is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 17, 29-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijst den weg in dit boek en eveneens in de mappen waarin de contracten zijn opgeborgen.

Thans volgt hier de beschrijving van de administratie in het hoofd genoemd onder Exploitatie.

A. 1. Magazijnen. In de magazijnen zijn alle voorraden ondergebracht, die der Stoomtractie, Electrische Tractie, Weg en Werken en Vervmer, echter niet de drukwerken ; deze worden afzonderlijk geadministreerd.

Het hoofdniagazijn voor de Stoomtractie enz. is ondergebracht in de Centrale Werkplaats te Roermond. Depóts zijn gevestigd te Beringen en Gulpen. Het magazijn voor de electrische tractie bevindt zich in de werkplaats en remise te Heerlen.

De diverse artikelen zijn afzonderlijk opgeborgen, zooveel mogelijk in groepen. Bij ieder artikel is eene kaart opgehangen, waarop door telkens optellen of aftrekken de aanwezige voorraad bepaald wordt. De controle is hierdoor eenvoudig. De daartoe aangewezen chefs kunnen beschikken over de magazijngoederen door middel van bons, welke in triplo worden geschreven en waarop duidelijk de bestemming der artikelen wordt vernield. Eén exemplaar blijft in het boekje zitten, hetwelk na verbruik der bons aan het hoofdkantoor ter controle wordt opgezonden ; de magazijnhouder ontvangt de twee andere bons, waarop de afhaler der goederen voor ontvangst teekent.

Van de twee ingeleverde bons blijft er één bij den magazijnhouder berusten, de andere wordt naar het hoofdkantoor gezonden.

Bij ontvangst van goederen in het magazijn wordt een ~Staat van ontvangen goederen” opgemaakt en na onderteekend te zijn naar het hoofdkantoor gestuurd. De inzending van bons en ~staat” geschiedt dagelijks om den magazijnboekhouder op het hoofdkantoor in staat te stellen de magazijnboeken steeds a jour te doen zijn.

Voor de uitgifte van kolen, olie en poetskatoen worden kleine bonnetjes afgegeven, welke ook lederen dag het hoofdkantoor bereiken.

Öp het hoofdkantoor, waar dus dagelijks de gegevens samenkomen tot het bij werken der magazijnboeken, is één ambtenaar belast met de betrokken boekhouding.

Voor ieder der magazijnen en depots is een losbladig boek ingericht.

In de magazijnboeken is niet voor ieder artikel eene rekening, doch voor iedere groep van artikelen. Zoo zijn b.v. moerbouten van alle afmetingen in ééne groep ondergebracht, alle splitpennen in ééne groep enz., onderdeelen van machines zijn niet gemakkelijk te groepeeren, omdat de prijzen te zeer afwijken. Er bestaan 179 groepen. De nummering op de kaarten in het magazijn is als volgt, b.v. moerbouten in verschillende maten :

Nummer

Groep Artikel

Moerbouten

.5/8 X 2 15 1

5/8 X 21/2 2

5/8 X 3 3 5/8 X 31/2 4

enz. kan onbepaald doorgaan.

Op de magazijnkaart wordt b.v. bij de maat 5/8 X 2 vermeld 15/1, bij de maat 5/8 x l5/2, bij de maat 5/8 X 3 15/3 enz.

In het magazijnboek komen alleen de groepnunimers voor en worden alle nioerbouten onder groepnumnier 15 geboekt.

Ile nummers van de machinedeelen beginnen met 501. In het algemeen wordt ieder deel afzonderlijk geadministreerd.

ledereen, die uit het magazijn goederen betrekt en ook de magazijnhouders en boekhouder is in het bezit van een klapper, waarin de nummers duidelijk vermeld zijn.

ledere groep artikelen heeft in het magazijnboek eene rekening, welke uit twee vellen bestaat. Op het eene vel worden de ontvangsten geboekt, n.l. de hoeveelheid en de waarde. Door horizontale optelling verkrijgt men de totaal ontvangen hoeveelheid, benevens den daarvoor betaalden prijs. Op het andere vel worden de uitgegeven goederen vermeld en wel, evenals op het eerste de hoeveelheid en het bedrag. Door horizontale optelling vindt men wederom de totaal uitgegeven hoeveelheid en den daarvoor betaalden prijs. Daar de bladen naast elkaar liggen is de aanwezige voorraad eenvoudig te bepalen en eveneens de waarde daarvan. Op het einde der maand wordt voor de boekhouding opgemaakt: le. een verbruiksstaat.

2e. eene saldilijst van de bedragen.

De verbruiksstaat, waaruit een verdeelingsstaat over de diverse rekeningen wordt opgemaakt, dient om de waarde der af gegeven magazijngoederen te verdeelen over de verschillende grootboekrekeningen.

Het totaal der saldilijsten controleert het saldo van de rekeningen Magazijn Exploitatie Roermond, Heerlen, Gulpen of Beringen in het grootboek.

Bij verschillende artikelen, zooals kolen, olie, bouten enz., doet zich het geval voor, dat grootere partijen gekocht worden en dus op ééne lijn kunnen geboekt worden, terwijl de uitgaven bij kleinere hoeveelheden geschieden en soms meerdere bladzijden beslaan.

Teneinde de onderscheiding tusschen de bladzijden voor ontvangen en uitgegeven goederen duidelijk te doen zijn, is de Hniatuur der bladen voor ontvangen goederen met zwarten inkt gedrukt en de liniatuur der andere bladen met rooden inkt. Zoodoende zijn vergissingen bijna uitgesloten.

Het kan voorkomen, dat goederen van het hoofddepot naar een depot worden gezonden of omgekeerd. Van deze doorzending, welke uitsluitend door het hoofdkantoor worden opgedragen, wordt hier kennis gegeven. De magazijnhouder van het verzendende magazijn voegt een formulier in drievoud bij, doorgeschreven door middel van carbonirapier. De magazijnhouder, die de goederen ontvangt, teekent de 3 formulieren voor ontvangst en zendt 2 stuks naar het hoofdkantoor, dat op zijn beurt 1 formulier naar het magazijn, dat de goederen verzond, doet toekomen.

Magazijn Drukwerken. In het hoofdkantoor is een kamer ingericht tot magazijn voor de drukwerken. Deze dragen alle een nummer. Er is eene lijst aangelegd, waarop nummer en naam der formulieren in nummervolgorde zijn vermeld. Het magazijnboek is ongeveer hetzelfde ingericht, als de hierboven besproken magazijnboeken. Maandelijks wordt een staat van het verbruikopgemaakt.

Ook de kantoorbehoeften worden gecontroleerd. Als een ambtenaar papier, pennen enz. ontvangt, moet hij in een boekje voor ontvangst teekenen. {Wordt vervolgd).