is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 35, 27-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 1923 te wachten, zoodat dan ook voor een groot deel daaraan de achteruitgang is toe te schrijven.

Bij de invoering van een verlaagd tarief op het goederenvervoer in October 1922, dat in Januari 1923 nog verder werd doorgevoerd, liepen ook tengevolge daarvan de ontvangsten gedurende het eerste halfjaar terug, doch gingen zich evénwel daarna eenigszins herstellen.

Aangezien door genoemde prijsverlaging, het goederenvervoer niet aanmerkelijk toenam, en ook in de naaste toekomst niet veel grooter zal worden, omreden door de algemeene malaise in handel en industrie geen grooter aanvoer te wachten is, bestaat er thans geene aanleiding een verdere algemeene tariefsverlaging door te voeren.

De resultaten zijn wel is waar ongunstiger, maar toch kunnen wij over het geheel nog tevreden zijn. De totale ontvangsten bedroegen f 229.141,71®, tegen f 230.647,41 in het voorgaande jaar, wat eene vermindering in de ontvangst van f 1.505,69® gaf, terwijl de exploitatiekosten eene vermeerdering van f 1.370,92® gaven. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bleef f 1.000.000,—.

Van de obligatieleening werd in het afgeloopen jaar f 2 000,— afgelost Rollend materieel. Door de locomotieven werden in het geheel afgelegd 313.520 treinkilometers, zij verbruikten aan brandstof, olie, enz. f 40.486,10® of 12,8 ets per treinkilometer Vervoer en exploitatie.

De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen over het afgeloopen jaar : Gewone reiziger . f 82.046,11® Abonnementen . . – 11.384,97 Militairen – 314,02 f 93.745,10^

Het goederenvervoer gaf een ojibrengst van : Goederenvervoer . f 112.066,45 Bagage – 870,30 112.936,75 Voor brievenmalen f 14.000,— Voor div. ontvangsten – 1.297,40 f 15.297,40 Totaal exploitatie opbrengsten , f 221.979,25®

De uitgaven volgens exploitatierekening bedroegen f 180.457,74. Exploitatie ontvangsten per dag kilom. . f 5.53 Exploitatie ontvangsten per trein kilom. . . – 0.70»

Exploitatiekosten per dag kilom. , . . – 4,49 Exploitatiekosten per trein kilom – 0.57® Winst- en Ver liesrekening. Deze wijst aan een voordeelig saldo van f 40.777,27 Winstsaldo 1922 – 342,18® f 41.130,75»

Ik stel U voor dit saldo te verdoelen als volgt : Aan afschrijving rollend materieel . f 4.980,47 ~ afschrijving vaste goederen – 18.700,— ” di\ddend van het aandeelenkap. – 10.068,75 ~ Pensioenfonds – 3.000,— ~ Obligatieleening – 2.000,— ~ Bedrijfsbelasting 807,45 ~ Winstsaldo 1.562,78®

E xploitatierekening. Algenieene Administratie f 16.218,32 Mouvement 24.757,76 Tractie en Onderhoud Materieel ... – 79.395,66 Rijtuigen en Goederenwagens .... – 12.604,44 Weg en Werken – 25.673,09® Goederenvervoer – 21.808,46® f 180.457,74 Winst f 48.683,97® f 229.141,71®

Personenvervoer . , f 93.745,10® Goederenvervoer .... – 112.936,75 Postvervoer – 14.000,— Diversen – 1.087,40 Huren – 210,— Interest – 159,— Buitengew. ontvangst . . – 7.003,46 f 229.141,71® { 229.141,71®

Winst- en Verliesrekening over het 21e Boekjaar

Aan Balans ~ Interest Obligatieleening f „ Rente rekening ... – ... . f 1.160 6.746,70® 40.777,27 7.906,70® Per exploitatierekening . . . . f 48.683,97® Winstreken. f 40.777,27 Winstsaldo – 342,18® f 41.119,45® W instverdeeling. Aan Afschrijvingen . . . f „ uit te keeren dividend – ~ Pensioenfonds . . . – ~ Obligatieleening . . – ~ Bedrijfsbelasting . . – ~ Winstsaldo .... – 23.680,47 10.068,75 3.000, 2.000, 807,45 1..562,78® f 48.683,97® f 48.683,97®