is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den schrijver echter niet slechts op grond van een min of meer „flying survey" ter plaatse, maar op grond van nauwkeurige vergelijking van alle statistische en demografische gegevens omtrent de Alföldsteden met die der steden der overige landschappen van Hongarije gekenschetst. Zoo vindt men ook samenvattende beschouwingen over de steden van het land rechts van de Donau (Dunantul of Pannonië) en van Noord- of Boven-Hongarije en tabellen waaruit de beteekenis der „stad" voor de drie landschappen blijkt. Dat ook de fysische basis van de vestiging van de sociale groep tot haar recht komt, spreekt gezien de morfologische opleiding van den schrijver, maar nog meer tengevolge van het morfologisch verleden van de Hongaarsche vlakte, van zelf. Dat wij aan den schrijver ook daarom dank verschuldigd zijn, dat hij ons met de uitkomsten van, in Magyaarsche taal verschenen literatuur ,vooral statistische, bekend heeft gemaakt, behoeft eigenlijk geen aparte vermelding. Oestreich

Steinmetz, Rudolf, Menschenleven in Amerika. Geïll. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1939. 480 pag.. Ing. ƒ 3.50, geb. ƒ 4.50.

Zou er één ander land zijn dat nu al meer dan anderhalve eeuw zoo geregeld de pennen in beweging brengt van velen die het bezoeken als de Vereenigde Staten van Amerika? Sinds de opstand der koloniën ging vrijwel geen jaar voorbij waarin niet enkele boeken van Europeesche bezoekers verschenen. In de laatste jaren schreven ook Nederlandsche reizigers weer eens over de Nieuwe Wereld en tusschen hun schrifturen is Steinmetz' boek het opmerkelijkste.

De schrijvers van dit genre boeken, die varieeren van „indrukken" en „reportages" tot „beschouwingen", hebben allen gemeen dat zij de Vereenigde Staten niet zeer goed kennen, niet langdurig, niet intiem en zeker niet als specialist. Dit is ook eigenlijk wel een voorwaarde, want zonder deze distantie komt men er niet gauw toe een algemeen boek te schrijven over een land zoo groot als een werelddeel. Ook van Steinmetz kan men in zekeren zin zeggen dat hij de Vereenigde Staten niet bijzonder goed kent. Buiten wat directe waarneming en persoonlijke ervaring gedurende vrij korten tijd hem leerden, weet hij niet zooveel van dit land; verschillende fouten hier en daar, de verkeerde spelling of het onjuist gebruik van Amerikaansche woorden en uitdrukkingen toonen dit ook al. Om enkele fouten aan te wijzen: het is een oud bijgeloof dat negers beter voor de katoencultuur geschikt zouden zijn dan de blanken, omdat zij beter tegen het klimaat van het Zuiden bestand zijn (blz. 26) en een „goedkoope werkkracht" waren zij ook vroeger allerminst. Katoen wordt in het veld niet „gepeld" (ibid.). De „colourline" is heel iets anders dan „de oude grens tusschen Noordelijken en Geconfedereerden" (blz. 80), de negers vermeerderen zich in het Zuiden niet sterker (blz. 82) maar minder sterk