is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 2, 12-01-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten met uitgebleven; de tram is nader tol het publiek oekoiiicn en de ontvangsten per passagier van gemiddeld F,.60 cent bewijzen, dat de invoering der goedkoope kaarten, tle ontvangsten per vervoerde jiassagier niet teveel drukken.

Het tarief moet goed zijn, het moet 111 de eerste plaats voldoen aan den eisch, dat het aan den verbruiker 111 ilezelfde groep dezelfde v'oordeelen biedt. De tarieven moeten voorts voldoen aan een anderen eisch, dat zij er op gericht zijn het geliruik van den geleverden dienst algemeen te doen zijn.

Het verlaagde abonnementstarief, het 10-cents tarief over grooten afstand, de retours Arnhem -Velp en Arnhem Oosterbeek ii 30 cents, zijn gebleken een succes te zijn geweest, de tram SG’ millioen passagiers bij een ontvangst van bijna 7 G to'’-

Bleek de invoering van den uitgebreiden zomerdienst voor den w'erkelijken zomert ij d een succes, voor den winterdienst moest de exploitatie aanmerkelijk mgekiompen worden. Met i September werd daarom een I eperkte dienst ingevoerd.

Tengevolge van krachtig doorgevoerde ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en de stijgende lijn, waarin het vervoer zich blijft niag verw'acht worden, dat <ie uitkomsten de eerstvolgende jaren aanmerkelijk gunstiger zullen worden. Ivchter moet aan den anderen kant rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de tiam voor met onbelangrijke kosten zal komen te staan ingeval de verkeersw'eg tusschen de Oranjestraat en Velp van een modern w'egdek zal worden voorzien, 111 welk geval men met zal kunnen volstaan met het eenvoudig opnemen en weer leggen van de rails. De tramdienst zal tijflerw die werkzaamheden door moeten gaan. \ oorts viirdert het leggen van keien langs de rails en de vele herstellingen der bestrating, tengevolge van het steeds toenemende autoverkeer, groote uitgaven.

In hoeverre deze uitgaven ten laste van de tram behoorei! te komen, of de uitgaven niet over een groot aantal jaren belmoren te worden omgeslagen, is een zaak welke nog in onderzoek is.

Met ingang van 1 Febr. 1925 ging het automaterieel van den Gemeente-Reinigingsdienst over naar het Trambedrijf, dat tevoren reeds met het onderhoud v'an dat materieel belast was geworden. Tevens gingen de 16 chauffeurs, noodig v’oor de bediening dim auto’s, naar rle Tram over.

We g e n W erken. Bij Raadsbesluit van 16 Maart werd besloten tot het leggen van een wisselspoor in den Hommelschenweg nabij (Ie 1 homas a Kempislaan en het maken van twee vluchtheuvels lienevens het verleggen van de tramrails ten behoeve van den dienst oyi li|ii 5.

Bij Raadsbesluit van 30 Maart werden / 40.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van dubbelspoor in het gedeelte van lijn 4, liggende tusschen de Huyghenslaan tot en met het Marktplein Geitenkamp.

Sedert i October 19124 is op lijn 4, waar aanvankelijk om de 20 minuten gereden werd, een 10-minutendienst ingev’oerd en werd de exploitatie van de lijn over een gedeelte van lijn i tot aan de Oranjestraat v'erlengd. Deze maatregel had tengevolge, dat de lijn 5 een der drukste lijnen is geworden.

Bij de steeds verder gaande bebouwing van den (leitenkamp IS het te voerwachten, dal deze lijn zich in een toenemenden bloei zal kunnen verheugen. Het is echter niet wel mogelijk gebleken om den dienst op deze lijn regelmatig gaande te houden, vooral niet op drukke uren, omdat het gedeelte Vijverlaan tot Marktjilein enkel spoor heeft met twee vaste kruispunten, waar altijd gewacht moet worden op den wagen die van de andere zijde

komt. Spoorverdubbeling van dit traject was derhalve onvermijdelijk.

De toestand van het baanvak, gelegen tusschen den Roseml. vveg en den Yelperweg (Raapopsche weg) is, omdat dit stuk geregeld bereden werd met de zware zandtreinen, van dien aard, dat een vernieuwing daarvan niet lang zal kunnen uitblijven.

In verband met de hooge kosten werd echter besloten met deze vernieuwing voorloopig te wachten en alleen gelden uit te trekken voor de spoorverdubbeling van het hiervoor genoemde gedeelte van de \hjverlaan tot en met het Marktplein. De rails werden over een gedeelte van dit traject volgens het systeem ~Electro-thermit” aan elkaar gelascht. . , , , 1 n

De revisie werkzaamheden aan de sporen en wissels hadden geregeld plaats.

\'oor reparaties aan wissels en rails werd een electrisch laschtoestcl aangescha.ft.

De herstelling der bestrating tusschen en langs de rails neemt steeds 111 omvang toe.

Ro 11 en d mater 1 e e 1. Bij Raadsbesluit van 22 (uni werd r t0.0ig,20 beschikViaar gesteld voor de verbouwing van 6 bijwagens van het groote type tot motorwagens, terwijl f 22.000 beschikbaar gesteld w'erd voor den aankoop van vier electrische locomotieven van het. bouwbureau, waarvan de electrische uitrusting van drie dezer voor de te verbouwen bijwagens zullen worden gebruikt.

De verbouwing wordt 111 ile werkplaatsen van de 1 ram uitgevoerd. De wagens worden voor het éenmanswagensystecm ingencht. Het onderhoud der autobussen, der reinigingsauto s enz. had regelmatig plaats.

Met de v'erbouwing in eigen beheer van 6 bijwagens, ingencht tot motorwagens voor éénmansbedrijf, werd in Augustus 1925 een aanvang gemaakt. \k)or dat doel werden tevens 3 electrische locomotieven gesloopt, teneinde de electrische uitnisting voor de te verbouwen wagens te gebruiken. liet gewone onderhouil der motor- en bijwagens had geregeld plaats.

P.rnstige defecten aan de motorwagens kwamen met voor, wel werd hinder van sluitingen ondervonden, die □an de invretende werking van het pekelwater op de rails uitgestort na sneeuwval moeten worden toegeschreven.

Vooral in een winter als de laatste, wanneer de pekelwagens veel dienst doen, werkt de storende invloed van het pekelwater op de electrische uitrusting der motorwagens nog lang na. Getracht wordt door isolatie en afdichting der leidingen zooveel mogehjk hiervoor een voorziening te treffen. .l I. _,i

Door invoering van een taakwerk-systeem werd een met onbelangrijke bezuiniging verkregen. Gemiddeld zijn per dag en per tramwagen afgelegd : door een motorwagens 151.013 K.M., door een bijwagen 51.981 K..M., dooreen autobus 157.243 K.M.

rarie V e n. Met de Ooster Stoomtram-Mij. werd een regeling getroffen inzake het vervoer over de lijnen der gemeentetram en de tramlijn Oosterbeek(laag) Doorwerth, waanloor het op gemakkehjker en goedkooper wijze dan thans mogelijk is van de verbinding naar het lienedendorp Oosterbeek in aansluiting aan de stadslijnen gebruik te maken.

Door rechtstreeksche biljetten, op de stads lijnen der Gemeentetram en op de tramlijn Oosterbeek- der 0.5.iv1., af te wordt liet aljremeen belang' gediend, dat bij goedkoop vervoer gebaat is, terwijl daardoor tevens een groot deel der reizigers, dat anders uitsluitend van de trams der O.S.M. geViruik maakt,