is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting, om ten oosten van de stad Bistritsa de rivier van dien naam te bereiken. Tenslotte wordt bij de ZO punt van de Karpathische Oekraïne weer aansluiting met de Hongaarsch-Russische grenslijn verkregen en hiermede is de kring gesloten.

Aldus dringt Hongarije tot het middelpunt van Zevenburgen, tot de woonplaats der Zevenburgsche Magyaren, de Szekler, door. Het zuidelijk gedeelte van het Szeklerland, de zg. Haromszék, hetwelk ten oosten van Kronstadt is gelegen, blijft echter Roemeensch grondgebied. Hier wonen voornamelijk de bovengenoemde 500 rx» Magyaren.

De bevolking van Hongarije is door deze gebiedsuitbreiding aangegroeid tot 13 490 000 zielen.

(Geogr. Zeitschrift 1940, Heft 10)

De zuidelijke Dobroedsja. — Zooals reeds bekend is heeft Roemenië het zuidelijk gedeelte van de Dobroedsja, dat voor den Balkanoorlog van 1913 aan Bulgarije toebehoorde, weer aan dit laatste lanc, afgestaan. Het betreft hier een gebied met een uitgesproken agrarisch karakter. Van de totale oppervlakte van 7726 km2 werd in 1939 69.2 % door den graanbouw in beslag genomen. Als voornaamste gewassen werden in genoemd jaar tarwe, rogge, gerst en haver aangeplant. De teruggave van dit gebied beteekent een aanzienlijke versterking van de agrarische huishouding van Bulgarije. Zoo zal, de productiecijfers van 1939 in aanmerking genomen, de Bulgaarsche tarweopbrengst met 8.9 %, de roggeopbrengst met 45 %, de gerstopbrengst met 18 % en de haveropbrengst met 12 % stijgen.

De bevolkingsdichtheid in de zuidelijke Dobroedsja bedraagt slechts 49 per km2, zoodat er van de graanproductie, na aftrek van het eigen gebruik, een belangrijk gedeelte voor den uitvoer over blijft. Zoodoende zal de exportcapaciteit van Bulgarije met 15—17 % toenemen.

De Roemeensche volkstelling van 193° toonde volgens het „Zeitschrift für Erdkunde" aan, dat het aantal Roemenen in dit gebied, op een totale bevolking van 378 344 zielen, nog slechts 77 626 (= 20.5 %) bedroeg. Dit niettegenstaande de kolonisatiepolitiek van de Roemeensche regeering, die na den wereldoorlog 20000 boerenfamilies naar de zuidelijke Dobroedsja overbracht. Het aantal Bulgaren beliep in 1930: 143209 (= 37.8%); het huidige aantal zou 200 000 bedragen. Het overige gedeelte der bevolking wordt o.a. gevormd door Turken en Tartaren (in 1930 gezamenlijk 129025, d.i. 34.1 %).

Het ligt in de bedoeling dat de in de zuidelijke Dobroedsja woonachtige Roemenen (in 1940 ongeveer 100000) met de zich nog in de noordelijke Dobroedsja bevindende Bulgaren (ongeveer 50000 zielen) van woonplaats zullen verwisselen. Als schadeloosstelling voor het in het afgestane gebied geïnvesteerde kapitaal is door Bulgarije aan Roemenië een som van 380 millioen Lewa toegezegd. Het laat zich echter denken dat de voor Roemenië verloren gegane waarden bezwaarlijk in geld zijn uit te drukken. Door den afstand van ge-