is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 12, 24-03-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A -Q /YIV.IJL' CAMMELL LAIRD 6 Co. Ltd. WILLEMSKADE 2 ROTTERDAM SHEFFIELD 6 BIRKENHEAD voor: Wielbandages, Assen, Veeren, Buffers, Veerenstaal, Gereedschapsstaal. Giet- en Smeedstukken, Vijlen, enz. enz. DONALD H. SCOTT & Co., Ltd., LONDON voor: Scheepsbouw-, Ketel- en Constructiemateriaal enz.

Een onmisbaar boekje voor allen die werklieden in hun dienst hebben. Werkloonberekening Tot een uurloon vansoct. Prijs f 0,75 Eerste Suppl. 50—75 ct. „ „ 0,40 Tweede „ 75—100 ct. „ „ 0,40 Alom verkrijgbaar bij den Boekh. en bij NIJGH &VAN DITMAR’S Uitgevers-Mij., Rotterdam.

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Besiagdeelen voor Spooren Tramwagens.

AA^I Financièele instellingen enz., in Nederland wordt bericht, dat door de Electrische drukkerij van de ondergeteekende met daaraan verbonden Photo-Zincographische inrichting wordt geleverd Aandeelen, Obllgatiën, Pandbrieven, Recepissen, Cheques, Scrip», Prospectussen met verzending aan belanghebbenden, enz. enz., terwijl haar Algem. Advertentiebureau zorg draagt voor het publiceeren van leenlngen, als anderszins, op zeer voordeellge voorwaarden. Proeven worden gaarne verstrekt. Desverlangd mondelinge bespreking. NIJGH & VAN DITMAR’s Uitg.-Mtj. Rotterdam.

PLETTERIJ, VOORHEEN L. J. ENTHOVEN & CU. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

Abonneert U op de WERELDKRONIEK

NEDERLANDSCH FABRIKAAT N.V. Eerste Twentsche Elementenfabriek v.h. D. JOURNÉË HENGELO (O.) TELEF. 261 levert alle soorten van NATTE EN DROGE ELEMENTEN voor telefoon-, telegraaf- en schelgeleiding Uitstekende referenties, van levering aan officieele lichamen alsmede Tramwegen, gaarne ter inzage. LEVERING UIT VOORRAAD ONDER GARANTIE PRIJZEN BILLIJK. Alleenvertegenw. voor Ned. 0.-liidië: N.V. Ijzer- en Machinehandol VAN DOORN VOGELESANG, Semarang—Soerabaia—Bandoeng. „ voor Zuid-Amerika. VAN ROOSMALEN & DE WIT, Buenot-Aires ~ voor Skandinavië: D. J. STORK, Stockholm,

NITGH S: VAN DITMAR. KOTIKROAM