is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het Gat van de Visschen het Bergsche Veld inging. Ook van het ebwater ging 34 % langs dien omweg. De rivier kreeg een normaal profiel: bij den Donge-mond 300 m en bij den mond in het Hollandsch Diep 700 m breed. Overal, waar de rivier smaller was, heeft men haar door baggeren en uitschuring verbreed, terwijl langs bijna den geheelen noordoever leidammen werden aangelegd. Van de vele gaten bleven alleen het Gat van de Visschen, Gat van den Binnennieuwensteek, Gat van de Kerksloot, Noordergat van de Plomp en het Spijkerboor open. Dit laatste werd door een strekdam van 400 m lengte aanzienlijk vernauwd.

2e. Langs de noordzijde van de Bergsche Maas werd een rijksbekading tot 3.35 m + N.A.P. gelegd langs de zuidzijde van de polders van den Steen van Kloosteroord, ombuigende langs het Spijkerboor tot de Aak Vlaay.

3e. Eveneens werd een rijksbekading tot gelijke hoogte gelegd vanaf den Lepelaar langs de westzijde van het Spijkerboor en langs den noordkant van den Amer tot tegenover Drimmelen.

4e. Deze bekading werd vervolgd op de polders Rietgijster, Moken, Anna en Elft.

5e. Ten behoeve van de polders beoosten de Bakkerskil en het Spijkerboor, benevens voor de afwatering van het Land van Altena is rijksbemaling ingesteld; stoombemaling voor de drie boezems te Nieuwendijk en electrische bemaling, waarvoor een centrale te Vierbannen werd gebouwd, voor de drie zuidelijkste boezems van het Land van Altena en de buitenpolders.

De onder 3 en 4 genoemde werken beperkten althans eenigszins den invloed van de hoogere standen op het Spijkerboor en den Amer voor de ten westen en noorden van de bekading gelegen polders. Hoezeer dit noodig is, blijkt wel uit den zeer sterken stroom, die dikwijls optreedt in het St. Jansgaatje, de eenige opening ten behoeve van de scheepvaart in de kade bewesten het Spijkerboor.

De rijksbemaling heeft alleen maar ten doel den overlast weg te nemen, die de hoogere waterstanden ten gevolge van het Maas-opperwater veroorzaakten. Er wordt slechts gemalen bij het bereiken van een bepaalden stand van de Maas te Grave. Daarnaar wordt ook het aantal maaluren per dag geregeld, maximaal voor de Biesboschpolders 19. Echter wordt de bemaling gestaakt als het buitenwater gestegen is tot 1.50 m + N.A.P. of als het polderpeil van vóór 1904 is bereikt. Dit kan soms 10 cm lager worden gesteld. Extra bemaling moet worden vergoed en is vrij duur.

Het Rijk beschouwt deze bemaling als tijdelijk. Op voorstellen tot afkoop of overname gaat het gaarne in. Een drietal buitenpolders zijn thans afgekocht. Ook de bemaling te Nieuwendijk is overgenomen. Deze is thans electrisch, In de betreffende boezems kan het boezempeil nu vrij regelmatig worden gehandhaafd en overstrooming der boezemlanden, waarop onder Almkerk ook woningen staan, behoort wel tot het verleden. De centrale te Vierbannen is als leverancier van electriciteit vervangen door de P.N.E.M. Het geheel verdwijnen der