is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bevestigd in 1050 door Bisschop Bernulphus, dan worden deze goederen in de landgoederen Hese en Zous genoemd 28). In 1325 verkoopt Adam van Lochorst aan Sweder van Abcoude het gerecht van Soest en van Heese. De begrenzing vermeldt o.m.: „Voorts tusschen de Hoerne Kamp en den ouden wech, daer de Heerschap van Leusden ende van Hese scheidt"29). Omdat deze grens van Leusden in 1594 wordt beschreven30), kan worden gezegd dat Heese zich nog zuidelijker dan het Zeister spoor uitstrekte31). Ook op de kaarten door den landmeter Du Roy vervaardigd, komt Hoogh Hees voor, ongeveer waar thans Monnikenbosch op de stafkaart staat 32).

Al volgde dus de Hessenweg de Heezer spoor, de laatste naam is van veel ouderen datum. Deze weg maakt deel uit van den alouden weg, die door de Bisschoppen werd gebruikt om naar Amersvoorde en den Heiligenberg te komen33).

Wat het geografisch gedeelte betreft, kan deze beschouwing over Oud-Amersfoort en omgeving nu worden besloten. Nog rest één punt, en daarmee wordt tevens geheel het terrein der historie betreden.

Aan Van Bemmel, die reeds in 1760 met behulp van stukken uit het stadsarchief een — in het licht van zijn tijd bezien — voortreffelijke beschrijving van Amersfoort gaf, wordt verweten dat door zijn schuld het oud-archief van de stad is verdwenen. Deze bewering is gelanceerd in Nom. Geogr. Neerl. Dl. I, pag 7. Leyden spreekt haar na. Ondanks dat is ze onjuist. Het oud-archief berust in het Gemeente-Archief ten stadhuize te Amersfoort en voor zoover het notarieele stukken betreft in het Rijksarchief te Utrecht. Daar zijn de door Van Bemmel en later ook door Rootselaer geraadpleegde stukken voor het grootste deel in originali te zien.

28) Rootselaer, Dl. I, pag. 137, naar Mattheus, pag. 189. Op pag. 190 staat daar de gift van Bernulphus omschreven: „Praeter haec tradidit in villis Zoys en Heze quatuordecim mansos". I11 verschillenden zin gebruikt komen Zoys en Seyst op pag. 191 voor. De hoeven lagen dus tusschen Hese en Zeist in Soest.

29) Rootselaer, Dl. I, pag. 505, ontleend aan het „Extract uyt het Leenregister van d'Abdye van St. Pauwels inhoudende de goederen, daer die van Lochorst met beleent syn geweest.

30) Gesch. Atlas. Marken van Utrecht, Tekst, pag. 56—57. Een kaart, betrekking hebbend op deze grenzen, berust in het Museum Flehite te Amersfoort.

31) Evenwijdig aan en ten zuiden van den Utrechtschen weg.

32) Nieuwe kaart van Den Lande van Utrecht volgens ordre van de heeren staten van welgemelden lande doen meten en in kaart brengen door Bernard Du Roy. z. j. Amsterdam.

33) Dezelfde opvatting over Heezerspoor =: Hessenweg werd door Leyden in het Tijdschr. v. Econ. Geogr., 1939, pag. 246 verdedigd.

K.N. A.G., LVIII.