is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

// 't honderd fout ontfangen, en 'et eeuwige leven be-erven, // Mattli. 19: 29. Getrooste sich dit alles te derven, niet//tegenstaande, dat ze maar 27 of 28 jaar oud was, en te // vluchtten na 't Land van Kleef, tot Emmerik, en wierde //al 'er Goeden Aengeslagen, en Verklaerd verbuerd te // zijn.

//Zoo stond mede berucht (neflens Barbara van Wezel) //Adam Voogd, Straatsburger, Koopman in Wijnen, gemelte /'Leere aan te hangen, wierd daarover van Jullr. Geertruyd //van Beveren, Heeren Niklaas Dochter (zij woonde in // Ivlevn- en hij in Groot-Alinaangien) gewaarschoud, om // op zijn hoede te zijn, indien men ter ontijd, hein zoude //willen in Hechtnis nemen, met Aanbieding, zoo zulks //mochte voorvallen, haar lruys tot een toevlucht. Y\ at //gebeurt er? De schout laat sich vinden voor de Duer // vau de voorsz. Voogd, als hij ter Legerstee, neflens zijner // Huysvrouwen zijde lag: klopt; \ oogd in t Hembde, //'t Hoofd uytte Venster stekende, Vraagde wie er was? //Kreeg Antwoord, Doe op van 's Heeren wegen. Hij thoofd //in-ende Venster toehalende, scheyde van zijn Vrou, nam, //achter uyt snappende, zyn wyk in lvleyn-Almaangien, //verborg sich in de Hoepen tot Herman Bacherach, Wijnn koper daar 'ern deszelfs reeds gemelte Huysvrou eenige // dagen verzorgde van nooddruft: tot dat een Bevtel-schip//per hem mede nam, en opwaarts voerde, ontgaande des //Schouten handen. L)e hitte der vervolging over zijnde, //kwam weder: (zoo dede ook Barbara van Wezel).'

In welk een schoon licht komen in dit tafereel voorde jeugdige doch ijverige Roomschgezinde Hallincg, (dezelfde man die nog 27 Augustus 1572 zijn kind in liet open-