is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 29, 16-07-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

WEEKBLAD CEWVD AAN DE BELANGEN VAN EN TRAMWEGENjIiHBi ORGAAN VAN

DE NEDERLANDSCHE VER.VOOP LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

DE NV. CENTRAAL BUREAU OER NED.VER.VOORIOC.EN TRAMWEGEN DIRECTE UR:=^

Woensdag 16 Juli 1924

AMSTERDAM.TeI:S6B3SJr.O.H.STIOTER.WESTEINDE9

42ste Jaargang

I No 29 1

INHOUD

Nederlandsche Vereeniging voor lyocaalspoorwegcn en Tramwegen: Internationale Normalisatie van Groefrails. Toezicht op de autobussen. Verschillende Mededeelingen ; Spoorweg Almdo-Salzbergen. Advertentiën.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Internationale Normalisatie van Groefrails.

De Zwitsersche Normalisatievereeniging heeft een rapport van de technische commissie van de Vereeniging van Zwitsersche locaalspoorwegen betreffende de internationale normalisatie van groefrails o.m. aan de hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland doen toekomen. Vandaar ontving onze vereeniging het verzoek haar oordeel over de voorstellen te geven.

Kene bestudeeringscommissie, bestaande uit de heeren ir. J. W. van der Vegt, P. M. Nieuwenhuis, ir. B. Nugteren*) en ir. D. H. Stigter, heeft thans haar rapport uitgebracht. Het voorstel en het daarover uitgebrachte rapport worden hierna gepubliceerd.

Indien vóór 31 Augustus a s. geen op- of aanmerkingen zijn binnengekomen bij den administrateur, neemt het Bestuur aan, dat men met het rapport instemt en zal het ongewijzigd aan de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland worden ingezonden.

I. Voorstellen van de Zwitsersche Normalisatie-Vereeniging 1). A. Inleiding. Wij gaan van het standpunt uit, dat wij ons hier enkel met de normaliseering der groefrailprofielen VOO’- tram- en locaalspoorwegen hebben bezig te houden

*) Ter vervanging van ir. W. J. Burgersdijk. i). Voornaamste geraadpleegde stukken : Hau.smann, ver.slag van 13/14 December 1912. Janillon en Ie Bris, van 7 Juni 1913. Bacqneyri.sse van Sept. 1914. Hanielink, van 17 Aug. 1920. Hau.smann, van Juli 1922.

Standaardprofielen voor groefrails van Frankrijk, Duitschland Kngeland en Amerika. Talrijke teekeningen van bestaande groefrails. Dr. U R. Rüegger ; De Kegelvorm der Wielbanden en het rijden op rechte einden spoor.

en niet met die voor lijnen van het normaalspoorwegtype, waarvoor natuurlijk breed ere groeven worden vereischt.

Daarbij zullen wij ons laten leiden door de gedachte, dat als grondvorm voor die normaliseering de uit één stuk bestaande groetrail moet worden aangenomen.

Al zijn aan den éénen kant de voordeelen eener internationale eenheidsregeling der groefrailprofielen (mogelijkheid om : groote hoeveelheden in eens te walsen ; verschillende bestellingen gezamenlijk af te werken ; het werk in de walswerken doelmatiger te regelen; verder : de hieruit voortvloeiende vermindering der aanmaakkosten, dus ook dei verkoopprijzen ; mogelijkheid om in dringende gevallen, uit voorraad, spoediger af te leveren en voor de onderscheidene walswerken, om elkaar wederkeerig bij te springen), zoowel voor de tramwegmaatschappijen als ook voor de walswerken algemeen erkend en onbetwistbaar, toch is het niet te ontkennen, dat aan deze vereenvoudiging moeilijkheden zijn verbonden, niet zoo zeer van technischen aard, dan wel (economische en politieke bezwaren daargelaten) hoofdzakelijk grond vindend in het feit, dat de trammaatschappijen gewoonlijk ongaarne tot een ander profiel overgaan ; begrijpelijker wijze doen zij slechts noode afstand van een profiel, waarbij zij nu eenmaal zich goed bevonden hebben, vooral wanneer ei onder de nieuwe eenheidsprofielen geen is, dat het hunne nabij komt.

Nu zou men, om ze bij de tramwegen gemakkelijk ingang te doen vinden, de eenheidsprofielen eigenlijk zóó moeten kiezen, dat het meerendeel der directiën daaronder een profiel vinden kan, dat zoo min mogelijk van het hare afwdjkt. Dan evenwel verkreeg men immers een ongewenscht te groot aantal ~éénheids” profielen ! Daarbij kwam dan nog het nadeel dat, door hieraan toe te geven, de nieuwe normaalprofielen onder den ongunstigen invloed der bij vele maatschappijen gebruikte, menigmaal minder economische en ondoelmatige profielen, zouden lijden.

Echter mag men de hierboven aangestipte bezwaren, voortkomende uit den begrijpelijken tegenzin voor het vervangen van het ~eigen” door een ~vreemd” profiel, niet overschatten, daar men in elk geval immers aannemen kan, dat ten slotte, evenals de walswerken ook