholier-ochtendkaart „ 0,50, „ 0.75, „ i.— „ „ Scholier-avondkaart „ 0,75, „ 0,75, „ i.— „ „ Scholier-dagkaart ~ 2.—, „ 2.50, „ 3. „ „ Bij de laatste tariefsherziening is tevens de prijs van extra-w'agens verhoogd en wel:

Voor een motorwagen van f 5.— op ƒ7- Voor een motorwagen met één bijw. „ „ 7.50 „ ~10.^0 Voor een motorw'agen met twee bijw. „ „10.— „» H- Uit den aard der zaak hebben deze wijzigingen grooten invloed gehad op het vervoer. Toch is moeilijk te bepalen, welk deel der vermindering hieraan is toe te schrijven, daar ook de economisch slechtere toestand van een breede schare der bevolking zijn invloed deed gelden. Het belangrijke verschil tusschen den gewonen ritprijs en den vroegrit- en vroegritretourprijs heeft een groote vermeerdering van den toeloop naar de laatste vroegritten tengevolge gehad.

Terwijl er in de eerste 6 maanden bij het oude tarief nog een vermeerdering van het vervoer t. o. v dat in de overeenkomstige maanden van het vorige jaar van 6,7 pCt. was geweest, ontstond in de 4 volle maanden, waarin het 6 cents-tarief gold, een vermindering van 2,9 pCt. en heeft December met het 71/2 cents-tarief een met 13,2 pCt. verminderd vervoer opgeleverd. Wat het vervoer op de vroegritten betreft, was de vermeerdering in de hierbedoelde tijdvakken resp. 4,5, 12,2 en 18,4 pCt.

Ondanks den ongunstigen invloed van de tariefswijziging op het vervoer, is de uitwerking op de ontvangsten van dien aard geweest, dat de dreigende tekorten zijn voorkomen.

Ten behoeve van de beperking van het energic-verbruk werden de in 1916 genomen maatregelen nog verder uitgebreid. Door vermindering van het aantal ritten op werkdagen na 8 uur n.m. en op Zondagen vóór 11.30 uur v.m. en bovenal door langzamer rijden werd een zeer belangrijke beperking verkregen.

Het langzamer rijden komt ook ten goede aan en materieel, daar juist de in de laatste jiaxen belangrijk opgevoerdc rijsnelheid, zoowel aan de bestuurders als aan wagens en spoor vrij zware eischen stelde. Het aantal motorwagenkilometers nam met 13,2 pCt., dat der bijwagenkiiometers met 8,8 pCt. en het electriciteitsverbruik met 20,9 pCt. af.

Door gebrek aan rollend materieel kon nog geen uitvoering worden gegeven aan het besluit tot het in explok tatie brengen van een lijn Station Willemspark Station Muiderpoort. , „

Slechts een gedeelte van de in 1916 bij „Werkspoor ’ bestelde bijwagens werd afgelcverd; hoewel in een geheel ander tempo dan in normale tijden, gaat ook de aanmaak van het overblijvende gedeelte voort. De aanmaak der motorwagens ondervond moeilijkheden door niet tijdige levering van onderdeelen, die uit het buitenland moesten worden betrokken, en vooral door de onzekerheid omtrent de toezending der electrische uitrustingen. Deze onzekerheid is echter reeds voor meer dan de helft der wagens opgoheven; een groot deel van deze uitrustingen is thans ontvangen. , , 1

De verdere gegevens over de ton laste der kapitaalrekening uitgevoerde werken worden verstrekt in de desbetreffende afdeelingen. Behalve de hierboven genoemde raadsbesluiten naet betrekking tot het tarief en de directeurswisseling is nog het i’olgende ten belioeve van het trambedrijf genomen; Op 7 Maart tot wijziging van de verordening op het beheer en den dienst der Gemeentetram, door verandering van de salarisgrenzcn der telefoniste van f 500 tot / joo in f 600 tot f 800.

Ter beperking van drukwerk zijn de gegevens van vonge jaren dezen keer in minder uitgebreide mate opgenomen. Hiervoor wordt dus, verwezen naar de voorgaande verslagen. Ten slotte zij er te dezer plaatse nog op gewezen, dat de baldadigheid der jeugd zich ten opzichte van het trambedrijf drieledig uit. In de eerste plaats is als zwdanig te beschouwen het aan de verkeerde zijde mcderijden, hetgeen meermalen ongelukken tengevolge heeft. In de tweede plaats zij genoemd het ingooien van ruiten, waardoor voor ruim / 500 schade per jaar wordt aangericht. Ten derde zij vermeld, dat de balkon.nfsluitzeiltjes en ook de wagenbakken meermalen met scherpe voorwerpen worden bewerkt, hetgeen eveneens ernstige schade veroorzaakt. Tegen deze kwalen valt helaas weinig te doen. De politie is niet bij machte op te treden, het personeel zelden in de gelegenheid de baldadigen te grijpen.

Personeel. A. Ambtenaren en beambten. Het aantal ambtenaren en beambten bedroeg op 31 December 1916: 213.

B. Werklieden. Op 31 December bedroeg het aantal werklieden, rijdend personeel inbegrepen, 2910.

Straffen en schadevergoedingen. Afdeeling Vervoer. Vast aangestelde werklieden. In het afgeloopen jaar werden door den directeur 25 voorstellen tot strafoplegging gedaan, waarvan aan het einde des jaars nog 3 in behandeling waren. Opgelegd werden 22 straffen. Door 5 werklieden werd ingeroepen de beslissing van het Scheidsgerecht, dat in 4 gevallen besliste, dat de voorgestelde straf kon worden opgelegd; het 5e geval was aan het einde des jaars nog in behandeling.

Boete Van de voorgekomen opleggingen van boete