is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 30, 25-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere Reserve.

Deze is bestemd voor de afwikkeling van de schade, van den brand op het stationsemplacement te Cheribon in 1925.

Rekening voor buitengew. vernieuwingen.

Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Balapoelang.

Saldo op 31 December 1926 . . ƒ 162.342,81 In het verslagjaar werd ten laste dezer rekening gebracht de afschrijving op de rekeningen Verbouwing Semarang-Cheribon en Verbouwing Cheribon-Kadipaten ten bedrage van ~ 37.157.36

ƒ 125-185,45

terwijl daaraan ten laste der bedrijfsrekening van bet verslagjaar werd toegevoegd ~ 38.000,

Saldo op 31 December 1927 . . ƒ 163.185,45 Afschrijvingsrekening.

a. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Balapoelang.

Saldo op 31 December 1926 . . ƒ3.046.297,89 Ten laste van de bedrijfsrekening van het verslagjaar werd toegevoegd wegens afschrijving op: den tramweg ... ƒ 130.005,— het rollend materieel . ~ 170,775,— den inventaris . . . ~ 16.385,— ,, 317.165,^

Samen . . ƒ3.363.462,89 Buitendien werd per saldo uit anderen hoofde ten bate geboekt een bedrag van ~ 7.649,28

Saldo op 31 December 1927 . . ƒ 3.371.112,17

b. Lijn Cheribon-Kadipaten. Saldo op 31 December 1926 . . ƒ 68.331,12

aan deze rekening werd ontleend ~ 168,36

Saldo op 31 December 1927 . . ƒ 68.162,76

Daar de in art. 18 der concessie voor de lijn Cheribon-Kadipaten voor de gezamenlijke reserves bepaalde grens

Debet. Balans per 3! December 1927. Credit. Obligatiën 4 % leening 1903 in portef. ƒ 1.522.000,— Kapitaal / 10.000.000,— Obligatiën 5 % leening 1915 in portef. ,, 940.000,— Agio bij uitgifte van aandeelen } y 2.686.370,13 Kosten van aanleg ,, 39.140.841,96 4 % Obligatie-leening 1895 .... y 3.253.000,— Verbouding Semarang-Cheribon . ,, 1.309.123,08 4 % Obligatie-leening 1899 . ... y 2.024.000,— Verbouwing Cheribon-Kadipaten . ,, 30.120,40 4 % Obligatie-leening 1903 .... y 2.024.000,— Onvoltooide werken ,, 750.106,74 A% % Obligatie-leening 1913 . y y 3.661.000,— Magazijn ,, 904.197,10 5 % Obligatie-leening 1915 . y 4.666.000,— Rails, dwarsliggers, enz. in voorraad. ,, 403.239,62 5 % Obligatie-leening 1918 .... y y 3.793.000,— Zeilende goederen .. 7-073,34 5 % Obligatie-leening 1926 .... y y 6.891.000,— Kantoorgebouw te ’s-Gravenhage . ,, 97.000,— Reservefonds y y 1.074.364,38 W?,arb.kapitalen concessiën ƒ93.500. Bijzondere Reserve y 119.232,63 waarvoor gedep. ƒ 105.000 certifica -Rekening voor buitengew. vernieuwin ten 2 % Ned. Werk. Schuld, gen Lijnen Semarang-Cheribon en ƒ3.000 oblig. 3 % idem en ƒ6.000 Tegal-Balapoelang y 163.185,45 3 % oblig. Grootboek, aangek, voor ,, 99-543,75 Afschrijvingsrekening: Kas en kassiers ,, 81.867,71 a. Lijnen Semar.-Cheribon en Tegal -Amsterdamsche Bank ,, 146.734,58 Balapoelang . . ƒ3.371.112,17 A. van Hoboken & Co ,, 34.460,85 b. Lijn Cheribon -Remise-Rekening ,, 180.000,— Kadipaten . . . ,, 68.162,76 Prolongatie-Rekening ,, 830.000,— y y 3.439.274,93 Deposito-Rekening u/g ,, 500.000,— Vernieuwingsrek. voor den bovenb.: Effecten-Rekening ,, 642.825,— a. Lijnen Semar.-Cheribon en Tegal -Belegde gelden. Reservefonds . ,, 547-443,75 Balapoelang . . ƒ i .877.117,12 Oost-Java Stoomtram-Maatschappij ,, 7-127,70 b. Lijn Cheribon -Serajoedal Stoomtram-Maatschappij . ,, 1-579,05 Kadipaten . . . ,, 123.661,19 Diverse Debiteuren ,, 262.631,28 y y 2.000.778,31 Diverse Rekeningen ,, 126.013,43 Rekening voor kosten van Europeesch verlof en terugzending y y 182.098,58 Pensioenfonds y y 15.040,76 Ondersteuningsfonds y y 1.262,44 Onopgevr. divid. van gewone aand. y y 6.770,— Onopgevr. divid. van opnchtersaand. y y 818,40 Onopgevr. renten der oblig.leeningen y 27-330,— Aflosbaar gestelde obligatiën . y y 12.000,— Samarang-Joana Stoomtram-Mij. . . y y 23-589,74 Het Land, wegens aandeel in de be drijfsuitkomsten van den tramweg Cheribon-Kadipaten over 1926/1927 y y 113-910,35 Diverse Crediteuren y y 1.017.273,65 Diverse Rekeningen y y 92.858,95 Winst- en Verliesrekening .... y y 1.275.770,64 ƒ48.563.929,34 ƒ48.563.929,34