is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kerkeraad is verpligt eene Vergadering der Broederschap te beleggen, wanneer een vijfde der Broederen het verlangen daarnaar schriftelijk — hetzij met of zonder opgave van redenen — te kennen geeft.

[In allen gevalle zullen de Kerkeraadsleden wèl voor oogen houden, dat zij in de Gemeente gesteld zijn als dienaars van Christus, niet om te heerschen, maar om met liefde en met wijsheid hare belangen te behartigen, en haar als voorgangers een stichtelijk voorbeeld te geven; — en zullen zij trachten ook hare wenschen zooveel mogelijk in aanmerking te nemen, niet alleen om hare ondersteuning te verwerven, maar ook om de eensgezindheid te bevorderen. Daarentegen mag ook de Kerkeraad, in alles wat ten nutte der Gemeente dienstig geacht wordt, billijkerwijze op hare medewerking en ondersteuning rekenen].

§ 4. Pligten en werkzaamheden van de onderscheiden Gecommitteerden.

a. De President-diaken is bij afwezigheid van den Predikant, Voorzitter van het Collegie. Bij ontstentenis van hem neemt een der oudere Diakenen deze functie waar.

Hij assisteert bij de bediening des Avondmaals, zoodat hij het brood draagt; bij het ombrengen des bekers assisteert tevens een der andere Diakenen. Bij die gelegenheid begeven beiden zich een half uur voor den gewonen tijd

leden der Gemeente zijn er ligt velen, die noch oordeel hebben over geldzaken, noch de kennis daarvan goed zouden kunnen verdragen. Deze bepaling schijnt dus èn regtmatig èn verstandig.