is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 48, 30-11-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende Mededeelingeii

Debet. BEDRIJFSREKENING over 1920. Credit. / 339-089,94‘ ~ 47-299.33® „ 88.350,62 „ 108.231,75 „ 89.673,84' Reizigers _/ 134.687,21' 4-797.37 „ 7-460,59® .. 154-153.60' „ 355.218,26' .. 7-*43.13 9-185,31' Abonnementen Goederenvervoer Aan Winst- en Verliesrekening voor het saldo Bietenvervoet Postvervoer Diverse ontvangsten t 672.645,49' f 672.645,49'

Staatsspoor en Hollandsehe Spoor. In de te Utrecht gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders (aan toonder) der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en der Hollandsehe Ijzeren Spoorweg-Maatschappij zijn gekozen tot commissarissen resp. pl.v. commissarissen de heeren: jhr. J. ,A. van Kretschmar van Veen, pl.v. D. W. Stork; jhr. mr. H. J. van Holthe tot Echten,

pl.v. Th. M. Th. V. Welderen baron Rengers; J. van Hasselt, pl.v. mr. J. Smit; A. G. KröUer, pl.v. J. Rypperda Wierdsma; mr. R. T. H. Patijn, pl.v. mr. A. R. Zimmerman. (Alg. Hbld.)

l)v Ijoonraad voor Spoorwegpersoneel. Tot voorzitter van den Loonraad voor Spoorwegpersoneel is naar wij vernemen, benoemd Mr. Dr. Kooien in de plaats van Prof. Treub, die ontslag heeft genomen. (Tel.)

ADVERTENTIËN.

Metropolitan = Vickers Manchester is in staat de volledige uitrusting te leveren voor: Centrales Onderstations Kabelnet Bovengrondsche leidingen Rollend Materieel London & South-Western Railway Co., a. • _ «j. _/ geêlecnificerd door Metropolitan-Vickers. EleCtriSCHe UltrUSting voor Nederland en Koloniën VICKERS HOUSE – DEN HAAG

Fabrieken van Spoorwegmateriaal v/h. ORENSTEIN & KOPPEL AMSTERDAM Keizersgracht 382 Telefoon Noord 8022 en 1786 Telegram-Adres: „SMALSPOOR" zijn weder in staat LOCOMOTIEVEN Locaaispoorwegen in „VR E D E S UITVO E R I N G” te ieveren. Verder speciaiiteiten voor levering van OPEN- EN GESLOTEN MEN VERLANGE CATALOGUS G O E D E R E N W AG E N S EIGEN FABRIEKEN PRIMA FABRIKAAT wwi—