is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt vervuld met den geest! De kerkeraad beriep achtereenvolgens in zijne plaats Ds. W. Jesse van Zaandam O.Z. en Ds. 11. Brouwer van Barsingerhorn, doch beide achtten zich verpligt aan deze roepstem geen gehoor te geven.

HUIZINGHE en WESTEREMBDEN. In Februarij 1863 werd in eene algemeene vergadering van de broederschap het sedert lang besprokene en door velen gewenschte plan, om kerk en pastory van Huizinghe te verplaatsen naar het beter gelegen dorp Middelstum in een besluit veranderd, terwijl de gemeente finantiëel hiertoe werd in staat gesteld door milde bijdragen van de leden en welwillende hulp vau elders haar toegezegd. Weldra was in een aangenaam gedeelte van het dorp een geschikte plek grond om te bouwen aangekocht en werden de werkzaamheden door de benoemde bouwcommissie uitbesteed, zoodat in het begin van Junij van beide gebouwen de eerste steen kon gelegd worden. Den 21sten dier maand nam de gemeente afscheid van het kerkgebouw te Huizinghe, terwijl Ds. J. Hoekstra met haar de vele zegeningen, daar geschonken, herdacht predikende over Ps. CII1: "1 en 2. Loof den Heer mijne ziel! enz. — Den lsten November daaraanvolgende mogt de gemeente zich voor de eerste maal in haar nieuw kerkgebouw te Middelstum vereenigen, wanneer Ds. Hoekstra haar voorging sprekende over 1 Kon. VIII: 28 en 29: Wend u dan nog tot het gebed van uwen knecht, en tot zijne. smeeking, o Heere mijn God! om te hooren naar het geroep en naar het gebed, dat uw knecht heden voor uw aangezigt bidt. Dat uwe oogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze