is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mer *). Dc Voorzitter zorgt, dat deze Vergadering daags te voren door den Koster aangezegd wordt.

Ook in de gewone zamenkomsten des Zondags kunnen na de godsdienstoefening loopende zaken afgedaan worden.

In dringende gevallen wordt eene buitengewone Vergadering gehouden. Deze wordt belegd door den Voorzitter, tot wien dus de andere Leden, zulks noodig oordeelende, zich tot dat einde moeten wenden. Dezelve moet, indien niet vroeger, ten minste 3 uren te voren aangezegd worden. In zaken van groot aanbelang wordt het onderwerp der deliberatie tevens vooraf bekend gemaakt.

Alle Vergaderingen moeten op de vastgestelde boeten worden bijgewoond +). Alleen ziekte of uitlandigheid wordt als eene wettige verschooning aangemerkt.

§ 17. Orde in de Vergaderingen.

De tijdelijke Voorzitter regelt en bestuurt de werkzaamheden der Vergadering.

Zij begint met de voorlezing der Notulen van de vorige Vergadering. — Bij buitengewone zamenkomsten heeft dit geen plaats, maar wordt uitgesteld tot de volgende gewone.

*) In meer eenvoudige Gemeenten kan het natuurlijk nog eenvoudiger zijn; op verschillende wijzen kan het goed gaan. Nogthans schijnt eene vastgestelde orde in allen gevalle zeer wenschelijk, en het gemis daarvan schadelijk.

f) Misschien gaat het anderen als mij, dat bij den eersten opslag boeten hun onnoodig en oneigenaardig -voorkomen. Zo schijnen nogthans bij ervaring doelmatig.