is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 29, 16-07-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Activa.

VERKORTE BALANS per 31 December 1918.

Passiva.

Verschillende Mededeelingen.

f 00 Per Aandeelenkaoitaal / 440.000, — 204.000, — 5.000,— Kassiers (debetsaldi in rek. crt.) f 63.975,16* Kassiers (belegde borgstel>y yy Obligatieleening 1903 i9'39 1913 ƒ 72.000,— „ 82.000,— „ 50.000,— 66.925,16* 463,35 27-795 — 3.000, — 1.000, — K " Interest der belegde fondsen (nog te vorderen) jy jy Renteloos voorschot v/h Rijk f 185.000,— van de yy Rffertpn Prov. Gelderland 66.913,— 251-913 — I 000,— i'! 42 pCt. Obligatiën 1913 in portefeuille.. Rnvpnbonw Holland f 3/^9.939,99 Uitsfelote obligatiën yy Kassiers (creditsaldi in rek Te betalen coupons crt.) 69.092,61* 4-713,75 1.225,— 20 531,48 72.010,56* 29.671,46 40.474,54® 2-950,— 4-196,57 Onbetaalde dividenden Grediteuren Oprichtingskosten „ 43.855,61* Telefoon „ „ 7.997,34 j, /|.320,23 >y Vernieuwingsfonds Weg en Werken „ Rollend materieel Re.servefonds yy yi 530.545,04 Bovenbouw Duitschland... / 104.313,09 Emplacementen „ ... „ 239,83* Gebouwen „ ... „ 15.613,48* Grondeigendom ,. ... „ 1.449,76 Oprichtingskosten „ ... „ 16.335,91 Telefoon „ ... ,, 832,15* Waarborgfondsen ... „ 2.413,34 Winst- en verliesrekening... yy >y j' >) 141.197,57* 15696,90 9-556,83 265-333-93* 55.820,64 2.456,56* 8.252,87 18.550,— Werktuieren en gereedschappen f) Inventaris Rollend Materieel j) / Bovenbouw-mat. / 10.744,17 \ Diverse mater. „ 45.076,47 }j Interest Diverse rekeningen i} Rentegarantiën der Gemeenten fi .146.778,98* /I .146.778,98*

Het Tarief der Noord-Hollandsche Tram. Op de Noord-Hollandsche Tram is met ingang van i Juli een nieuw persionentarief ingesteld. De grondslag daarvan blijft het bestaande kringtarief, dat thans naar de volgende trap gewijzigd is: In de tweede klasse betaalt men voor een enkele reis

over I stationsafstand f 0,10. 2 stationsafstanden „ 0,20. 3—4 ,> „ 0,30. 5—7 „ ' „ 0,40. B—lo „ „ 0,50. en in de eerste klasse iV2 maal zooveel. De lengte der stationsafstanden is, de overtocht over het Y meegerekend, gerniddeld 5,25 K.M. Buiten het kringtarief blijven nog enkele bijzondere enkele-reis- en retourkaarten bestaan.

In verband met het bovenvermelde wordt ook het abonnementstarief ge-wijzigd. De prijs per 3 maanden wordt gebracht :

voor I afstand op ii2o X den enkele-reisprijs. ~ 2 afstanden ~ iio X ~ ~

» 3—4 „ „ lOC X „ .ïj 5 7 j» '? „ B—lo „ 8o X „

voor schoolkaaiten op de helft hiervan.

De directie acht zich niet verantwoord, het bovenstaande tarief thans reeds op den geschetsten grondslag in te voeren. Met het oog op de zich handhavende crisis-omstandigheden ziet zij zich verphcht, voorloopig een toeslag van (2 5 pCt. te heffen met afronding omhoog in veelvouden van een:. In verband met deze wijzigingen is ook een nieuw abon-

nementstarief samengesteld, waarvan e.Kemplaren bij de stationchefs en agenten verkrijbaar djn. Eveneens is een nieuw tarief in bewerking voor e.xtra-rijtuigen, extra-treinen overdag en des nachts.

De Directie vestigt er nog de aandacht op. dat de retours, die blijven bestaan, slechts geldig zijn op den dag afgifte. De halve retourkaarten, welke nog in orriloop zijn van vóór 21 Juni, dus niet vooraen zijn van clatumstempel, blijven gëldig tot 30 Septemher a.s. (Eigen bericht.)

Inhoxid Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramicegwezen, No. 4 April 1919. In Meinoriam Spoorweggoederenverv-ioer in Nederland Metaallegeeringen Stations met drie verkeersrichtingen – Nadere beschouwing over „eenige gegevens betreffende de treinverlichting met acetyleengas bij de S. C. S. M.” Herstelling van de achtervlampijpplaat van den ketel van Locomotief No. 235 N. I.S. in de centrale werkplaats te Djocja Bescherming van ijzerdeelen tegen inroesten Eenige bladzijden Indische Sp-oorwegpolitiek Maandopbrengsten.

Verhooging tramtarieven. B. en \V. van Arnhem hebben den Raad medegedeeld, dat de financieele toestand van het trambedrijf verhooging der tarieven dringend noodig maakt. De voornaamste wijziging der tarieven komt ingevolge hun voorstel hierop neer. dat de biljetten van f 0,071/2 worden .gebracht op / o.io, de biljetten Velp—Arnhem—Oosterbeek van ,j?.0.,25 op / 0,35 en de weekkaarten van / 0,55 èn / 0.35 op respectievelijk / 0,75 en t 0,50-

Daar de gemeente Ainhem niet langer v-an de reizigers, vervoerd in doorgaand verkeer tusschen het Velperplein te Arnhem en de verschillende stations der Geldersche Stoomtram-Maatschappij, gelden voor die Maatschappij wegens dat vervoer in ontvangst neemt en dus van het afdragen