is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkozen, die zich echter genoopt voelde te bedanken. Na eenige onaangenaamheden, tot welke de zamenstelliug der Gemeente als van zelve aanleiding gaf, is het beroepingswerk hervat en de keuze gevallen op Ds. M. W. Schel tema Ez, Predikant bij de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Zwammerdam, c. a. Deze heeft de op hem uitgebragte beroeping aangenomen en zijn' arbeid begonnen op 15 October 1865 met eene toespraak naar Coloss. I: 28: Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk menscli en leerende een iegelijk mensch in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mensch volmaakt stellen in Christus Jezus. Nog valt van deze Gemeente te berigten, dat zij in dit jaar is toegetreden tot en opgenomen in den Doopsgezinden Bing van Dantumawoude.

DRAGTEN en URETERP. De Leeraar dezer Gemeente mogt de vernieuwde en verfraaide pastory betrekken, die grootendeels uit de fondsen der Gemeente is tot stand ge-

O «-1

komen.

GORREDIJK en LIPPENHUIZEN. Na eerst voor de op hem uitgebragte beroeping naar Westzaan te hebben bedankt, heeft echter onze leeraar H. Cremer zich laten bewegen om op zijn besluit terug te komen, en zal alzoo de Gemeente door zijn vertrek in 't voorjaar van 1866 vacant worden.

GROUW. Onze Leeraar C. Corver heeft eene herhaalde beroeping naar Groningen aangenomen en zal ons na den winter van 1865 op 1866 verlaten.