is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 46, 14-11-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wethouders, welke in dit stuk is uiteengezet onder de volgende bewoordingen:

~Hebben wij ons tot dusver beperkt tot de wijze, ~waarop zal zijn te voorzien in de exploitatie van de ~tram na afloop van de concessie, daarnevens zal zijn ~te regelen de verhouding, waarin bij aanvaarding ~van ons voorstel de autobussen voor locaal-verkeer ~zullen moeten staan ten opzichte van de tram. Met ~betrekking tot dit punt zijn wij in meerderheid tot ~de conclusie gekomen, dat de autobus niet kan wor,,den beschouwd te zijn een zoodanig op zichzelf staand ~middel van vervoer, met eigen aard en werkwijze, ~dat particuliere exploitatie daarvan naast de ge,,meentelijke tramexploitatie kan worden gehand,,haafd. De autobus is een middel van verkeer, dat ~zoowel wegens gelijke functie en doeleinden als we,,gens de vele punten van aanraking met de tram, bij ~een rationeele oplossing van het verkeersvraagstuk ~slechts in verband met de tram kan worden be,,schouwd. Alleen in samenwerking met de tram kan ~de autobus in het verkeer een zoodanige functie ver,,vullen, dat dit middel van vervoer voor de gemeen,,schap het grootste nut afwerpt. En deze samenwer,,king behoort zoodanig te worden geregeld, dat de ~tram vooralsnog blijft het in de eerste plaats aange,,wezen middel van vervoer, terwijl de autobus een , ,a.anvullende functie zal hebben te vervullen. Dat de ~tram althans voorloopig de voornaamste plaats in ~het verkeer zal kunnen blijven innemen, blijkt uit het ~feit, dat de tram, niettegenstaande de autobus zich ~hier ter stede onder de meest gunstige omstandig,,heden heeft ontwikkeld, in belangrijkheid voor het ~publiek steeds verre de overhand heeft behouden. ~Ondanks de omstandigheid, dat gedurende gerui,,men tijd aan ieder, die een autobusdienst wenschte ~te openen, daartoe de gelegenheid gelaten werd en.- ~aanvankelijk slechts zeer geringe eischen werden ge,,steld ten aanzien van het materieel, terwijl ook de ~ondernemers vrij werden gelaten in de regeling van ~de arbeidsvoorwaarden van het personeel, steeg het ~aantal door de bussen in het locale verkeer vervoerde ~personen slechts tot een cijfer, dat zeer globaal op ~g millioen per jaar wordt geschat, terwijl het aantal ~door de tram vervoerde personen op ongeveer 60 mil,,lioen moet worden gesteld. Er is geen enkele reden ~om aan te nemen, dat voorshands wijziging zal ko,,men in deze voorkeur van het grootste deel van het ~publiek voor de tram, welke zich b.v. laatstelijk nog ~weer heeft gedemonstreerd na de indienststelling van ~lijn 12, toen verreweg het grootste deel van het pu,,bliek, dat zich tot dusver van de autobus had moeten ~bedienen, de tram bleek te prefereeren. Ook voor het ~verkeer in de binnenstad, waarvoor naar het oordeel ~van sommigen de tram niet meer het aangewezen ~middel van vervoer zou zijn, zal naar het ons voor,,komt de tram voorshands zeer wel kunnen worden ~gehandhaafd.

~Naast de tram als primair vervoermiddel zal echter ~de autobus een zeer nuttige, aanvullende functie ~kunnen vervullen. Op trajecten, waar op grond van ~dikwijls uiteenloopende omstandigheden bezwaar ~bestaat tramlijnen aan te leggen, kan in de verkeers,,behoeften worden voorzien door de instelling van ~autobusdiensten. Ook zal, zoolang een ontworpen ~tramverbinding nog niet tot stand is gekomen, een ~autobusdienst wellicht uitstekende diensten kunnen ~verrichten. Hetzelfde zal het geval zijn, wanneer een ~verbinding met eenig stadsdeel wenschelijk wordt ~geacht, maar tevens verondersteld wordt, dat zulk ~een verbinding voorloopig niet rendabel zal zijn.

~Door middel van een autobusdienst kan worden ~onderzocht of aan eenige verbinding, waarop de ~aandacht is gevestigd, inderdaad behoefte bestaat.”

Bij het ontwerpen van het nieuwe tramnet ben ik daarom uitgegaan van de gedachte, dat de tram het hoofdverkeer moet opnemen en dat de autobussen slechts aanvulling van dit hoofdverkeersmiddel behooren te zijn.

Volledigheidshalve is hier nog bijgevoegd een kaart (bijlage V), van de autobusverbindingen met naburige plaatsen, n.1.:

Route der Autobuslijn

Lijn I. Hofplein—Hillegersberg—Terbregge . . 6 140 „ IA. Hofplein—Hillegersberg—Schiebroek. . i 21

„ 2. Hofpl.—Bergschenhoek—Waddinxveen— Boskoop 5 106

„ 3. Oostplein—Overschie—Delft 8 203 „ 4. Oostplein—Gouda 5 104

„ 4A. Oostplein—Zevenhuizen 4 89

„ 5. Oostplein—Kral. Veer—Cap. a/d IJssel . 7 175 „ 6. Oostpl—Ouderk.—Nieuwerk. a/d. IJssel . 4 84 „ 7. Gr. Markt—Barendrecht—Heerjansdam . 3 60 „ 8. Gr. Markt—lJsselmonde—Ridderkerk. .9 210

„ 9. Gr. Markt—Rhoon—Poortugaal. ... 5 105

„ 9A. Gr. Markt—Pernis 5 104

„ 10. Gr. Markt—Goidschalxoord—Oud-Beijerl. 3 54 „ 11. Coolsingel—Schiedam—Vlaardingen . . 9 255

„ liA. Coolsingel—Schiedam—Vlaardingen Maassluis 3 76

„ 12. Coolsingel—Schiedam—Vlaardingen . . 8 217 „ 12A. Coolsingel—Schiedam—Vlaardingen Maassluis 2 58

„ 13. Vliegveld Waalhaven—Coolsingel— Overschie—Delft—Scheveningen ... 12 327 „ 14. Diergaardelaan—Schiedam 6 144

„ 15P Diergaardelaan—Schiedam 7 152 „ 16. Diergaardelaan—Schiedam 4 80

~ 17. Stieltjesplein—Zwijndrecht 9 208 „ 18. Stieltjesplein—Zuid-Beijerland .... 3 54

„ 19. Coolsingel—Schiedam 6 102 „ 20. Zomerhofplein—Bergschenhoek—Berkel— Benthuizen 3 54 Totaal . . . .137 3182

Tram- en autobusverbindingen met Schiedam. deze autobuslijnen zijn die naar Schiedam voor het trambedrijf het ongunstigst.

De veie particuliere autobuslijnen nemen in den bestaanden toestand het grootste deel van het vervoer tusschen Rotterdam en Schiedam tot zich, hoofdzakelijk omdat het eindpunt van lijn 8 ongunstig gelegen is. Het zal daarom gewenscht zijn in de toekomst één of meer tramlijnen verder in de Gemeente Schiedam te leiden.

Over de tramverbinding- met Schiedam hoop ik echter t.z.t. een nader rapport bij U in te dienen.

Noodig te achten verbeteringen in het verkeer, Als vaststaand kan dus worden aangenomen, dat er zeer dringend behoefte is aan meerdere tramverbindingen en vervoermogelijkheden te Rotterdam ; vervolgens is de vraag op welke wijze de noodige verbeteringen dienen te worden aangebracht.

Reeds verschillende voorstellen zijn in den laatsten tijd gedaan om tot verbetering van het tramnet en de tramdiensten in deze gemeente te komen.

Adressen van particuliere zijde. Ook vele adressen van particuliere zijde zijn aan het Gemeentebestuur gericht, terwijl menig ingezonden stuk in de plaatselijke bladen op vergrooting der vervoerscapaciteit en wijziging der route van verschillende lijnen aandrong.