is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 33, 15-08-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle Correspondentie inzake advertentiën in dit blad s.v.p. te richten aan Nijgh & Van Ditmar’s Uitgeiers-Maatscliappij Wijnhaven 111-113, Rotterdam

De NederlandsGhe Nperheid Orgaan van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten’ Vereenigingen geeft op het sociaal en economisch gebied der Nederlandsche Industrie de beste en meest actueele voorlichting Abonnementsprijs: ƒ6.— per jaar Men abonneert zich bij: Nijgh & van Ditmar’s Uitg -Maatschappij Wijnhaven 111-113, Rotterdam Telefoon 7841-7842-7843-7861

Wü H. Müllert. C! I DEPT.; SPOORWEGMATERIAAL I Den Haag .. Parkstraat 103 I Telefoonnummer: Haag 2062 I OPSLAGPLAATSEN: I Amsterdam, Rotterdam, Groningen I OFFREEREN: I RAILS uit voorraad in binnen- en buiten- I land, zoowel als op levertermijn. I WISSELS en KRUISSTUKKEN van I groef- en vignolarails. I I PERSONENWAGENS I GOEDERENWAGENS en I ONDERDEELEN. I Men ürage offerten of inlichtingen. I

WERKSPOOR AMSTERDAM-UTRECHT ROLLEND SPOORWEGMATERIEEL BRUG- EN KAPCONSTRUCTIES STATIONNAIRE EN SCHEEPSDIESELMOTOREN

Vereeniging van Delftsche Ingenieurs De door deze Vereeniging uitgegeven, tot 1 Mei’23 bijgewerkte Alphabetische Naamlijst van alle aan de Technische Hoogeschool te Delft (en haar voorgangsters) gediplomeerde Ingenieurs en Technologen vermeldende hun volledig adres en hun betrekking of beroep, is op schriftehjke aanvraag verkrijgbaar aan het Secretariaat der bovengenoemde Vereeniging, Prinsessegracht 23, ’s-Gravenhage, tegen betaling van f 2.50, vermeerderd met f 0.15 verzendingskosten. Betaling bij voorkeur door storting of overschrijving op de postrekening der Vereeniging (No. 5876, kant.’s-Gravenhage).

Gebr. HULSINGA HOUTHANDEL EN CREOSOTEERINRICHTING IJsselmonde – Telefoon; Rotterdam 1889 DWARSLIGGERS VOOR TRAMWEGEN normaal en kleinspoor, en Telegraafpalen, planßen, bereid en onbereid Amerikaansche Grenen en Eiken Vloerdelen, Beschietingsdelen, enz.

A. Helders & Zonen ROTTERDAM – IJZERHANDEL TELEFOONNUMMERS: 11741, 11742, 11761, 11762, 11781 Moerbouten, Railbouten, Sluitringen, Railzagen, etc. VRAAGT PRIJS