is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 4, 24-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCj^ii»TIEP

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN ORGAAN VAN

de Neder>landsche'\/fepeeniging voop Locaalepoopwegen en Ti=>amwegen Adminiatpateup;

de NT.\/. Ce3ntr>aal Biapeau. deis Ned. Ver>.voor> Loc. en Tpamwegen Dipecteuii®:

AMSTERDAM TE1v.C.6835

lp. D. H. STIGTER.

Ö

No. 4

Woensdag 24 Januari 1923.

41*’ Jaargang.

INHOUD

Union internationale de Tramways, de Chemins de fer d’intérêt local et de transports publiés automobiles. Vragen van de Union. Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. Nota omtrent Reorganisatie der intercommunale Tramwegen in Nederland I. Verschillende Mededeelingen. Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag hij Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers tijdelijk ƒ2,— franco per post. Advertentieprijs van i tot 6 regels f verder 25 ets. per regel.

Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de e.d. te zenden aan de Redactie Westeinde 9, Tel. C. Amstei'dam. Advertentien aan de Wijnhaven III—113, Rotterdam.

Zendt de nieuwsberichten Uwer onderneming allereerst aan Locomotief” in.

Doet mededeeling Uwer bedrijfservaringen aan Uw vakgenooten door publiceering in ons blad.

Betaalt per Postgiro!

Nederlandsche Vereeniging No. 13596

Centraal Bnreaii No. 11238

Union Internationale de ïramwajs, de Chemins de fer d’intérêt local et de transports publiés automobiles.

Vragen van de Union.

Van de Brusselscbe Union ontvingen wij een oproep, die verband houdt met bet volgende internationale congres, dat in 1924 kan worden verwacht. Om tijdig met bet programma gereed te komen, zóó tijdig dat reeds vóór bet congres de gedrukte verslagen der rapporteurs aan de leden kunnen worden rondgezonden, is bet noodig reeds nu daarvoor aan den arbeid te gaan.

Wij geven door middel van ons blad nog meer bekendheid aan de vragen der Union, die als volgt luiden:

I. Welke zijn de vraagstukken, die U op bet volgende internationale congres behandeld wilde zien: a. betreffende stadstramwegen;

h. aangaande intercommunale tramwegen en locaal-

spoorwegen; c. aangaande publieke automobiel diensten (autobussen).

2. Wie zijn de personen, die naar Uw meening geschikt zijn om voor de boven aangeduide vraagstukken als rapporteur op te treden? Wij wekken onze lezers op om vóór 31 Januari a.s. bun antwoord aan de Union te Brussel in te zenden.

Nederlandsclie Vereeniging voor Loeaalspoorwegon en Tramwegen.

Nota omtrent Reorganisatie der intereoiumunale Tramwegen in Nederiand.

I.

Zooals te dezer plaatse reeds werd medegedeeld, is in de Algemeene Vergadering van 20 December 1922 het voorstel van de Reorganisatiecommissie met zeer ondergeschikte wijzigingen aanvaard en is de Nota bij schrijven van 27 December 1922 aan den Minister van Waterstaat aangeboden. Vervolgens werd zij ook aan den Minister van Financiën en de leden der beide Kamers der Staten-Generaal toegezonden en ontvingen, behalve verschillende autoriteiten ook de voornaamste dagbladen en tijdschriften een gedrukt exemplaar.

Waar het reorganisatie-voorstel dus thans ook naar buiten bekend gemaakt is, meenen wij goed te doen, dezen arbeid van de Vereeniging volledig in ons blad af te drukken, opdat elk lid ook later in de geschiedboeken onzer Vereeniging het stuk zal kunnen naslaan.

De reorganisatie-commissie was als volgt samengesteld; ir. W, A. E. van Geuns, voorzitter; ir. D. H. Stigter, secretaris; ir. H. N. Biezeveld, G, C. de Geus, D. Nepveu, jbr. ir. J. Röell, ir. J. W. van der Vegt, en A. W. E. Weijerman, leden. De voorbereiding was opgedragen aan eene redactie-commissie, samengesteld uit de beeren Biezeveld, Röell, Stigter en Weijerman, van wie de beer Stigter als rapporteur optrad.

§I. Noodzakelijkheid eener reorganisatie.. Het wezen der intercommunale tramwegen in Nederland, zooals bet thans bestaat, draagt duidelijk den stempel van zijn geschiedkundige ontwikkeling. Drie perioden zijn te onderkennen, welke bier in chronologische volgorde genoemd mogen

worden.

a. De periode van zuiver particulier initiatief. In deze periode, die van voor 1880 tot omstreeks 1893 duurde, werden de aanleg en de exploitatie geheel aan het particulier initiatief overgelaten en werd het bedrijf, behoudens eenige overheidszorg voor een veilig verkeer, geheel vrij in zijn ontwikkeling gelaten. Slechts particulier kapitaal werd in de ondernemingen gestoken.

h. De periode van beperkten overheidssteun bij den aanleg. Als gevolg van de erkenning van het algemeen belang, dat aan een voortgezette ontwikkeling van het locale verkeer .is verbonden, verleende de Staat beperkten steun bij den aanleg van nieuwe lijnen, in den vorm van rentelooze voorschotten en subsidies, onder voorwaarde, dat door de betrokken provinciën en gemeenten steun werd verleend tot ten minste even groot bedrag. De in deze periode tot stand gekomen tramwegondememingen worden overigens met behulp van het particulier kapitaal, meestal verstrekt door belanghebbenden van de streek, geëxploiteerd.