is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burgh, W. F. van der. Tweehonderdjarige verbintenis van den Griet- en Vriesekoopschen Polder. (In: Het Waterschap, 1941, pag. 93, 94).

Butter, J., Mesolithicum in podsolprofielen in Beerserveld en Beerserveen bij Ommen. Met kaarten en foto's. (Tijdschr. K. N. A. G. 1941, pag. 181—189).

Eibergen, P., De grenzen van de provincie Groningen. Met kaart. (Tijdschr. K. N. A. G. 1941, pag. 173—180).

Giffen, A. E. van, Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten. (VIII). Met afb. en kaarten. (Nieuwe Drentsche volksalmanak I94l,pag. 101 —14°)*

Haren, C. Ch. A. van, De Nederlandsche gemeente op de helling. Een inleiding op de reorganisatie van gemeenten en haar indeeling. N. Samson N. V. Alphen aan den Rijn, 1941. 8°. VIII, 68 pag.. f 1.75 ing..

Heek, F. van, Economische en sociale problemen van de Wieringermeer. Met naschriften van Wout. Cool en V. J. P. de Blocq van Kuffeler [Den Haag 1939]. 8°. (Overdr. uit: De Ingenieur, 1939, n°. 43). 15 pag.. Hierbij Repliek op de naschriften van de heeren Cool en De Blocq van Kuffeler, door F. van Heek. (Gestencild).

Jonas, J. H., Stedelijke ruilverkaveling. (In: Tijdschr. voor kadaster en landmeetkunde, 1941, pag. 3—40-

Keuning, J., Frieslands hoofdwaterwegen in den loop der tijden. (Tijdschr. v. econom. geogr. 1941, pag. 49—64).

Leyden, Fr., Het ontstaan der Nederlandsche steden. Een topologische studie. Met fig.. (Tijdschr. K. N. A. G. 1941, pag- 141 —172)*

Ven ing Meinesz, F. A., Kort overzicht der kartografie. Groningen, P. Noordhoff N. V., 1941. 8°. Met fig.. 82 pag. ƒ 1,75, geb. 2.40.

Mulder, R. D., Enkele opmerkingen over eigennamen van landerijen in Drenthe. (Nieuwe Drentsche volksalmanak 1941, pag. 54—61).

Nispen tot Sevenaer, E. van, Het kasteel Oost te Eysden, hoe het is en hoe het was. Met afb.. (De Maasgouw, 1941, pag. 4—9).

Oppenheim, Stefanie, Over het wezen van de anthropologie. (Mensch en Maatschappij, 1941, pag. 56—64).

Plomp, Chr., Urk. Sociografie van een eilandbevolking. N. Samson N. V. Alphen aan den Rijn 1940. 8°. Met afb. en krtn. VIII, 124 pag.. (Publ. v. d. Stichting v. li. bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, n°. 6, sociografische sectie).

Poortman, J., Meppel als schakel in het oude verdedigingsstelsel. (Nieuwe Drentsche volksalmanak 1941, pag. 39—43)-

Prakke, H. J., Met Van der Aa op stap door het Drenthe van voor-een-eeuw. III. (Nieuwe Drentsche volksalmanak I941? Pag- 93—100).

Tilburg, hoe het groeide. Tilburg, H. Bergmans, 1941. 8°. 71 pag.. Geïll.ƒ1.00.

VerLoren van Themaat, R., Drooglegging in den Noorder Buurtschen Polder. (De Ingenieur, 1941, B. pag. 31—32). Met kaartjes.

Vries, Jan de, De kaart in de volkskunde. (Volkskunde 1940, pag. 31—39).