is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 42, 19-10-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en statioaisemplaoementen aanzienlijk te vergrooten. De treinen rnden met veel grooter aanloopversnellmgen weg en maken dus de istations sneller vrij; de verhoogde zekerheid van rijtijden maakt den vereischten tusschentijd tusschen twee treinen kleiner; hij toepassen van motorrijtuigtremen komt het tijdroovende rangeeren der locomWeven te vervaUen. Bojvmdien worden weersinvloeden vrijwel uitgeschakdld wat ook de caplaciteit van den spoorweg verhoogt. ’ _ – _ t 1 nrö.'ïirii/l

VoK>rts worden in het rapport eenige aan de verschillende tractiesystemen, die voor de eltectrifi catie van onze hoofdspoorwegen in aanmerking zouden kun,tien komen. Wij zuUen hier onder op deze nog nader terugkomen en kunnen derhaive hier volstaan met de mededeeling, idat de H;Oogspannmgscomm'.ssie alle verdere berekeningen heeft uitgevoerd, zoowel voor een tractie systeem waarbij op talrijke plaatsen moet worden gevoed gltoraom) al, »or ai ,y«eem »»b„ vof minder veelvuldig noodzakelijk is (wisselstroom)._ Zulte de treinen door locomotieven of zooals onze etorisAe _ door motorrijtuigen worden getrokken? Hier doet zich weer een groot aantal mogelijkheden voor. is voorloopig aangenomen, dat doen voor doorgaand en voor “het tuigen voor locaal verkeer en in sommige h.t vervoer van bagage, ijlgoederen en post. Deze onderstel ling was noodzakelïjk, om de veelheid van gevallen ahhans eenigermate te beperken en dus de berekenmgen zoovee moerelilk te vereenvoudigen.

Wat’ nu die eigenlijke berekeningen betreft zij opgemerkt, dat getracht is, de plaats der voedingpunten voor de epoOTwegfn etai de grootte der daar aangrijpende belastingen voor beide tractiesystemen op een vergelijkbare basis vast te stellen. Daartoe is het Nederlandsche spoorwegnet verdeeld in een aantal „baanvakken” (ca. 170), die zoodamg] om de vereisohte voedingpunten werden gegroepeerd als voor een behoorlijk bedrijf wordt vereischt. De _ „blaanvakken” zijn min of meer zelfstandige deelen van 'ons wegnet met eenzelfde verkeersbelasting van begin t<ot eind. OndeiTveg kan dus in het aantai of de samenstelling (der treinen geen verandering worden gebracht; dat kan aIIMB aan het eindpunt van een baanvak gebeuren. Teneinde ook met den invloed der steeds stijgende venkeersbelastiaK rekening te werden de becijferm-

gen voor twee belastingen, resp. 75 pCt. en 150 pCt. boven die van i9i4> ukgevoerd. |

Uit de berekeningen blijkt nu, dat alleen in bet geval ,onze hoofdspoorwegen met gelijkstroom worden geelectnficeerd de vereisohte spoiorwegvoedmgpunten ongeveer zutleln samenvallen m'et de 50 voedingpunten, die voor de 10.000 Volts netten der algemeene noodig zullen zijn. De voordeelen, waarover de tweede der hierboven afgedrukte conclusies spreekt, zullen dus alleen bij keuze van gelijkstroom ten volle kunnen worden verkregen. |

r Niadat' ,Qp de beschreven wijze is aang-etoowd, dat combinatie dier voedinpunten dus ze« SeSk zou zijn, wordt een geheel hoofdstuk gewijd ; r*S«ld„g la„ de elec:,i-,ch= en len, die uit die combmatie zouden volgen. Wij ve^am , van deze beschouwingen alleen, dat naar oordeel missie het saffienkopWen van de productie en distnbut^i, ZTI voor tóde Sen benoodigde zeer : vSrdeelen biedt en dat de bezwaren, die zouden kunnra, worden aangevoerd, afdoende kipten mits sleehts, zooals de eerste door clusie zegt de electriciteitsfabneken die de e.ectnsop eSe vmr bet gemeenschappelijk gebruik zullen opwekj Sn Te klein zijn- dit verband geeft de coodntss^ hare studie nog eien waarde volle uitbreiding, door pk Je j resultaten te vermelden v,ajn berekenmgen, die zij ter loe-, paling van de plaats en van het vermogen der Lntralen reeds heeft opgezet_ en die tn een der gedeeltien van haar verslag uitvoerig zullen deld. Zooals in Bijlage VII van het rapport is geven zouden b.v. ter productie van een totaal geoombifeerd vermogen van 730.000 K.W. ongevpr 12 optmjp rnet. -een gemiddelde capaciteit van 10.000—fe.ooD K.W. zijn De transformator-stations zullen dan een span , II |ii ii-n ''Vit nioeten wiorden gevoed. ;

Resumeerende is dus de Hoogspanningscommissie van oogdeel dat, vooral indien voor <ie der snoorwegen het gelijkstroomsysteeinl wiordt aanvaard etffl nauwe samenkoppeling van de algemeene ziening met die der spoorwegen groote voordelen met zich zou brengen en derhalve tot stand dient te komein (Wordt vervolgd.) (Alg- -Hbld.)

ADVERTENTIEN.

VICRERS UTJ> ~ AFDEELING SPOORWEGMATERIEEL „ Spooiwegrijtuigen ' Wielbanden en ae.en Rubber buffers, -veeren en , , , i .slangen Goederenwagens Locomotief kruk- en loopassen (Spencer Moulton’s patent) Electrische tractie voor spoor- Locomotiefketels Electrische benoodigdheden voor Stalen tanks . Draaischijven voor locomotieven . treinverhchting Tanks van gietijzer en spoorwagens Instrumenten Wissels en kruisingen Bruggen Verven en Vernissen Stalen Rails Werkkranen Verteéenwoordiéers: VICKERS HOUSE = DEN HAAG