is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 10, 09-03-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals dat aan de Westzijde reeds is geschied. Wanneer de eigenaren van de onderhavige perceelen htm medewerking verlecnen, kon de totstandkoming van deze tramverbinding echter binnen betrekkelijk korten tijd een teit zijn geworden. Het is daarom te hopen, dat deze eigenaren hun en het algemeen "'fïelang wel zullen inzien door het goede voorbeeld van de bezitters van gronaen aan de Westzijde van den Rijksstraatweg te volgen. Wanneer ieder mee werkt zullen de bezwaren op dit traject spoedig uit den weg zijn geruimd. ' Hr. Hr. t.)

Loonreqelinfi tramwegpersoneel. Nu door onderling overleg pxtracht ‘zal worden tot overeenstemming te komen omtrent een reglement Dienstvoorwaarden voor het trampersoneel, hebben de Ned. R.-K. Bond van Spoor- en soneel en de Prot. Christ. Bond van Spoor- en PramWegpersoneel zich tot den Minister van Waterstaat gewend met het verzoek een soortgelijk overleg te willen bevorderen, ten aanzien van de loo.nregeling voor het tramwegpersoneel In het verzoek aan den Minister komt tot uiting, dat, wanneer in zake de loonregeling alléén in de hoofdpunten overeenstemming verkregen zou kunnen worden, reeds veel bereikt zou zijn, omdat dan een basis aanwezig vyas, waarop de loonregeling voor iedere tram' worden opgebouwd. (Alg. ■)

Briiggenbomc bij de Staatsspoorwegen in Ned. OostJndie. In de vergadering van de Vereeniging van btaatsmgcnieurs in Ned. Oost-Indië, te Delft gehouden, heeft dr ir T H A. Haarman, c.i., chef der plaatsen der S.S. in Ned. Oost-Indic gesproken over bovengenoemd onderwerp. |

Die lezing bestond grootendeels ud uitvoerige toelichtingen bij een jroot aantal jichtbeelden. |

fn de 'eerste plaats behandelde spreKcr den bouw van de boogbrug van gewapend beton over de Tjiliwoeng. e bovenbouw van deze brug van 40 M. overspanning bataat uit twee bruggen voor enkel spoor en rust op i onderbouw. Zorgvuldig is er bij deze brug voor gewaakt, dal de zaktking, die niet te vermijden is, zich kan voltrekkeri zonder dat de constructie daarvan nadeel ondervond. De doorzakking in het midden was slechts enkele m.M. meer zii volgens de berekening had moeten zijn, maar des,met), tegenstaande is toch een scheur in het beton ontstaan. Vermoedelijk zal in dat euvel voorzien \yorden, door deel van het beton weg te hakken en door nieuw beton te vervangen.

Na deze brug van gewapend beton besprak dr. ir. Haarman de montage van twee ijzeren bruggen, ,n.l. van de brug over de Serajoe-rivier en van het viaduct over t ravijn der Tjipamattan. De lichtbeelden en de toelichtingen gaven een goed denkbeeld van de moeilijkheden die bil bruggenbouw in bergachtig terrein te overwinnen zijn. Neemt men voorts in aanmerking, dat de uitvoering door meerendeel ongeschoolde Inlandsche werklieden geschie de, dan moet men wel eerbied krijgen voor de leiders van de uitvoering van zulke werken. Over het werkvolk sprak ,dr. Haarman met veel lof: de Inlanders weten zich in moeilijke ömstandigheden soms beter te redden dan —fhonld Eurflpeesch personeel. |

" interessant was de Van den bouw van de erootste overspanning van de brug over de Serajoe-nvier; van beide einden uit, waarbij een pianos,naar drenst deed (om te zorgen, dat de beide deelen in het midden goed zouden afsluiten !| ■ –

Maar liet aÏÏënncest werden vexmoedehjk de talrijke toehoorders geboeid door de beschrijving van de vernieling (door de uitbarsting van den Kloet) en het herstel van de brug over de K. Lahar. Van deze brug die beu stond uit vier overspanningen van 20 M. opgelegd op de beide landhoofden en een pijler, zijn twee overspanningen en een pijler totaal weggeslagen. Ze werden een eind benedenstrooms van de brug teruggevonden! Ken van de beide weggeslagen bruggen ver'keerde nog in voldoend goeden staat en was voldoende dichtbij gebleven om weer op haar oude plaats teruggebracht te worden, maar de andere brug moest door een nieuwe brug vervangen wor.

den. De bruggen werden eerst op houtstapelingen opgesteld en vervolgens werd er een nieuwe steenan pijler ter vervanging van den weggeslagen pijler tusschen gebouwd, ai Mei ’s morgens bereikte het bericht van de vernieling het betrokken bureau en 7 Juni, dus na 17 dagen, reden de treinen weder over de brug 1

De spreker gaf meer staaltjes van de <aiergie en de kundigheden van de Indische ingenieurs en van de goede van het Inlandsch personeel, maar het laatstgenoemde sprak het sterkst.

De voorzitter van de Vereeniging van a.s. Staatsingenieurs in Ned. Oost-Indië, de heer J. W. Halbisch, dankte spr. voor zijn duidelijke voordracht en wees de aanwezigen op het zeer groote aandeel dat dr. ir. Haarman in den bouw van verschillende groote bruggen Ln Indië heeft gehad. Hbhj

Aken-Maadrichtsche Spuoru'eg-maatschappij. Op 19 Maart a.s. wiordt te Aken een buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden waarin de volgende punten in behandeling komen. ,

I. Goedkeuring der op 17 December 1920 te |&erlSïaoe tusschcn 'üe directiën der Aachen-Mastrichter Eisenbaha Gesellschaft en van de Aken-iMaastrichtsche Spoorvveg-Maatschappij gesloten particuliere overeenkomst, waardoor de Aachen-Mastrichter Eisenbahn-Gesellschaft te Bl liquidatie treedt.

2. Benoeming' van 2 licjuidatcurcn en vcrclerc regeling der liquidatie. |

Wijziging van de ’ statuten der Aken-Maastrichtscbe Spoorweg-Maatschappij, welke wijziging naar aanleiding de ontbinding van de Aachen-Mastrichter Eisenbahn G* sellschaft blijkt noodig te zijn.

Vcrhuoging raii het tarief op de Duitsche Spoorwegen. De com'missie van deskundigen van het departement van het verkeerswez'ien kwami met den minister bijeen. Deze laatste deed mededeelingen over de beraamde verhooging van het persönentarief. Het nieuwe tarief zal worden. Voor de vierde klasse 13, voor de derde 19,5- voor de tweede 32,5 en voor de eerste klasse 38,5 pfenmg per K.M. Dit beteekent voor de vierde en derde klasse een verhooging van 550 pCt.; voor de tweede klasse van 622 pCt. en voor de eerst'e klasse 735 pCt., in vergelijking rnet de prijzen vóór den oorlog. (N. v. d. D.)

Duitsche locomotieven voor Spanje. De Spaansche rege'ering heeft aan Duitsche firma’s de levering opgedragen van 60 locomotieven voor de Spaansche spoorwegen. levering moet pla,ats vinden van Augustus tot einde October a.s. De Duits'che offerte was, volgens de „V. , 50 pCt. lager dan die van andere lanclfen. Verdere ordeirte voor locomotieven voor de Spaansche spoorwegen zijn in uitzicht gesteld. (Alg- Hand.)

De Frarische Spoorwegen. Het tekort van de T ransche Spoorwegen heeft over 1920 het bedrag van 2 milliard 800 millioen bereikt, vandaar dat in officioele kringen een verhooeine der tarieven overwogen wordt. Een neele reeks maatregelen is genomen of wordt overwogen om in dezen toestand verbetering te brengen. De verlaging van den steenkoolprijs zal de spoorwegnetten in staat stellen ongeveer 800 millioen frank te bezuinigen op lO milhoen ton kolen, die zij jaarlijks verstoken. Ook is de pnjs van materiaal, rails, leggers, enz. verminderd en op verzoek van den minister zullen de netten zooveel mogelijk bezuinigen als met een goeden loop van den dienst overeen te brengen is. Men vergeet echter niet, dat er op het oogenblik slapte in het goederenverkeer bestaat, een onyermijdelij gevolg van de algemeene economische crisis. Het „Journal des Debats” deelde mede, dat er op het oogenblik zevenduizend wagons per dag minder geladen worden dan in de eerste week van November. Deze cnsis in het goederenverkeer is een van de voornaamste redenen, waarom er nog geen besluit genomen is ten de tariefverhooging.