is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 51, 20-12-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet.

BALANS per 31 December 1921.

Credit.

Debet,

Aan Kassa en Kassiers / 45-025,37è Per Kapitaal / 300.000, „ Effectenrekening en onr. goederen. . . . Beleggingen „ Diverse debiteuren „ 14.085,21! „ 25.569,12! „ 18.071,37 „ 4 % Obligatieleening Ao. 1912 groot / 100.000,—- afgelost „ 45.000, „ Waarborgkapitaal „Nederland” .... „ 5-056,25 Pro resto „ 55-000, „ „ „Zeeland” „ 2.336,48! Renteloos voorschot v/h. Rijk „ 29.196,99 ..België” 4-971,26 Renteloos voorschot van de Provincie . . „ 9.409,99 „ „ „Aardenburg” .... „ 487,50 Gerestitueerde Rentelooze Voorschotten . „ 61.606,02 „ Terreinen „ 7-500, „ Borgstellingen „ 500, „ Tramweg- en Kunstwerken ~ 139-424,71 Diverse crediteuren „ 40.611,55 „ Gebouwen Dividendrekening „ 1.800, „ Inrichtingen voor waterbezorging .... „ Telefoongeleiding „ Werktuigen werkplaats „ 3-575,59 i „ 1-713,46 „ 8.506,97 Reserve- en Vernieuwingsfonds „ Vernieuwingsfonds, bedoeld in art. 29, § 5 van de overeenkomst met den Staat der „ 165.268,71 „ Ameublement en klein materieel .... „ 1-227,31^ Nederlanden „ 124.830,13 Locomotieven „ 50-639,40 Subsidies .* . . . „ 17-635,60 „ Rijtuigen „ 32.414,54 Reserve voor Schulddelging 11-338,57! „ Gesloten goederenwagens „ 2.854,16 Reserve voor koersverlies op Effecten . . „ 3-000,— „ 60.171,09! „ Open goederenwagens „ Inrichting voor electrische verlichting . . „ Magazijn „ Onderzoek nieuwe lijnen „ Verzwaring baan, Uitbreid, en Vernieuw.. „ Lijn Oostburg-Cadzand „ 23.354,10 960,25 ~ 24.130,57! „ 57-743,151 „ 129.295,59 „ 231-557,43 „ Winst- en Verliesrekening voor het saldo . Totaal / 880.368,66 Totaal / 880.368,66

r WINST- EN VERLIESREKENING per 31 December 1921,

Credit.

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij

Aan Algemeene dienst k* • • / 35.644.99 i Per saldo Ao. Po / 5.603.41 „ Tractie „ 55.947.63 i Personenvervoer „ 70.031,35 i „ Mouvement „ 30.276,851 Abonnements-Personenvervoer „ 1.525.15 „ Belastingen „ 1.549.64 , Goederenvervoer „ 184.210,28 „ Werkplaats „ 39.961,141 „ Huishuren ~ 664, ~ Onderhoud gebouwen, kunstwerken en „ Buitengew. ontvangsten en Postvervoer. . „ 27.481,65^ waterstations „ 4.420,76 ~ Onderhoud Hjn en telefoon „ 38.949.05 i ~ Renterekening „ 2.744,25 ' „ Terugbetaling op Rentel. voorschotten . . „ 19.850,42 „ Balans voor het winstsaldo: onverdeeld Ao. Po. ... / 5.603,41 over 1921 „ 54.567,681 „ 60.171,091 Totaal / 289.515,85 Totaal / 289.515,85

De uitkomsten van het bedrijf zijn weder vooruitgegaan. De malaise, waarop reeds in het vorig jaarverslag gewezen werd, ontwikkelde zich in den loop van dit jaar wel verder, in het bijzonder in de veenstreken, en tegelijkertijd bleef het mcissale vervoer verhoudingsgewijze zeer laag, maar daartegenover werd het bijzonder vervoer, dat in de tweede helft van het vorige jaar begonnen was, in de eerste helft van dit jaar voortgezet.

Het resultaat is geweest, dat de opbrengsten uit de exploitatie hebben bedragen ƒ tegen ƒ 515.565,11 over 1920.

De vermeerdering der opbrengsten, in totaal bedragende /25.474,671/2, is als volgt samengesteld:

Het personenvervoer liep van ƒ 148,182,80 over 1920 op tot ƒ 156.831,11 over 1921 en steeg dus met ƒ 8648,31. Het goederenvervoer van ƒ 348.844,751/2 over 1920 tot ƒ 361.310,181/2 in 1921, derhalve een vermeerdering van /12.465,43 gevende.

De opbrengst van diverse ontvangsten en het postvervoer steeg van ƒ 18.537,551/2 in 1920 tot ƒ 22.898,49 in 1921, dus met ƒ 4360,921/2.

De exploitatiekosten zijn weder gestegen. Zij hebben bedragen ƒ 467.154,171/2 tegen ƒ444.194,34 over 1920, derhalve ƒ 22.959,831/2 meer. De stijging is in hoofdzaak het gevolg van het doorwerken der verhoogde loonen en de uitbreiding van het personeel, welke de inkrimping der diensttijden noodzakelijk gemaakt heeft.

Het saldo der exploitatierekening bedraagt ƒ73.885,61, terwijl dit over het jaar 1920, voor zoover dat jaar betreffende, bedroeg ƒ71.370,77. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven der exploitatie is 86,34 %> tegen 86,15 % over 1920. Onder het hoofdstuk Vervoer en Exploitatie wordt een meer gedetailleerd overzicht der ontvangsten en uitgaven verstrekt.

Alles te zamen genomen zijn de uitkomsten echter niet onbevredigend, al mag, zonder financieelen steun, nog niet op uitkeering van dividend van eenige beteekenis gerekend worden.

De onderhandelingen met de Regeering over een overeenkomst, waardoor, met inachtneming van de rechtmatige belangen van aandeelhouders, verzekerd zou worden, dat de financiën der Maatschappij haar in staat zullen stellen de Regeeringsvoorstellen na te komen, hebben nog geen resultaat gehad en worden nog voortgezet. Het Rijk is echter doorgegaan met het toekennen van subsidie ter tegemoetkoming in de financieele gevolgen der Regeeringsbemoeienis met het tramwegbedrijf.

Voor het jaar 1921 is dit voorshands gedaan bij wijze van renteloos voorschot.

Indien dit voorschot wordt omgezet in subsidie a fonds perdu, dan geeft de winst- en verliesrekening een winstcijfer aan van ƒ 29.624,78, waaruit aan aandeelhouders 4 % dividend over 1921 zou kunnen uitgekeerd worden. Dan zal tevens aan de Spoorweg-Maatschappij ~Meppel-Balkbrug” boven de uitkeering, welke haar uit het saldo der exploitatierekening toekomt, een extra-uitkeering behooren gedaan te worden.