is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel het vee, vooral op het eiland Marajo, soms dagen tot den buik in het water moet loopen5). In het terra-fermaterrein nemen zij den vorm aan van savannen, zijn meest zandig of steenachtig, terwijl door onvruchtbaarheid van den grond en door geregelde branden de overgang tot bosch wordt verhinderd. Deze savannen liggen slechts in het gebied met uitgesproken drogen tijd. Benoorden de Amazone heeft men een zeer groot complex aan de Rio Branco, welk complex ook gedeeltelijk in Venezuela en Britsch-Guyana ligt (de Rupununisavanne), terwijl er ook aan de zuidgrens van Suriname en FranschGuyana en tusschen hier en de Amazone vrij groote uitgestrektheden door savannen worden ingenomen.

Ten zuiden van de Amazone zijn de savannen op zeer grooten afstand van het rivierdal gelegen. Men vindt ze op de ruggen tusschen R. Toncantins, R. Xingu en R. Tapajoz en ten westen van de laatste op ongeveer io° Z.B. ®). De vegetatie, voor zoover niet uit grassen bestaande, komt overeen met die van de droge plateau's in CentraalBrazilië en in het droge Noordoosten. Naast xerophiele gewassen treft men aan de boomsoort Piptadenia peregrina Benth., welke ik ook noemde in het artikel over het droge Noordoosten. De savannen zijn slechts gedeeltelijk geschikt voor veeweide daar de bodem over het algemeen onvruchtbaar is.

3. Samenvatting

Hoe groot de uitgestrektheden van bosch en van niet beboschte terreinen zijn, is uiteraard slechts globaal bekend. Preise heeft cijfers, door hem uit Braziliaansche publicaties verzameld, voor heel Brazilië gegeven7). Daaruit heb ik volgend staatje samengesteld:

Bebossching van het Amazone-gebied

u 1 waarvan campos,

. t 1 1 «.« waarvan bosch . 1 «\

Staat binnen het Oppervlakte catinga of cerrados8)

Amazone-gebied km» ^ ^ " j %

Amazonas .... 1825997 1683427 | 92 I 90000 j 5

Para 1362966 972364 71 359 5°° 26

Acre 148027 147 910 100 — —

Goyaz ± 580000 ± 175000 30 ± 375 000 65

Matto Grosso. . . + 900000 ± 600000 67 300000 33

Totaal Amazone-

gebied . . . ±4817000 ± 3 578 700 74 ± I 124 500 23

Voor Goyaz en Matto Grosso nam ik aan dat vrijwel alle bosch binnen het Amazone-gebied valt. „Matto grosso" beteekent trouwens

5) Een interessante beschrijving van Marajo — van de hand van H. B. Cott komt voor in National Gographic Magazine 74, (1938), pag. 635 e.v..

6) Een kaartje van de savannen vindt men in Bouillenne c.s., l.c. 2, pag. 119.

7) Freise, F. W., Zeitschrift für Weltforstwirtschaft 7, (1939), PaS- 9°.

8) Catinea is een savanne bedekt met struik-vegetatie, cerrados zijn rotsachtige, weinig begroeide terreinen.