is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vele andere bundels, die niet alleen voor huislijke stichting, maar ook voor kerkgebruik dienden. In enkele gemeenten bleven ze tot het laatst der vorige eeuw, — in zeer enkele tot nog voor twintig, dertig jaar in gebruik.

Zeer vreemd steekt bij deze groote ingenomenheid met geestelijke liederen de bepaling af door Harmen Hendriks van Warendorp in zijn testament gemaakt, toen hij aan de Vlaaniscbe Gemeente te Amsterdam het door hem gestichte kerkgebouw naliet (1632), waarbij hij een boete van 4 ponden vlaamsch stelde // te verbeuren telkenmale //als er iets anders dan een psalm Davids door de Ge// meente in gezongen werd." Toch had deze bepaling dit goede gevolg, dat onder de Doopsgezinden te Amsterdam allereerst de wensch naar een betere psalmberijming, dan de tot nu toe gebruikte van Petrus Dathenus, levendig en de invoering eener geheel nieuwe voorbereid werd. Kou het anders zijn in een broederschap, waartoe de uitstekendste dichters behoord hadden of nog behoorden, \ ondel, Antonides, Anslo, Hoogstraten, Oudaen, om van meerderen te zwijgen ? kon het anders in een kring, waar het strenge calvinisme van Dathenus, in de gereformeerde kerk de beste aanbeveling van zijnen bundel, meer tegenstanders dan aanhangers vond? Zou er alzoo voor de Hervormden nog bijna eene eeuw (tot 1773) voorbijgaan, eer onder allerlei tegenkanting de Datheensche berijming werd afgeschaft; niet alzoo bij ons. De grootste der Amsterdamsche gemeenten (die bij 't Lam) voerde reeds den 10en April 1684 eeneu geheel nieuwen psalmbundel in, wél overtuigd (zooals hare Opzieners in een voorrede te kennen gaven) // dat veel godvruchtige inenschen en voor-