is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 36, 09-09-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ouden van dagen, die de streek, waardoor de tram loo])t, vergelijken met den toestand van voor 40 jaren, zullen moeten erkennen, dat deze enorm is vooruitgegaan en zonder nu te beweren, dat dit uitsluitend aan de tram is te danken, mag toch op goede gronden worden aangenomen, dat deze daartoe in niet geringe mate heeft bijgedragen.

\"ooral het goederenvervoer nam een groote vlucht dit klom van ongeveer l.') millioen kg tot ruim 43 niillioen kg ; het aantal reizigers steeg van 85.000 tot 110.807.

De opbrengst van het goederenvervoer vermeerderde van f 19.099,02 in 1880 tot f 83.047,14J4 in 1924; die van het personenvervoer van f 10.184,47 tot f 35.970,44 ; de totale ontvangsten bedroegen in 1880 : f 39.055,29, in 1924 : f 125.740, 741/G.

In 1902 werd beneden Fochem een eigen brug over de Berkel gebouwd.

ITet bedrijf aangevangen met 5 locomotieven, 8 rijtuigen en 23 goederenwagens, wordt thans uitgeoefend met 7 locomotieven, 13 rijtuigen en 108 goedelenwagens. Van deze laatste werden er 33 in de werk])laats der Maatschap])ij gebouwd.

De werk]'laats te Deventer onderging in den looji der jaren een belangrijke uitbreiding. Thans worden daar door een aantal electromotoren gedreven : een groote wielendraaibank, twee draaibanken, twee schaafmachines en verschillende andere werktuigen.

Aan den weg werden eveneens groote verbeteringen aangebracht ; het verflauwen van vele te scherpe bochten, het doorgraven van de hoogte op den chenischen berg, verzwaring der rails, enz.

De veiligheid van het verkeer en de geriefelijkheid van het reizen werden hierdoor bevorderd, terwijl ook de snelheid vergroot kon worden. Werd vroeger voor het traject Deventer—Borculo 2 uur en 20 min. vereischt, thans wordt dit in 1 uur 40 min. afgelegd.

In 1886 werd een obligatieleening aangegaan van f 35.000, in 1902 eene van f 25.000 en in 1904 van f 60.000. De beide eerste leeningen zijn geheel, van de laatste is reeds f 40.000 afgelost zoodat aan obligatiën nog slechts uitstaat een bedrag van f 20.000.

In het personeel kwamen veel mutatiën voor, vooral in de eerste jareir, toch is hedeir nog een tweetal vanaf de oprichtirrg der lijn in dienst, n.l. J. Boerstoel (ploegbaas) eir H. Stillewagt (ladirrgmeester), die bimrenkort den dienst met pensioerr verlateir.

tien woord van hulde aan deze mannen, die gedurende deze reeks van jaren de Maatschappij trouw hebben gediend, vinde hierbij een plaats.

Aangevangen niet .‘{(i, telt het personeel thans 02 personen.

Moeilijke jaren ontstonden voor de Maatschappij tengevolge van het uitbreken van den wereldkrijg. Kon ook al in de eerste jaren nog met behoorlijke winst geëx])loiteerd worden, de latere jaren 1918— 1924 gaven belangrijke verliezen, die evenwel door krachtige finantieele hulp van de gemeenten Deventer, Paren, Pocheni, Borculo en Gorssel, de provinciën Gelderland en Overijssel en het Rijk werden gedekt.

Achtereenvolgens traden als jjresident-commissaris op de heeren Mr. E. J. H. Baron van Nagell van Anipsen, W. H. F. Baron van Heemstra, burgemeester van Deventer, Mr. H. G. Jordens, adv.-i)rocureur te Deventer, T. Haitsma Muller, burgemeester van Pochem en J. C. F. Paurillard, ingenieur te Deventer, die thans nog als zoodanig fungeert.

De Raad van Commissarissen bestaat verder uit de heeren : J. H. J. Meijer Drees, burgemeester van

I.aren (Cr.), Jhr. Mr. P. A. M. A. van Ilumalda van burgemeester van Deventer, Iv Franken, industrieel te Loclieni, Jhr. P. R. de Muralt, burgemeester van Borculo, Mr. J. P. S. Gualthérie van Weezel te Deventer en Mr. I'. W. R Wittewaall, burgemeester van Ivocliem.

\mlledigheidshalve diene nog, dat de heer J. van Asperen o]) I November 1890 als directeur aftrad en de heer W. F. Fefèber in de algemeene vergadering van aandeelhouders op 30 Mei 1891 als zoodanig werd benoemd, na vanaf I Juli 1880 stationschef te te zijn geweest.

Moge de Maatschappij in oj)volgende jaren steeds in bloei toenemen, en aldus blijven medewerken tot vermeerdering van welvaart in de door haar sporen doorsneden streek.

Verschillende Mededeelingen.

Jubileum T. E. van Putten. -De feestdag voor den directeur der Amsterdamsche Gemeentetram heeft zich gekenmerkt door een zeer spontane algemeene deelneming in de huldiging van den persoon zelf. der plaatselijke bladen bericht o.ni. als volgt :

De heer Van Putten is bij de ambtenaren van den dienst populair. Hoe geliefd hij is, is hedenmorgen op ondubbelzinnige wijze gebleken toen hij, ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum, in het tramgebouw is gehuldigd.

De voorzitter van het feestcomité, de heer M. J. F'. Put, heeft hartelijke woorden gesproken. Hij herinnerde eraan, wat de heer Putten voor den dienst en voor het personeel heeft beteekend en nog beteekent. Hij wees ook op de moeilijke tijden voor het bedrijf. Maar de schuld voor de moeilijkheden ligt niet bij den directeur, die niets kan doen aan het toenemend aantal rijwielen. Eerder ligt de schuld bij onze mooie wegen. Wij moeten maar liever tot de keien terug, dan zou het de tram beter gaan. {Gelach.)

Spreker hoopte, dat de heer Putten nog larrg aan het hoofd van het bedrijf mag staan en bood, namens het personeel, als geschenken aan, eeir Perzisch tapijt en een schilderij van Gorter. Een oorkonde vergezelde de gescherrketr.

Nog velen hebben daarna gesproken. \"ertegenwoordigers van deir Ceirtralen Nederlandschetr Ambteiraarsborrd, van den .\lgetrreenen Bond van Geirreentepersoneel, van de Christelijke en R.K. bonden van Gerrreentewerklieden, schetsten de goede verstarrdbouding tusschen directeirr en personeel, waarbij speciaal werd gewezen op de beteekerris vair het georganiseerd overleg in het bedrijf.

Gesproken is verder namens de oud-leerlingen van de Middelbaar Technische School, welke ook de heer Van Putten heeft bezocht, namens het mannenkoor ~Kunst en Broederschap” waar de directeur beschermheer van is de vereeniging bood een ets aan namens de sportvereeniging van trampersoneel, het technisch mannenkoor, de muziekvereeniging der gemeentevereen. de Amsterdamsche Tramharmonie en de liedertafel ~Amstels Werkman”.

In al deze toespraken werd er op gewezen, hoe de heer Van Putten steeds bereid is zijn personeel in de gelegenheid te stellen de kunst te beoefenen.

De heer Van Putten dankte voor alle hulde, welke hij, meer dan hij kon zeggen, op prijs stelde. Zeer waardeerde hij het, dat ook namens de vakbonden was gesproken.