is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 52, 29-12-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den tramdienst, waardoor minder brandstof en minder personeel noodig was, terw'ijl mede de prijzen der brandstoffen belangrijk lager waren dan in 1924. Het aantal afgelegde treinkm bedroeg met inbegrip van die der goederentreinen en zandtreinen, benevens de berekende km naar het brikettenverbruik voor rangeerdiensten, aanhouden en opstoken der locomotieven, 435.760, tegen 470.070 in 1924. De kosten per 100 treinkm zijn f 93,47, tegen f 96,68 in 1924. De baten bedroegen in totaal f 716.608,54®, tegen f 656.165,40 ® in 1924 of f 60.443,14 meer. De exploitatieuitgaven bedroegen f 576.613,66, zoodat een exploitatieoverschot beschikbaar is van f 139.994,88®.

Na de gewone storting van f 10.000,— in het vernieuwingsfonds voor den w'eg en f 11.260,20 in dat voor rollend materieel, alsmede f 231,15 als bijgeschreven rente op vernieuwingsfondsen, zooals is voorgeschreven in de overeenkomst met den Staat, benevens een bedrag van f 33.308,86 voor afschrijving op autobussen, rente borgstelling personeel, en storting in het pensioenfonds, in totaal f 54.800,21, zal beschikbaar blijven f 85.194,67®.

X •JJf f, 1 •/~r t , Van dit bedrag moet worden afgezonderd f 43.060,— voor rente en aflossing der 4 % Ie Hr-pothecaire Obligatieleening.

Waar onder de baten ook een bedrag is geboekt van f 15.463,68 voor voordeelige koersverschillen en eene vordering op de Algenieene Bouwrekening voor betaalde werkloonen enz., wordt het wenschelijk geacht

een beschikbaar bedrag van f 4.000,— over te boeken op ~Nader te bestemmen reserve”. Alsdan blijft over f 38.234,67®, makende met het onverdeeld winstsaldo van 1924 ad f 321,77® een bedrag van f 38.556,46.

Wij stellen voor hiervan uit te keeren 7 % dividend op de cumulatief Ie preferente aandeelen, waarvoor noodig is f 35.035,—.

Voor dividendbelasting is noodig f 3.167,50, makend met het uit te keeren dividend f 38.202,50, zoodat overblijft f 253,95, wat is over te brengen op nieuwe rekening.

Exploitatierekening. Administratie f 64.901,51® Tractie en onderhoud Materieel. A. Werkplaats – 83.782,49 B. Dienst – 104.373,31

Mouvement – 84.620,31 ® Weg en Werken – 69.627,95 f 407.305,58 Per 100 Treinkm . . – 93,47

Debet. Winst- en Verliesrekening, dienstjaar 1925. Credit. Aflossinp en rente Ohligatieleening . . f 43.060,— SaMo A» po f 321,77® Dienst der vernieuwings -Personenvervoer fondsen Dagelijksche opbrengst f 185.239,85® Storting in fonds voor den Militaire transporten . – 484,46 Weg f 10.000,— Geneesk. gesticht voor Storting in fonds voor Rol krankzinnigen . . – 1.201,55 lend materieel . . . – 11.260,20 Gezelschappen en extra -Rente bij geschreven op treinen – 3.631,19® \'ernienwingsfondsen Abonnementen . . . – 9.660,98® (Art. 29 § 5 Overeenk.) . – 231,15 Opbrengst Autobussen . – 175.455,45 Afschrijving op auto – 375.673,49® bussen – 29.133,29 Goederenvervoer : – 50.624,64 Bestelgoederen . . . f 8.791,24 Exploitatiekosten \hachtgoederen . . . – 202.433,88 Administratie f 64.901,51® Bagage – 1.542,— Tractie en Onderhoud – 212.767,12 Materieel : 1 Diversen : ü. Werkplaats – 83.782,49 Huren f 10.976,95 b. Dienst – 104.373,31 Verkoop afval . . . – 2.023,15 Mouvement – 84.620,31 ® Annoncen in rijtuigen . – 578,44 Weg en werken – 69.627,95 Subsidiën van derden . – 300,— Exploitatie Autobussen . . – 169.308,08 Arbeid voor particu — – – 576.613,66 lieren – 12.092,01 Rente borgstelling perso -Zandleveranties . . . – 34.395,57 ® neel f 185,81 Diversen – 7.698,81® Idem Pensioenfonds . . – 30.918,1 Rijkssubsidie .... – 28.000,— Nader te bestemmen – 96.064,94 reserve – 4.000,— 1 Postvervoer .... 7.740,— Rente aan diversen . . – 71,75 Verjaarde Coupons f 147,— 8.175,57 Rente van Diversen – 8.752,31 Saldo-winst – 38.456,45 Koersverschillen op fondsen d.d. 30 Dec. 1924 ... – 14.487,39 – 23.386,70 Algemeene Bouw rekening 976,29 f 716.930,32 f 716.930,32