is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 42, 19-10-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk maakt. Om de tramwagens aan de grootere snelheid aan te passen, werden de draagveeren ingekort, waardoor het hinderhjke hobbelen werd beperkt, terwijl' voorts de tramweg over zijn volle lengte nauwkeurig wierd ~gelicht” en „gericht”, hetgeen zeer noodzakelijk bleek. Ten slotte is in de maak' den verbetieririg deti petrolieum;veirl|(chtmg door het aanbrengjen van acetykenlampen van groote lichtsterkte, terwijl in het zom'erseizoen elke autO' 300 L, w.ater zal’ meevoeren, om dit onderweg vóór de voorwielen te sproeien, ten einde het stofbezwaar te ondervangen, Aldus toegeruat; is een zeer behoorlijk en vrij snel vervoermiddel verki-eigen, dat, hoewel het lOp het leerste gezicht een leenigszins' vermakelijken en O'ubolligen indruk maakt, toch onmiskenbare voordeelen heeft.

, 1 Hier is namelijk gecombineerd de groote tractiewrijving van rubberwielen op straatsteenen met een lichten nutiigen last van stalen wielen op stalen rails. Dit komt zeer sterk 'tot

uitdrukking in het aantal vervoerde personen per paardekracht van den Ford-moèor, In het drukke zomerseizcert heeft de 20 P.K. Ford meermalen 3 overbelaste tramwagens met meer dan 160 personen op tijd vervoerd, dit is rtum 8 personen per paardekracht, voorwaar een record! Voorts verbruikt de auto-locomotief slechts één liter benzine per 5 K.AL, terwijl de motor zijn taak berekend schijnt en geen abnormale slijtage vertoont Indien men nagaat, dat de eerste dienstregeling met de

i) De vrachtauto is trouwens als trekwerktuig geen onbekende, In den oorlog sleepten de Duitschers geschut over het slagveld met vracht-auto's, terwijl in Amerika in den houtaankap vracht-auto’s gebezigd worden, om gevelde boomstammen weg te slepen. Overigens worden door onze straten zwaarbeladen aanhangwagens achter vracht-auto’s vervoerd.

nieuwe tractie, ingaande 27 Juni 1921, begon met slechts éó.n Fiord-truck (thans zijn er twee, en een derde zal' in 1922 Wiorden .aangekocht), welke per dag zestien tramtreinen vervoerde, met totaal 1060 tram-kilometers per week, tn dezen zwaren dienst bijna een maand lang onberispelijk vo'.voerde, waarna Ford No, 2 als eocondant opitrad, dan schijnt de veronderstelling niet gewaagd, dat de reorganisatie doel heeft getroffen.

Door het uitblijven van ongevallen en storingen mocht het nieuwe vervoermiddel zich verheugen in een stijgende populariteit hij het publiek, zoodat de afgeloopen zomer een zeer druk vervoer mocht boeken.

Als bijkomstige voordeelen van de beschreven tractiiwijze mogen nog genoemd worden: I°. Het gemis van wissels, draaischijven, enz. voor het omwisselen der locomotieven, alsmede van een locomotiefwerkplaats, daar de auto’s in een naburige garage worden Inagezien. 2°. De capaciteit der auto-locomotieyen om

1000 K.G. bagage (in geval van nood ook reizigers) te vervoeren. Zoo komt het herhaaldelijk voor, dat een tram van Eelde naar Groningen reizigers met koffers, valiezen, enz. vervoert, die met den trein van Groningen verder reizen. In dat geval wordt de auto-locomotiet aan het eindpunt van de tram afgespannen, en rijdt met de bagage naar het hoofdstation, alwaar de chauffeur de bagage bevracht en de inmiddels aangekomen reizigers met hun diverse bagage- verwelkomt. Bij den aanvang der reorganisatie heeft het bestuur der tramwegmaatschappij den moed en het doorzicht gehad, het tarief aanmerkelijk te verlagen, hetgeen in niet geringe mate tot het drukke vervoer heeft bijgedragen. Niettegenstaande de betrekkelijk groote kosten der reorganisatie belooft deze daad goede vruchten af te zullen werpen. Een schoon voorbeeld voor de Nederlandsche spoorwegen en de gemeentelijke electrische tram-

De Autotram te Groningen. De tram is berekend op het vervoer van 80 personen (48 zit- en 32 staanplaatsen) en 1000 K.G, bagage.

wegen. Tot slot de personeel-quaestie. Het personeel van de paardentram bestond uit een directeur lO beambten. De autotram wordt bediend door één chauffeur, die tevens de centrale beremming bedient, en één conducteur. Met 3 chauffers en 3 conducteurs is een dienst te rijden van tweemaal zooveel tramkilometers als de oorspronkelijke paardetram, dank zij de verdubbelde snelheid. (leleidelijk zullen dus 4 van de 10 beambten ont.slagen kunnen worden. . _ _ .

Als merkwaardigheid zij nog vermeld, dat de voormalige paarden-koetsiers, na zes weken instructie door beroepschauffeurs in bediening, onderhoud en kleine herstellingen van de Ford-auto’s volledig afgericht waren.

Waar in ons land nog tallooze paardcn-tramweg maat-P'ijen een kwijnend bestaan voeren, met liquidatie eii stopzetting in het vooruitzicht, kwam mij een publicatie van het bovenstaande voor te zjn in het belang van de betrokken landstreken, wien een dreigend isolement boven het hoofd hangt, Groningen.

Jaarverslagen 1920.

y.Y. Tramweg-My. „de Graafschap”.

Algemeene Beschouwingen. De resultaten over het afgeloopen jaar zijn weder, evenals het voorgaand jaar, onbevredigend.

Niettegenstaande de door het Rijk toegekende subsidie op de brandstoffen, is de duurte van vrijwel alle materialen en de stijging der loonen oorzaak dat da expi'.odtatie wederom verlies opleverde. Bovendien doet zich de invloed van de malaise in handel en bedrijf gevoelen en is' nog niet te voorzien hoe lang* deze nog zal duren. Invoering van de Locaalspoor- en Tramwegwet, oip i Juni van dit jaar, aan de tramwegen opgelegd, en de verkorte arbeidstijden voor het personeel ingevolge de arbeidswet' doen de uitgaven nog toenemen. '

Een en ander is ;o|Orza,ak, dat o.ni, de dienstregeling niet kan worden uitgebreid.

Bestuur, De algemeene vergadering van aandeelhouders werd gehouden op 30 April 1920. De balans en de verlies- en winstrekening over 1919 werden goedgekeurd. De heeren S. A. K. baron van Nagell en J. M. Koning werden als Commissaris herkozen.

In de algemeene vergadiering zal een verkiezing moeten plaats höbben wegens periodieke aftreding van den heer B. J. Haitsma Mulier, Dcor Gedeputeerde Staten der Provincie Geldtrland werd in de vacature van wijlen den heer Mr, A. F. R. C. baron van der Borch van Verwolde als Commissaris aangewezen de heer A. D. P. V. van Löb-en Seis te Arnhem.

Tot leden der Commissie van advies over de balans werden gekozen de heeren: B. Bovenkerk, J, Nienhuis en