is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter; Dr. E. Heldring, Vice-Voorzitter; E. J. Voute, Secretaris; Hendrik Muller, Penningmeester; Dr. J. van Hinte, Bibliothecaris voor de Boeken; W. Voorbeytel Cannenburg, Bibliothecaris voor de Kaarten; Prof. Dr. Th. J. Stomps en C. Wessels S.J., Leden.

Op 1 Januari 1940 was het ledenaantal 1068.

Op 1 Januari 1941 was dit aantal 1030.

Een afname over het jaar 1940 van 38 leden.

Afgevoerd werden:

wegens bedanken 90 (1939: 67; 1938: 37).

wegens overlijden 13 (1939: 15; 1938: 7).

Totaal dus 103 (1939: 82; 1938: 44).

Er traden 65 nieuwe leden toe, tegen 91 het jaar te voren.

Al is deze aanmelding van nieuwe leden wederom geringer dan het vorig jaar, toch mag het Genootschap, gezien de slechte tijdsomstandigheden, dankbaar zijn met dit behaalde resultaat.

Het Secretariaat ontving dit jaar 1268 brieven (1084) en verzond er 804 (1089). (Door den oorlog werd ook in 1940 geen actie gevoerd tot het werven van nieuwe leden).

Aan convocaties voor lezingen werden uitgezonden:

24.091 (25.039) welk getal als volgt is verdeeld: I3-3°3 voor lezingen te Amsterdam (12.480) 4.119 voor lezingen te 's-Gravenhage ( 2.271) 2.470 voor lezingen te Rotterdam ( 5.332)

1.150 voor lezingen te Utrecht ( 1.610)

2.082 voor lezingen te Groningen ( 2.638)

967 voor lezingen te Tilburg ( 708)

J345 convocaties aan de Algemeene Bestuursleden (820) en 64 voor het Huishoudelijk Bestuur (70) verlieten het Secretariaat. Deze cijfers bewijzen wel afdoende de ook nu nog steeds groeiende werkzaamheden van het Secretariaat.

Het Huishoudelijk Bestuur kwam op de volgende data bijeen: 4 Januari — 8 Februari — 6 Maart — 18 April — 3 Juni — 14 September —• 2 November — 30 November.

Na de behandeling van de Genootschapszaken werden op de Algemeene Bestuursvergaderingen wetenschappelijke mededeelingen gedaan. Niet genoeg kan worden herhaald, dat aan elk lid, dat er prijs op stelt deze wetenschappelijke lezingen bij te wonen, op aanvraag regelmatig een toegangsbiljet wordt gezonden.

Dit jaar werden de volgende voordrachten gehouden in en na de Bestuursvergaderingen: