is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten verbonden, de opbrengsten van G maal 13G0 roeden tuin- bouw- en weiland. Reeds in 't volgende jaar werden ze echter met vrije woning, een toelage van 150 florijnen jaarlijks en 5 vim brandhout aan Ds. van der Smisspn afgestaan, die ten gevolge der reeds vermelde moeijelijkheden al deze inkomsten in den nazomer van 1859 verloor en naar Einsiedel verhuizen moest.

Tot heden toe maken deze beide filiaalgemeenten met Einsiedel ééne gemeente uit, die thans voor hare drie vergaderplaatsen twee oudsten en vier leeraren (allen ongestudeerd) heeft. Te Einsiedel zijn gevestigd de oudste Ileinrich Brubacher en de leeraar Johann Klein; te Ilorozanna de oudste Daniël Rupp en, die echter zich thans naar Navara metterwoon heeft begeven, de leeraar Johann Muller; te Rosenberg de leeraar Jacob Muller en te Neuhof de leeraar Daniël Brubacher.

Korten tijd, slechts twee jaren, van 1860 tot 1862 bestond er nog eene derde filiaalgemeente, die echter nu onafhankelijk van de groote gemeente geheel op zichzelve staat. Zij heeft haren oorsprong meerendeels te danken aan den reeds genoemden Peter Kintzi, die als grondeigenaar van Kierniga 't voor zich en de zijnen, gelijk voor de zeven of acht in de nabijheid gevestigde Doopsgezinde familiën, wat al te bezwaarlijk vond om in de hoofdgemeente geregeld ter kerk te gaan en daarom in zijn eigen huis een zaal tot kerk deed inrigten, die op 7 Oct. 1860 door den oudste Rupp ingewijd werd, toen de leeraar van der Smissen er voor 't eerst met een preek over Efez. II : 19—22 optrad. Deze nieuwe inrigting voldeed zoozeer aan de behoeften der Doopsgezinden van Kierni^a