is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 38, 21-09-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. de machtiging tot het in eigendom aanvaarden, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, tot het bezwaren ;en vervreemden van rollend materieel en totl doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;

j. de machtiging tot het laangaan van dadingen, waarvan het bedrag de som van tien duizend gulden te boven gaat; k. de machtiging tot het aanvangen van rechtsgedingen, behalve wianneer de vordering tien duizend guldten of minder bedraagt, met dien verstande dat conservatoke rechtsmaatregelen of handelingen (daaronder begrepen het doen uitgaan eener dagvaarding), welke geen uitstel gedoogen, steeds zonder machtiging mogen worden verricht, doch daarvan onmiddeUijk aan den Raad van Commissarissen mededeeling moet worden geda,an. '

2. Waar ten aanzien van de bovenbedoelde aangelegenheden van de goedkeuring of niiachtiging van den Raad van Commissarissen tegenover derden moet blijken, zal dat tegenover hen op geldige wijze kunnen geschieden (door de medewerking of medeonderteekening daartoe door den Vdorzitter of bij" verhindering of ontstentenis van dezen door den Onder-Voorzitter van den Raad.

Artikel 13.

1. Directeuren moeten Nederlanders zijn en hunne woonplaats in Nederland hebben. 2. Zij worden door de Algemeene Vergadering v,an Aandeelhouders benoemd en ontslagen. 3. Zij aanvaarden hunne betrekking niet dan nadat:

a. hunne benoeming' door den Minister van Waterstaat is goedgekeurd; / b. de Raad van Commissarissen van de _ Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij daartoe machtiging heeft verleend. 4. Zij genieten eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van den Raad van Commissarissen, wordt bepaald.

5~ Hun kan door de; Algemeene Vergadering ,van Aand-eelhouders, op voorstel van den Raad van Commissariissen, aanspraak g'egeven worden op een jaarlijk'sch pensioen na verkregen eervol ontslag. |

6~ Elke Directeur kan in dringende gevallen door den Raad van Commisjsarissen in zijne functiën worden geschorst. Het besluit tot schorsing kan slechts genomen worden in een bepaald daartoe bijeengeroepen vergadering van dien Raad van Commissarissen en wanneer de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde Commisisarisseri) zich daarvoor verklaart. |

7- Onmiddellijk na het besluit tot schorsing roept de Raad van Commissarissen, met opgaaf van de reden, de aandeelhouders op in eene buitengewone Algemeene Vergadering, om overf de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorsten Directeur te beslissen. 18. Bij voorziening in eene vacature in de Directie heeft de Raad van Commissarissen het recht één of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

'9. Bii verhindering of ontstentenis, zoowel als gedurende de schorsing van één of meer Directeuren, voorziet de Raad van Commissarissen zoo noodig in het beheer.

Artikel 14.

De Directie vertegenwoordigt de Maatschappij in en buiten rechte. '

Artikel 15.

I. Behoudens het bepaalde in het volgend lid, worden aUe stukken, verbintenis of kwijting bevattende, door één Directeur en door den Secretaris der Maatschappij' onderteek end.

Duplicaatbewijzen van aandeelen en van obligatiën, alsmelde de na i Januari 19117 uit te geven aandeelen en obligatiën. dragen de onderteekening van één Directeur en één Commissaris. 3. De Raad van Commissarissen, kan, op voorstel der Directie, voor elk der Directeuren en den Secretaris personen aanwijzen, die bij hunne verhindering of ontstentenis namens hen teekenen.

Artikel 16.

r. Het boekjaar loopt van i Januari tot 31 December.

De boeken worden jaarlijks met 31 December afgesloten. 2. De Directie maaJct daaruit een balans en winst- en verliesrekening lop, welke uiterlijk Ln de maand Mei aan den Raad van Commissarissen ter beoordeebng wordt overgelegd. J

3- De Raad stelt deze stukken in handen van eene Commissie, door den Raad uit zijn miidden te kiezm, tien ein|die) na onderzoek, daarover aan Iden Raad verslag uit te brengen. 4., De Raad brengt daarna omtrent deze stukken een piraeadvies uit, hetwelk met de balans en winst- en verlie.srekening, van den dag der opening voor de gewonq jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders af tot en meti den dag vóór die vergadering ten kantore der Maatschappii voor de aandêelhouders ter inzage ligt.

Artikel 17.

1. De gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders stelt de balans en winst- en verliesrekening vast en bepaalt het dividend. 2. De goedkeuring der balans strekt Directie en Raad van Commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het ,afgeloopen jaar.

Art,ik el 18.

I. De zuivere winst, welke na aftrek van de stortingen in fondsen, bedoeld in artikel 12, overblijft, wordt tusschen den Staat en de houders van aandeelen aan toonder en de oprichters anderzijds verdeeld volgens de overeenkomst ifllo S.S. |

tJit hét aan de houders van aandeelen aan) toonder en ide oprichters toekomende gedeelte ontvangen de eerstgénoeimden eerst vlet en een half ten honderd van het M die aandeelen gestort en niet terugbetaald maatschappeljß kaptaal. Van het overschot komt vijf ten honderd aan oe (Optichters en het overblijvende aan de houders van aandeelen aan toonder. |

u 3. Dividenden, waarover vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de Maatschappij.

Artikel 19.

1. De Algemeene Vergaderingen van Aandeelhouders en de Vergaderingen van houders van aandéelen aan toonder worden te Utrecht gehouden.

2. De gewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders en de gewone jaarlijksche Vergadering van houdersj van aandeelen aan toonder hebben jaarlijks vóór i Juli pmts. 3: Buitengewione Algemeene Vergaderingen van Aarmeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de Raad van missarissen of de Djrectie dit nooidig achten, of aandeelhouders te zamen een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met gelijktijdige schriftelijke lOpgave van de te behandelen onderwerpen en deponeering van hunne aandeelen ten kantore der Maatschappij, het verzoek daartoe aan den Raad van Commissarissen doen.

4j Buitengewone Vergaderingen van houders van deelen aan toonder worden gehouden zoo dikwijls d|e van Commissarissen of de Directie dit noodig .achten, of houders, te zamen een vierdTe gedeelte van de uitgegeven aandeelen aan tioonder vertegenwoordigende, met gelijktijdige schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen en deponeering van hunne laandeelen ten kantore der Maatschappij, het verzoek daartoe aan den Raad van Commissarissen doen.

Artikel 20.

I. De oproeping' tot eene Algemeiene Vergadering Vianj Aandeelhouders of eene Vergadering van houders van aan-j deelen aan toonder geschiedt dxx)r dien Raad van Cammis-j sarissen door middel van eene eenmaal herhaalde aanhon-, diging in dej nieuwsbladen, in artikel 24 bedoeld. Tusschen, de eerste oproeping en den dag der vergiad'ering moet tem minste een tijdvak van veertig d)|g«ai verlafljte.;

I 2. Indien de Directie eene buitengiewone Algenieene Vergadering Vian AandeeUiou'ders of eene buitengewone Vergadering v,an houders van aandeelen aan toonder nooidig acht of ,aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, derde lof vierde lid, diaartoe het verzoek!