is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 33, 13-08-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In totaal werden 248.266 treinkilomcters afgelegd; het aantal reizigers bedroeg 498.102, terwijl aan goederen werd vervoerd 50.897 ton. Getransporteerd werden 20.511 rijwielen en 37.522 bussen melk. De exploitatiekosten bedroegen / 212.139,69 d.w.z. ruim

811/2 pCt. van het totaal der ontvangsten tegen 70,4 pCt. in 1917. Ter dagkilometer bedroegen de exploitatiekosten / 9,153, per trcinkilometer f 0,854, tegen resp'ectievelijk / 6,303 en / 0,56 in het vorige jaar. Het brandstoffenverbruik bedroeg 6,81 K.G. per treinkilometer tegen 6,21 in 1917.

Debiteuren. B A L A N S op 31 December 1918. Crediteuren.

Debet. EXPLOITATIEREKENING over het jaar 1918. Credit.

Ongeplaatste aandeelen f 20.650,— „ 891.712,495 339 5‘9,02 „ 5.664,175 „ 11.146,25 „ 3-030.32^ „ 46.170,82 „ 21.617,42 „ 1.510,74 \ Aandeelenkapitaal y 250.000,— „ 490.090,855 « 38.009,145 „ 16.379,08 „ 17.078,74 » 775-73 „ 385.000,— „ 15.000,— „ 9.650,— « 53461,10 ,, 25.585,97 „ 17.165,62 „ 6.738,— „ 15.000,— „ 1.087,005 Aanlegkosten Rentelooze vnorsrhottpn Rollend materieel Restif ntie renteinnzp vnnr«;rhnttpn Inventaris Diverse crediteuren . Waarborgsommen Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwee-Mii. ... H. C Voorhnpvp Cr\ Kas Diverse Debiteuren 5 pCt. Ohlipatiplppning" Magazijn Ohlicratiplppriincr Heumen—Grave gc WUilgctLlClCCIllDg Louponrekening’ ' Vernieuwingsfonds Weg en Werken „ Rollend materieel Pensioenfonds Dividendrekening Reservefonds Saldo Nieuwe Rekening f 1.341.021,245 f 1.341.021,245

WINST- EN VERLIESREKENING over het jaar 1918.

Algemeene Dienst f 20.550,915 „ 20.239,25‘ „ 28.809,47“ „ 142.540,04“ f 212.139,69 „ 48.120,16 Personenvervoer f 160.944,74 „ 84.075,88 „ 15-239.23 Weg en Werken Goederenvervoer.. Beweging Tractie en Materieel Saldo / 260.259,85 f 260.259,85

Verschillende Mededeelingen.

Aan Interestrekening f 17215.35 Per onverdeeld saldo over 1917 / 95 *.92® >1 llUUl Vall InuIIciilI iViiiLtiriCd „ Vernieuwingsfonds Weg en Werken „ „ Rollend Materieel.... „ Pensioenfonds „ Restitutie rentelooze voorschotten over ’ 18; aan het Rijk f 6.197,28 3-599.33 „ 9.969,50 » 5-244,13 „ 4.200,— „ saldo Exploitatierekening „ jaarlijksche bijdragen van de provincie Limburg ƒ9.387,— „ gemeente Mook—Middelaar... „ 227,— .. Gennep „ 478,— ,. .. Ottersum 259 — „ 48.120,16 „ de provincie Gelderland „ 203,63 „ de gemeente Nijmegen... „ 252,95 „ Terugbetaling op de jaarlijksche bijdragen der provincie Limburg en der Limburgsche gemeenten over 1918 „ Aflossing Obligatiën „ Reservefonds „ Dividend ,, Dividendbelasting over 1917 „ Saldo op nieuwe rekening over te brengen „ 6653,86 ,, 3.424,21 „ 3.000,— „ 6.000,— .. 4-587.— 5*8,70 ,, 1.087,00^ „ Bergen „ 1.402,— „ „ Arcen en Velden... „ 1.298,— „ „ Venlo „ 3.376,— „ 16.427,— f 65.499,08* f 65.499,08* <

De Westlandsche Stoomtram. Was de Westlandsche Stoomtram, evenals alle vervoermiddelen, in de laatste oorlogsjaren genoodzaakt den treinenloop te beperken, omdat kolenrantsoen niet meer toeliet, nu de kolennood niet meer zoo nijpt, heeft zij bij haar zomerdienstregeling veel treinen hersteld. De directie heeft het verkeer tusschen Maassluis en Den Haag als eindpunten opnieuw verbeterd en tusschen Delft en Maassluis weer een nieuwen trein ingelegd. (N. Cour.)

Locaalspoorweg Nunspeet—Epe—Deventer. Naar ~De Telegraaf” verneemt, begint het plan tot aanleg van een locaalspioorweg Nunspeet—Epe^—Deventer vasten vorm' te-krijgen. Niet- alleen te Deventer, maar ook te Epe maken zich verschillende personen voor de zaak warm, terwijl er pogingen tot samenwerking worden ondernomen. Het plan omvat den aanleg' van een lijin van station Nunspeet aansluiting naar Elburg) over Vierhouten, Epe, Oene, Welsum, Nijbroek en Terwolde naar Deventer, met een punt' van aansluiting bij Deventer, in de nabijheid van den' Twelloschen dijk aan den spoorweg Apeldoiom—Deventer, waardoor over de bestaande IJsel-spoorbrug het nieuwe Deventer-station zal worden bereikt. Op deze wijze zal