is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 30, 25-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het loopende jaar bedraagt, volgens ontvangen telegrafische berichten, ƒ 1.649.900 tegen ƒ 1.534.600 over hetzelfde tijdvak van het verslagjaar; de exploitatiekosten beliepen in die tijdvakken resp. ƒ 777.000 en ƒ 792.900.

Debet. Bedrijftrekening over 1927. Credit. Exploitatiekosten Verbouwingskosten: a. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal- BaJapoelang .... ƒ31.802,18 b. Lijn Cherib.-Kadipaten ,, 272,34 ƒ 2.902.939,77 ,, 32.074,52 „ 38.000,— ,, 317.165,— ,, 108.104,— ,, 3-000,- ,, 30.888,96 ,, 80.327,42 ,, 38.882,90 ,, 69.131,66 ,, 2.373.182,12 Bruto-opbrengsten Winst op bestellingen en leveringen Materieelhuur Verschillende ontvangsten .... ƒ5.925.591,78 ,, 5-939,76 ,, 5.822,14 ,, 56-342,67 Rekening voor buitengewone vernieuwingen (Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Balapoelang) Afschrijvingsreken.: Lijnen Semarang- Cheribon en Tegal-Balapoelang . \Trnieuwingsrek. voor den bovenb.: a. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal- Balapoelang .... ƒ 99.304,— b. Lijn Cherib.-Kadipaten ,, 8.800,— Afschrijving op het kantoorgebouw . . Wagenhuur Pensioenfonds Ondersteuningsfonds Verschillende uitgaven Winst- en Verliesrekening .... ƒ5.993.696,35 ƒ5.993.696,35

Exploitatiekosten Dienstjaar 1927.

Algemeene Admin. in Nederl. en Indië ƒ 580.804,20 Dienst van Weg en Werken . . . . ~ 446.189,21

Dienst der Tractie 871.597.28

Dienst van het Vervoer 720.749,08

ƒ 2.619.339,77 ~ 283.600,

Opbrengst-aandeelen personeel

Totaal

ƒ 2.902.939,77

Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij.

Wij stellen u voor de winst te verdeelen als volgt: Reserve volgens de Statuten ƒ 2.773,48 —,—: Buitengewone Reserve . . ~ 37.696,05® —.— Op nieuwe reken, te boeken ~ 15.000,— ƒ 13.986,97

/ 55-469.53" ƒ 13-986,97

Er zullen uit te loten zijn, 122 obligatiën, waarvan 74 van de eerste, 8 van de tweede en 40 van de derde uitgifte.

Exploitatie. De totale ontvangst in 1927 heeft bedragen ƒ 324.045,46^

en in 1926 361.204,14®

Vermindering voor 1927 van ƒ 37.158,68

voornamelijk veroorzaakt door een minder vervoer gedur. de suikercampagne. De totale uitgaven over 1927 hebben bedragen ƒ 284.886,39* en in 1926 295.360,72

Vermindering voor 1927 van ƒ 10.474,32* voortspruitende uit eene vermindering van de verschillende exploit.-uitgaven.

De exploitatiewinst heeft bedr. in 1927 ƒ 39.157,07 en in 1926 65.843,42"*

Derhalve minder voor 1927 . ƒ 26.686,35®

De ontvangst van het personenvervoer bedroeg in 1927 ƒ 118.439,39

en in 1926 119.022,61*

Vermindering voor 1927 van ƒ 583,22®

Het goederenverv. heeft opgebr. in 1927 / 186.644,83* en in 1926 ~221.362,66

Vermindering voor 1927 van ƒ 34.717,82

Debet. Winst- en Verliesrekening op 3i December 1927. Credit. Algemeene Onkosten ƒ 19.331,66 Onverdeeld Winstsaldo ƒ 13.986,97 Interest (rente Obligatiën, Waarb., enz.) .. 19123,38 Exploitatie ,, 39-159.07 Interest van verjaarde coupons .... ,, 30,62’ Interest (rente Effecten, Waarb., enz.) . .. 3-895.58" Nieuwe Concessiën ,, 766,86 Koersverschillen .. 872,33 Rijkssubsidie voor Personeelslasten f 39-252.52’ (Kolensubsidie) .. 25-570,— Saldo Winst ,, 55.469,53-’ Diverse baten (Constructie, Drukwerken) .. 11.238,10'’ / 94.722,06 ƒ 94.722,06